Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts

“Noteikumi par iemaksas par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanu apmēru, tās samaksas un atmaksas kārtību”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa, kuru ietekmēs šis tiesiskais regulējums, ir personas, kurām ir tiesības pieprasīt juridisko palīdzību lietu kategorijās atbilstoši Civilprocesa likuma 82.1 pantā paredzētajiem tiesību uz pārstāvību izņēmumiem – tas ir – personas, kuru vidējie mēneša ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasīšanas dienā un kuri neatbilst Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 3.panta otrajā daļā noteiktajiem kritērijiem (nav ieguvuši maznodrošinātas un trūcīgas personas statusu, nav valsts vai pašvaldības apgādībā un nav nokļuvušas īpašā situācijā, kas tām liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību).

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir noteikt iemaksas par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanu apmēru, kā arī noteikt šīs iemaksas samaksas un atmaksas kārtību un nosacījumus.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. oktobra beigās.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts TMnot_081018_iemaksa

Un anotācija TManot_081018_iemaksa

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2018.gada 22.oktobrim atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristes E.Krjukovas e-pasta adresi: eva.krjukova@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

 

Pievienotie dokumenti