Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Latvijas centrālās iestādes, to funkciju sadalījums un kārtība, kādā tās īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 6. jūlija regulu (ES) Nr. 2016/1191 par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012" izstrādes procesā (līdz 2018. gada 10. janvārim)

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

"Latvijas centrālās iestādes, to funkciju sadalījums un kārtība, kādā tās īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 6. jūlija regulu (ES) Nr. 2016/1191 par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Eiropas Savienības tiesību politika, publisko dokumentu uzrādīšanas prasības

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumi attiecas uz Latvijas centrālajām iestādēm, uz Latvijas iestādēm, kas atbilst definīcijai minētās Regulas 3. panta 2.punktā, kā arī uz jebkuru Latvijas publisko iestādi, kurā tiek uzrādīts citā Eiropas Savienības dalībvalstī izdots kāds no minētās Regulas 2. pantā minētajiem dokumentiem vai tā apliecinātā kopija.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Saskaņā ar minēto regulu publiskie dokumenti, uz kuriem tā attiecas, un to apliecinātas kopijas ir jāatbrīvo no visa veida legalizācijas un līdzīgām formalitātēm. Cita starpā regula paredz, ka Iekšējā tirgus informācijas sistēma (IMI) kalpos kā administratīvās sadarbības mehānisms starp dalībvalstu norīkotajām iestādēm. IMI sistēma būs izmantojama, lai šaubu gadījumā iestāde, kurā tiek uzrādīts citā dalībvalstī izdots publisks dokuments, varētu pārliecināties par tā autentiskumu, pārbaudot IMI repozitorijā pieejamos dokumentu paraugus vai sazinoties ar ārvalsts attiecīgo iestādi. Regula ir tieši piemērojama, tomēr atsevišķi jautājumi, tostarp centrālo iestāžu nozīmēšana, to funkciju un savstarpējās administratīvās sadarbības mehānisma noteikšana IMI sistēmā ir dalībvalstu kompetencē. Noteikumu projekts norīko divas Latvijas centrālās iestādes, nosaka to funkciju sadalījumu un kārtību, kādā tās veic Regulā minētās darbības un sadarbojas ar Latvijas un ārvalstu valsts un pašvaldību iestādēm.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2019. gada 10. janvārī.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts TMnot_21122018_Publisko_dok_regula un

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) TManot_21122018_Publisko_dok_regula.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2019. gada 10. janvārim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto noteikumu projektu lūdzam iesniegt rakstveidā, nosūtot tos uz e-pasta adresi: Maija.Laure@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Maija Laure, tālr. 67036993, Maija.Laure@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti