1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par publisku dokumentu legalizāciju ar apliecinājumu (apostille) un e-apostille reģistru"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir Latvijas Zvērinātu notāru padome, zvērināti notāri un personas, kuras vēlēsies legalizēt Latvijā izsniegtus publisku dokumentus ar apliecinājumu (apostille).

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts izstrādāts atbilstoši grozījumiem Dokumentu legalizācijas likumā un grozījumiem Notariāta likumā, kas stāsies spēkā 2019. gada 1. jūlijā, un tas noteic kārtību, kādā zvērināts notārs legalizē Latvijā izsniegtu publisku dokumentu ar apliecinājumu (apostille), un e-apostille reģistra izveidošanas un uzturēšanas kārtību, tajā iekļaujamo ziņu apjomu, kā arī kārtību un apjomu, kādā ziņas iesniedz reģistrā un izsniedz no tā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. maijā.

7.

Dokumenti

-

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2019. gada 23. aprīlim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristes K. Alberingas e-pasta adresi: kristine.alberinga@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore I. Ilgaža e-pasts: inita.ilgaza@tm.gov.lv tel.67036814

Pievienotie dokumenti