Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par personu īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa atbilstību juridiskās palīdzības piešķiršanai un to izvērtēšanas kārtību”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa, kuru ietekmēs šis tiesiskais regulējums, ir personas, kurām:

1)         atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajām starptautiskajām saistībām ir tiesības uz valsts nodrošināto juridisko palīdzību vai kurai nepieciešama valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība pārrobežu strīdos un kuras pastāvīgā dzīvesvieta vai domicils ir kāda no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī ārzemniekam, kurš Imigrācijas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā ir pakļauts izraidīšanas procedūrai;

2)         ir tiesības pieprasīt juridisko palīdzību lietu kategorijās atbilstoši Civilprocesa likuma 82.1 pantā paredzētajiem tiesību uz pārstāvību izņēmumiem (tā sauktās advokātu procesa lietas) un kuru ienākumi nepārsniedz Latvijā noteikto minimālās algas apmēru;

3) Juridiskās palīdzības administrācija.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir noteikt izvērtēšanas nosacījumus un kārtību gadījumos, kad par atbilstošu juridiskās palīdzības piešķiršanai ir uzskatāms īpašuma stāvoklis un ienākumu līmenis personai, kurai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir jāvērtē ienākumu un īpašumu stāvokļa atbilstība, lai varētu saņemt juridisko palīdzību, piemēram, tā saucamā advokātu procesa ietvaros personas, kuru ienākumi nav lielāki par vienu minimālo mēneša darba algu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. oktobra beigās.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts TMnot_081018_vertesana

Un anotācija TManot_081018_vertesana

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2018.gada 22.oktobrim atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristes E.Krjukovas e-pasta adresi: eva.krjukova@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

 

Pievienotie dokumenti