1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par drošības pamatprasībām tiesā."

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz ikvienu personu, kas ir vai nākotnē būs tiesas apmeklētājs.

Tāpat noteikumu projekts attiecas uz tiesnešiem, tiesu darbiniekiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Jautājumi par drošību tiesā ārējos normatīvajos aktos ir regulēti vispārīgi, bet detalizēts speciālais tiesiskais regulējums par drošību tiesās nav noteikts.

Likuma "Par tiesu varu" 11. panta pirmā daļa nosaka nepieļaujamību iejaukties tiesas darbā, proti, valsts iestādēm, sabiedriskajām un politiskajām organizācijām, citām juridiskajām un fiziskajām personām ir pienākums respektēt un ievērot tiesu neatkarību un tiesnešu neaizskaramību. Savukārt minētā panta otrā daļa, noteic, ka nav pieļaujama nekāda tiesas spriešanas ierobežošana, iespaidošana, ietekmēšana, tieši vai netieši draudi, citāda prettiesiska iejaukšanās tiesas spriešanā neatkarīgi no tā, kādā nolūkā un ar kādu ieganstu tas tiktu darīts. Likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā aizliegtas demonstrācijas un piketi tiesu ēku telpās. Minētā likuma 13. panta pirmā daļa noteic, ka tiesnesis ar tiesas spriešanu saistīto pienākumu izpildes laikā ir neaizskarams. Minētā likuma 87. pants noteic, ka tiesnesim ir tiesības uz viņa un viņa ģimenes locekļu, kā arī uz savas un savas ģimenes locekļu mantas aizsardzību.

Likuma "Par tiesu varu" (likuma redakcijā līdz 2017. gada 2. novembrī pieņemtā likumprojekta Nr. 898/Lp12 spēkā stāšanās brīdim) 115. panta ceturtā daļa noteica policijas pienākumus tiesas darbības un kārtības tiesā nodrošināšanai. Minētais ietvēra regulējumu attiecībā uz kārtības nodrošināšanu tiesā ar tiesas kārtībnieku palīdzību. Neskatoties uz minēto, Valsts policija faktiski jau vairākus gadus nenodrošināja tiesas kārtībnieku darbību tiesās. Minētais pamatots ar apsvērumu, ka šāds uzdevums neietilpst Valsts policijas kompetencē, jo nepamatoti paplašina policijas pienākumu apjomu. Ievērojot minēto un Ministru kabineta 2016. gada 6. aprīļa rīkojuma Nr. 248 "Par Valsts policijas attīstības koncepciju" 6. punktu, no likuma "Par tiesu varu" izslēgta 115. panta ceturtā daļa. Minētā rīkojuma 6. punkts paredz noteikt, ka tiesu kārtībnieku darbību nodrošinās Tiesu administrācija vai tiesas, izveidojot tiesu iekšējās drošības dienestus vai slēdzot pakalpojuma līgumus ar apsardzes komersantiem. Vienlaicīgi likums "Par tiesu varu" (likuma redakcijā līdz 2017. gada 2. novembrī pieņemtā likumprojekta Nr. 898/Lp12 spēkā stāšanās brīdim) ir papildināts ar 107.1 panta otrās daļas 24. punktu, kas noteic Tiesu administrācijai pienākumu gādāt par drošību tiesās. Ārējie normatīvie akti pašlaik neparedz aizliegumu personai ierasties tiesā ar ieročiem, speciālajiem līdzekļiem vai citiem priekšmetiem un vielām, kuras var izmantot uzbrukumam vai ar kurām var nodarīt miesas bojājumus sev vai citai fiziskai personai, vai veikt citu prettiesisku darbību (piemēram, bojāt tiesā esošo mantu) (turpmāk – aizliegtie priekšmeti).

Ārējie normatīvie akti pašlaik neparedz fiziskām personām citus ierobežojumus atrasties tiesas telpās, ievērojot tiesas telpu izmantošanas mērķi (piem., neparedz aizliegumu atrasties telpās, kas paredzētas tiesas nodarbināto vajadzībām, konvoja vajadzībām u.tml.). Tiesās pēdējo gadu laikā ir tikuši konstatēti vairāki gadījumi, kad tiesā ienesti ieroči, speciālie līdzekļi, kā arī citi aizliegtie priekšmeti, kas rada tiesā drošības riskus. Tāpat pēdējo gadu laikā vērojama pieaugoša tendence apzināti nepatiesiem paziņojumiem par tiesā ievietotām sprāgstošām vielām.

Ievērojot minēto, lai nodrošinātu tiesas darbības nepārtrauktību un tiesā esošās mantas un personu (tiesnešu, tiesas darbinieku, apmeklētāju, citu personu, kas tiesā veic amata pienākumus) drošību, ir nepieciešams noteikt drošības pamatprasības tiesā.

Lai risinātu minētās problēmas, projekts paredz šādu regulējumu:

1) Projekts paredz noteikt tiesas telpu iedalījumu un to pieejamību atkarībā no fiziskas personas statusa vai veicamajiem pienākumiem tiesā, tādējādi pamatojot arī nepieciešamību projektā regulēt tehniskos risinājumus piekļuvei katrai tiesas telpu zonai un to savstarpējai nodalīšanai.

2) Projekts paredz noteikt drošības risinājumus, kurus izmantos drošības kontrolei tiesā.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu paredzēts pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2018.gada janvārī.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts.

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Ministru kabineta noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, Ministru kabineta noteikumu projekts ievietots Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas (līdz 2018. gada 2. janvārim), nosūtot tos uz e-pasta adresi: daina.priede@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Inita Ilgaža, tālr. 67036814, inita.ilgaza@tm.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti:

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par drošības pamatprasībām tiesā";
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

Pievienotie dokumenti