1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk arī – projekts)

2.

Dokumenta nosaukums

Industriālās drošības sertifikātu noteikumi

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts pārvaldes iestādes un komersanti

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

2018. gada 1. jūlijā stāsies spēkā grozījumi likumā “Par valsts noslēpumu”, tai skaitā, tā 7. panta piektajā daļā, kas turpmāk noteiks, ka industriālās drošības sertifikāta pieteikuma iesniegšanas kārtību, iesniedzamo dokumentu sarakstu, termiņus, sertifikātu izsniegšanas, uzskaites, izmantošanas, kategoriju maiņas vai anulēšanas kārtību reglamentē Ministru kabineta noteikumi. Likums arī papildināts ar 9.1pantu, kas noteiks komersanta piemērotību industriālās drošības sertifikāta saņemšanai, ko iepriekš noteica Ministru kabineta 2006 .gada 23. maija noteikumi Nr. 412 "Industriālās drošības sertifikāta pieprasīšanas, izsniegšanas, uzskaites, izmantošanas, kategoriju maiņas vai anulēšanas kārtība" (turpmāk – noteikumi Nr. 412)..

Valsts drošības iestādes kopš 2006. gada, piemērojot noteikumus Nr. 412,, praksē ir konstatējušas problēmas un nepilnības esošajā normatīvajā regulējumā, piemēram, komersanti, iesniedzot dokumentus sertifikāta saņemšanai, neizprot pieteikumā norādāmās informācijas saturu un apjomu, kā arī pieteikumam pievienojamo dokumentu iesniegšanas nepieciešamību. Tāpat ir konstatēts, ka ir nepieciešamas izmaiņas speciālās pārbaudes veikšanas kārtībā.

Ņemot vērā to, ka ir mainīta Ministru kabinetam noteiktā deleģējuma redakcija, un to, ka jāveic izmaiņas vairāk nekā pusē no noteikumu Nr. 412 esošajām normām, nepieciešams izdot jaunus Ministru kabineta noteikumus.

Projekta mērķis ir regulēt kārtību, kādā komersants iesniedz pieteikumu sertifikāta saņemšanai, noteikt iesniedzamās informācijas apjomu, termiņus, sertifikāta izsniegšanas, uzskaites, izmantošanas, kategoriju maiņas vai anulēšanas kārtību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2018. gada 26. aprīlim.

7.

Dokumenti

1. Ministru kabineta noteikumu projekts “Industriālās drošības sertifikātu noteikumi” (TMnot_030418_IDS);

2. Ministru kabineta noteikumu projekta “Industriālās drošības sertifikātu noteikumi” pielikums (TMnotp_030418_IDS);

3. Ministru kabineta noteikumu projekta “Industriālās drošības sertifikātu noteikumi” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TManot_030418_IDS).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties  projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2018. gada 19. aprīlim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta juristes Lienes Zariņas e-pasta adresi liene.zarina@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta juriste Liene Zariņa, e-pasta adrese liene.zarina@tm.gov.lv., tālr. 67036905.

Pievienotie dokumenti