Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.146 “Noteikumi par profesionālo patentpilnvarnieku sarakstu, tā uzturēšanas kārtību un profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena kārtību”” izstrādes procesā (līdz 2019. gada 25.septembrim)

12.09.2019.

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.146 “Noteikumi par profesionālo patentpilnvarnieku sarakstu, tā uzturēšanas kārtību un profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena kārtību”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Profesionālie patentpilnvarnieki, kas iekļauti sarakstā (pašlaik 87 personas), profesionālo patentpilnvarnieku pretendenti, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu profesionālie patentpilnvarnieki.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma124. pants un Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 14.panta otrā daļa.

Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos Nr. 146 “Noteikumi par profesionālo patentpilnvarnieku sarakstu, tā uzturēšanas kārtību un profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena kārtību” (turpmāk – MK noteikumi) šobrīd paredz ļoti īsus procesuālos termiņus gan darbībām saistībā ar eksāmenu, gan sarakstu. Noteikumu projektā paredzēts termiņus pagarināt, lai sniegtu pietiekamu laiku kvalitatīvi veikt nepieciešamās darbības.

Tāpat tiek precizētas vairākas MK noteikumu normas, lai precizētu regulējumu. Proti, tiek precizēta norma par to, kuri grozījumi sarakstā ir maksas pakalpojumi. Tiek arī precizēts termiņš, līdz kuram jāpublicē informācija par eksāmena datumu un pakalpojuma apmaksas termiņš. Tāpat tiek precizēta norādāmā informācija iesniegumā, ko iesniedz profesionālais patentpilnvarnieks par grozījumiem sarakstā vai pieteikšanos eksāmenam, kā arī tiek precizēta  sarakstā norādāmā informācija.

Papildus tiek ieviests regulējums, ar kuru eksāmena komisijai noteiktos gadījumos ir tiesības noturēt komisijas sēdi attālināti, kā arī tiek regulēta situācija, ja kandidāts pēc eksāmena nokārtošanas nav iesniedzis nepieciešamos dokumentus pēc Patentu valdes lūguma MK noteikumu noteiktajā termiņā.

Lai samazinātu papīra dokumentu apriti, tiek samazināts nosūtāmo dokumentu daudzums, kā arī informācijas sūtīšana primāri notiek elektroniskā formātā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. 3.oktobrī.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts;

 

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

 

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2019. gada 18.septembrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta juristes I.Krastiņa e-pasta adresi: Ivita.Krastina@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

 

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore O.Zeile e-pasts: Olga.Zeile@tm.gov.lv, tel.67046134.

 

 

Pievienotie dokumenti