1.

Dokumenta veids

Noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 941 "Izpildu lietu reģistra noteikumi"".

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ministru kabineta noteikumu projekts attiecas uz personām, kuras sniedz kreditēšanas un kredītinformācijas pakalpojumus.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts, ievērojot Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 343 "Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis" pielikuma 23. punktu, lai nodrošinātu kreditēšanas pakalpojumu sniedzējam un kredītinformācijas birojam informācijas sniegšanu no Izpildu lietu reģistra par fizisko un juridisko personu izpildu lietām personu kredītspējas vērtēšanai.

Ņemot vērā, ka Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumi Nr. 941 "Izpildu lietu reģistra noteikumi" šobrīd neparedz informācijas sniegšanu kreditēšanas pakalpojuma sniedzējiem un kredītinformācijas birojiem no Izpildu lietu reģistra personas kredītspējas vērtēšanai, ar noteikumu projektu tiek noteikta kārtība un informācijas apjoms, kā kreditēšanas pakalpojuma sniedzēji un kredītinformācijas biroji varēs saņemt no Izpildu lietu reģistra personas kredītspējas vērtēšanai, lai, ievērojot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8. panta 4.1 un 4.2 daļā noteikto, izvērtētu patērētāja spēju atmaksāt kredītu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

  1. Projekts ir uz 1 lapas (TMNot_090418_ILR).
  2. Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 3 lapām (TMAnot_09042018_ILR).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2018. gada 17. aprīlim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.¹ apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas, nosūtot tos uz e-pasta adresi: aivars.svabe@ta.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tiesu administrācijas Tiesu un zemesgrāmatu departamenta direktore A.Skrastiņa e-pasts: andreta.skrastina@ta.gov.lv tel.26599078

 

Pievienotie dokumenti:

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts projekta "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 941 "Izpildu lietu reģistra noteikumi"".
  2. Noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 941 "Izpildu lietu reģistra noteikumi"" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (Anotācija).

 

Pievienotie dokumenti