1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

 Ministru kabineta noteikumu projekts “Patentu un patentu pieteikumu noteikumi” 

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Rūpnieciskā īpašuma tiesību pieteicēji, īpašnieki (Patentu valdes pakalpojumu lietotāji), šo personu pārstāvji. Mērķgrupas aptuveno lielumu vai īpatsvaru nav iespējams noteikt, jo attiecas uz Patentu valdes pakalpojumu lietotājiem gan Latvijā, gan citās valstīs.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts izstrādāts saistībā ar Patentu administrēšanas informācijas sistēmas ieviešanu, lai nodrošinātu Latvijā iesniegto patentu pieteikumu, Latvijā apstiprināto un uz Latviju attiecināto Eiropas patentu, kā arī papildu aizsardzības sertifikātu pārvaldību. Kontekstā ar Patentu administrēšanas informācijas sistēmas ieviešanu un normatīvo aktu aktualizēšanu, plānots atteikties no pieteikumu veidlapu apstiprināšanas ar Ministru kabineta noteikumiem.

Patenta pieteikuma materiāli pirms to publicēšanas ir slepeni, un tie nedrīkst būt pieejami trešajām personām. Elektroniski dokumentus Patentu valdei var iesniegt tikai pēc patenta pieteikuma publikācijas (izmantojot elektronisko pastu). Ņemot vērā iepriekš minēto, netiek nodrošināta droša un aizsargāta iespēja iesniegt patenta pieteikumu elektroniski. Tā kā elektronisko pastu nevar uzskatīt par drošu informācijas nodošanas avotu, dokumentus līdz patenta pieteikuma publicēšanai šādā veidā sūtīt nevar. 2017. gadā tika uzsākts darbs pie Patentu administrēšanas informācijas sistēmas ieviešanas, kas nodrošinās Latvijā iesniegto patentu pieteikumu, Latvijā apstiprināto un uz Latviju attiecināto Eiropas patentu, kā arī papildu aizsardzības sertifikātu pārvaldību. Ņemot vērā paredzamo Patentu administrēšanas informācijas sistēmas izstrādes noslēgšanos, nepieciešams grozīt normas, kas nosaka patentu reģistra grāmatās iekļaujamo informāciju (55.punkts, 56.punkts, 86.punta 86.3 un 86.5 apakšpunkts).

Šobrīd Patentu valdes reģistros iesniedzamo veidlapu paraugus (gan veidlapu saturu, gan dizainu), nosaka vairāki Ministru kabineta noteikumi. Nolūkā pilnveidot ienākošo dokumentu un datu apstrādes procedūras, samazināt administratīvo slogu, kā arī novērst “normatīvo aktu plūdus” un veicināt efektīvu un klientiem labvēlīgāku Patentu valdes pakalpojumu sniegšanu, plānots atteikties no veidlapu apstiprināšanas ar Ministru kabineta noteikumiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. 24.oktobrī.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts;

 

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2019. gada 13.oktobrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta juristes I.Krastiņa e-pasta adresi: Ivita.Krastina@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

 

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore O.Zeile e-pasts: Olga.Zeile@tm.gov.lv, tel.67046134.

Pievienotie dokumenti