1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par atļaujas ziņu saņemšanai no zvērināta notāra lietām izsniegšanas kārtību un maksu"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir:

  1. Latvijas Zvērinātu notāru padome;
  2. personas, kuras vēlēsies saņemt atļaujas ziņu saņemšanai no zvērināta notāra lietas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par atļaujas ziņu saņemšanai no zvērināta notāra lietām izsniegšanas kārtību un maksu" izstrādāts atbilstoši grozījumiem Notariāta likumā, kas stāsies spēkā 2018. gada 1. jūlijā, un noteic kārtību, kādā izsniedzama atļauja saņemt ziņas no zvērināta notāra lietas, kā arī maksas par atļaujas izsniegšanu apmēru, tās atbrīvojumus un samazinājumus, ņemot par pamatu pašreizējo atļauju izsniegšanas kārtību apgabaltiesās.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. maijā.

7.

Dokumenti

-

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2018. gada 27. aprīlim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristes K. Alberingas e-pasta adresi: kristine.alberinga@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore I. Ilgaža e-pasts: inita.ilgaza@tm.gov.lv tel.67036814

Pievienotie dokumenti