1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par izvērtēšanas komisijas sastāvu, darbības kārtību un lēmumu pieņemšanas kritērijiem”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ar brīvības atņemšanu notiesātās personas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

2014.gada 2.oktobrī Saeimā tika pieņemts likumprojekts „Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” (1200/Lp11), kas stājās spēkā 2015.gada 1.februārī (turpmāk – Grozījumi LSIK), un ar to tika likvidētas brīvības atņemšanas iestāžu administratīvas komisijas, vienlaikus izveidojot izvērtēšanas komisijas, kurām noteikta atšķirīga kompetenci.

Grozījumi LSIK paredz deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus par izvērtēšanas komisijas sastāvu, darbības kārtību un lēmumu pieņemšanas kritērijiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2015. gada 21.maijā, ņemot vērā to, ka atbilstoši Latvijas Sodu izpildes kodeksa Pārejas noteikumu 28.punktā noteiktajam noteikumu projektam jābūt spēkā 2015.gada 1.jūlijam.

7.

Dokumenti

Skat. pievienotos failus

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, noteikumu projekts saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 13.punktu ievietots Tieslietu ministrijas mājas lapā. Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2015.gada 29.maijam atbilstoši minēto noteikumu 7.4.1 apakšpunktā minētajam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto noteikumu projektu lūdzam iesniegt rakstveidā no noteikumu projekta publicēšanas dienas līdz 2015.gada 29.maijam, nosūtot tos uz e-pasta adresi: Vita.Studente@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Olga Zeile, tālr. 67046131, Olga.Zeile@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti