Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektam "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 19. janvāra noteikumos Nr. 66 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām"" (līdz 2017. gada 24. oktobrim)
 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

"Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 19. janvāra noteikumos Nr. 66 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām""

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz ikvienu personu, kas ir vai nākotnē būs izpildu lietas dalībnieks.

Tāpat noteikumu projekts attiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta 2010. gada 19. janvāra noteikumos Nr. 66 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām"" veicami grozījumi, lai izpildītu ar Tieslietu padomes 2017. gada 12. jūnija lēmumu Nr. 43 apstiprinātajā Zemgales tiesu apgabalā ietilpstošo rajonu (pilsētu) tiesu reorganizācijas plānā doto uzdevumu. Līdz ar Ogres rajona tiesas darbības teritorijas ietveršanu Zemgales tiesu apgabalā no 2018. gada 1. marta zvērinātu tiesu izpildītāju amata vietu Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 35, Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 36 un Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 37 iecirkņiem noteiktās teritorijas būs piederīgas Zemgales apgabaltiesas darbības teritorijai. Attiecīgi ar Ministru kabineta noteikumu projektu plānoti grozījumi, precizējot amata vietu skaitu Rīgas un Zemgales apgabaltiesas darbības teritorijā un amata vietu nosaukumus.

Vienlaikus ar Ministru kabineta noteikumu projektu plānots pārskatīt šobrīd noteikto zvērināta tiesu izpildītāja amata vietu skaitu, kā arī atbilstoši faktiskajai situācijai precizētas iecirkņu teritorijas. Amata vietu skaitu plānots samazināt līdz 101 amata vietai, kopumā likvidējot 15 amata vietas. Likvidējamajām amata vietām iecirknim noteiktās teritorijas ar noteikumu projektu pēc iespējas vienmērīgi tiek sadalītas starp citām attiecīgās apgabaltiesas darbības teritorijā ietilpstošajām zvērināta tiesu izpildītāja amata vietām, sadalāmās ielas un teritorijas, ciktāl tas iespējams, primāri pievienojot tuvāk esošajām amata vietām, vienlaikus ņemot vērā katra tiesu apgabala īpatnības.

Papildus ar Ministru kabineta noteikumu projektu atbilstoši faktiskajai situācijai plānots tehniski precizēt atsevišķu Ministru kabineta 2010. gada 19. janvāra noteikumos Nr. 66 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām" noteikto iecirkņu robežās ietvertās ielas un teritorijas, kas izveidotas vai pārdēvētas pēc noteikumu pieņemšanas 2010. gadā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu paredzēts pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts.

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Ministru kabineta noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, Ministru kabineta noteikumu projekts ievietots Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas (līdz 24. oktobrim), nosūtot tos uz e-pasta adresi: evija.timpare@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Inita Ilgaža, tālr. 67036814, inita.ilgaza@tm.gov.lv

 

 

 

Pievienotie dokumenti