Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

  1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumi par atlīdzināmiem tulka izdevumiem civilprocesā.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Civilprocess.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Personas, kuras iesaistītas civilās tiesvedības procesos un neprot tiesvedības valodu (valsts valodu).

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 44.panta pirmās daļas 4. un 5.punktu (redakcijas stājas spēkā 2016.gada 31.jūlijā).

Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi noteikt atlīdzināmos tulka izdevumus jeb likmes par tulka izdevumiem, kuras būs iespējams noteiktā kārtībā piedzīt no lietā zaudējušās puses. Taču piedzīt no lietā zaudējušas puses varēs tikai tādus izdevumus, kas radušies sakarā ar pušu piedalīšanos tiesas sēdē un pušu vai to pārstāvju klātbūtni vai piedalīšanos pierādījumu iegūšanā, pēc Latvijas lūguma pierādījumus iegūstot ārvalstīs.

Ministru kabineta noteikumu projekts nosaka atlīdzināmos tulka izdevumus par secīgās tulkošanas stundu konkrētā valodu grupā, kuru tiesai jāņem vērā, aprēķinot piedzenamo summu no lietā zaudējušās puses, pamatojoties uz puses iesniegtajiem apliecinošiem attaisnojuma dokumentiem. Tulka izdevumi atlīdzināmi to faktiskajā apmērā, bet ne vairāk par Ministru kabineta noteikumu Pielikumā noteiktām atlīdzināmām tulka izmaksām.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumi stājās spēkā 2016.gada 31.jūlijā.

7.

Dokumenti

  1. Projekts (TMNot_29032016_ATI)
  2. Projekta anotācija (TMAnot_29032016_ATI).
  3. Projekta Pielikums (TMPielik__29032016_ATI)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Projekts kopā ar sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) tiks ievietots Tieslietu ministrijas mājas lapā internetā www.tm.gov.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrība var izteikt rakstveidā savu viedokli Tieslietu ministrijas mājas lapā internetā www.tm.gov.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” divu nedēļu laikā no projekta un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) ievietošanas.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Civiltiesību departamenta Starptautisko un procesuālo tiesību nodaļas vadītāja Evita Drobiševska, Evita.Drobiševska@tm.gov.lv.

 

Pievienotie dokumenti