Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība kādā iegūstama, apstrādājama un glabājama informācija par bijušajiem un esošajiem probācijas klientiem, kā arī tās saturu un apjomu" iztrādes procesā (līdz 2017. gada 31. oktobrim)
 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

"Kārtība kādā iegūstama, apstrādājama un glabājama informācija par bijušajiem un esošajiem probācijas klientiem, kā arī tās saturu un apjomu" (turpmāk – projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Bijušie un esošie probācijas klienti; Valsts probācijas dienesta amatpersonas un darbinieki; Iekšlietu ministrijas Informācijas centra un Ieslodzījuma vietu pārvaldes nodarbinātie.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts paredz noteikt kārtību, kādā Valsts probācijas dienests iegūs, apstrādās un glabās informāciju par bijušajiem un esošajiem probācijas klientiem, kā arī tās saturu un apjomu. Valsts probācijas dienestam iepriekšminētā informācija ir nepieciešama savas darbības rezultatīvo rādītāju pētnieciskās izpētes veikšanai. Valsts probācijas dienests pamatā analizēs bijušo un esošo probācijas klientu recidīva rādītājus, pamatojoties uz noteikumu projektā paredzētājā kārtībā iegūto informāciju. Nepieciešamo informāciju Valsts probācijas dienests plāno iegūt no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (turpmāk – Informācijas centrs) un Ieslodzījuma vietu pārvaldes. Informācijas iegūšana no Informācijas centra notiks izmantojot  Informācijas centra un Valsts probācijas dienesta informācijas sistēmas, panākot automatizētu pieprasījuma nosūtīšanu un informācijas saņemšanu. Informācija no Ieslodzījuma vietu pārvaldes tiks saņemta materializētā veidā, nosūtot rakstveida pieprasījumu. Ņemot vērā aizvien pieaugošākas prasības ievērot personu datu aizsardzību, noteikumu projekts iekļauj prasības nodrošināt iegūtās informācijas pseidonimizēšanu, lai veicot pētniecisko datu analīzi nebūtu iespējams identificēt konkrētas personas datus vai citu identificējošos informāciju.

Noteikumu projekts noteiks Valsts probācijas dienestam nodotās informācijas apjomu, saturu un kārtību, kādā tā tiks apstrādāta, glabāta un iznīcināta.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projekta saskaņošana ar Tieslietu ministriju uzsākta 2017.gada 3.oktobrī.

Pēc sabiedriskās līdzdalības procesa noslēgšanas projektu ir paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Projekts –  MKnot_280917_VPD_petnieciba

Anotācija – TMAnot_031017_VPD_petnieciba

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības līdzdalības veids, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.punktam – Sabiedriskā apspriede (sanāksme).

Sabiedriskā apspriede (sanāksme) norisināsies 2017.gada 1.novembrī plkst.11:00 Valsts probācijas dienesta telpās Dzirnavu ielā 91, Rīgā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Pieteikumus līdzdalībai sabiedriskajā apspriedē (sanāksmē) sūtīt uz e-pastu andris.eglons@vpd.gov.lv līdz 2017.gada 31.oktobra plkst.14:00, norādot sabiedriskās apspriedes (sanāksmes) dalībnieka vārdu, uzvārdu, tālruņa adresi un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Andris Eglons, 67244846, andris.eglons@vpd.gov.lv.

Pievienotie dokumenti