1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk arī – Projekts)

2.

Dokumenta nosaukums

“Politiskajām organizācijām (partijām) piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma noteikumi”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Politiskās organizācijas (partijas)

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

2019. gada 14. novembrī Saeima 2. lasījumā (galīgajā) pieņēma grozījumus Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā (turpmāk – Likums), kas stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī. Minētie grozījumi citastarp paredz Ministru kabinetam deleģējumu izdot noteikumus, kuros nosaka valsts budžeta finansējuma izlietojuma mērķu grupu veidus un pieļaujamos izdevumus. Noteikumu izdošanas termiņš ir 2020. gada 15. janvāris. Projekta mērķis ir izpildīt Likumā Ministru kabinetam paredzēto deleģējumu.

 Projektā paredzētie valsts budžeta izlietojuma ierobežojumi noteikti, ievērojot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja praksi, judikatūru, kā arī politisko organizāciju (partiju) un sabiedrisko organizāciju viedokļus.

Projektā ietverti arī valsts budžeta finansējuma izlietojuma ierobežojumi politisko organizāciju (partiju) reģistrētās un nereģistrētās apvienībās. Ierobežojumi noteikti, ievērojot valsts budžeta finansējuma mērķi - stabilu politisko partiju sistēmas nostiprināšana.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2019. gada 12. decembrim.

7.

Dokumenti

1. Ministru kabineta noteikumu projekts “Politiskajām organizācijām (partijām) piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma noteikumi” (TM_MK_not_PPF_061219);

2.  Ministru kabineta noteikumu projekta “Politiskajām organizācijām (partijām) piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma noteikumi” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_not_PPF_031219).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties  projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2019. gada 20.decembrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Konstitucionālo tiesību nodaļas vadītājas Ivetas Brīnumas e-pasta adresi iveta.brinuma@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

 

Pievienotie dokumenti