1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumi par īpašas formas apliecinājumu administratīvā pārkāpuma procesā

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projekts attiecas uz iestādēm, kuru amatpersonas sākotnēji pieņēmušas nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu, kā arī personām attiecībā par kurām pieņemts nolēmums par mantiska rakstura piedziņu administratīvā pārkāpuma procesā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts sagatavots saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 289. panta otro daļu.

Projekta paredz noteikt  īpašas formas apliecinājuma veidlapu, lai būtu iespējams nosūtīt nolēmumus par mantiska rakstura piedziņu administratīvā pārkāpuma procesā saskaņā ar Padomes 2005. gada 24. februāra Pamatlēmumu 2005/214/TI par savstarpējās atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām.

Projekts stāsies spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu (2020. gada 1. janvāris).

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2019. gada aprīlī.

7.

Dokumenti

  • Ministru kabineta noteikumu projekts " Noteikumi par īpašas formas apliecinājumu administratīvā pārkāpuma procesā" (TMNot_250319_aplieciba);
  • Ministru kabineta noteikumu "Noteikumi par īpašas formas apliecinājumu administratīvā pārkāpuma procesā" projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_270319_aplieciba);
  • Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par īpašas formas apliecinājumu administratīvā pārkāpuma procesā" 1. pielikums (Pielikums_1);
  • Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par īpašas formas apliecinājumu administratīvā pārkāpuma procesā" 2. pielikums (Pielikums_2).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, rakstveidā sniedzot viedokli līdz 2019. gada 11. aprīlim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus, kuri vēlas sniegt viedokli par izstrādāto projektu, lūdzam to nosūtīt uz Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Administratīvo tiesību nodaļas juristes Lienes Liukišas elektroniskā pasta adresi: Liene.Liukisa@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

 -

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta direktore Inta Salinieka, tālr. 67036980, elektroniskā pasta adrese: Inta.Salinieka@tm.gov.lv.

Pievienotie dokumenti