1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

"Mantojuma inventāra saraksta sastādīšanas kārtība".

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem.

Tāpat noteikumu projekts attiecas uz personām, kuras vēlēsies izmantot tiesības pieņemt mantojumu, izlietojot inventāra tiesību.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts izstrādāts, izpildot Tiesu izpildītāju likuma 74. panta 2.daļā Ministru kabinetam noteikto deleģējumu.

Ievērojot Tiesu izpildītāju likuma 74. panta 2.daļā Ministru kabinetam ietvertā deleģējuma saturu, noteikumu projektā ietverta kārtība, kādā:

  • ieinteresētā persona vēršas pie zvērināta tiesu izpildītāja mantojuma inventāra saraksta sastādīšanai;
  • zvērināts tiesu izpildītājs veic mantojuma inventāra saraksta sastādīšanu;
  • tiek nodrošināta mantas novērtēšana, ja ieinteresētā persona lūdz zvērinātu tiesu izpildītāju pieaicināt speciālistu mantas novērtējumam.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts uz 6 lapām (TMnot_140519_inventars);
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 7 lapām (TManot_140519_inventars).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Ministru kabineta noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, Ministru kabineta noteikumu projekts ievietots Tieslietu ministrijas mājas lapā internetā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā līdz 29. maijam, nosūtot tos uz e-pasta adresi: evija.timpare@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Inita Ilgaža, tālr. 67036814, inita.ilgaza@tm.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti:

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts "Mantojuma inventāra saraksta sastādīšanas kārtība";
  2. Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

 

 

Pievienotie dokumenti