Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību"" izstrādes procesā (līdz 2019. gada 16. oktobrim)
 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir personas, kuras vēlēsies saņemt zvērināta notāra palīdzību, un zvērināti notāri.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ņemot vērā to, ka, vērtējot valsts finanšu līdzekļu dotācijas iespējas Tieslietu ministrijas un Iekšlietu ministrijas padotībā esošo valsts informācijas sistēmu un reģistru turētājiem, lai kompensētu attiecīgo sistēmu un reģistru uzturēšanai nepieciešamos izdevumus, kas saistīti ar tajos esošās informācijas sniegšanu zvērinātiem notāriem bez maksas, netika rasta iespēja 2020. gadā piešķirt papildu finanšu līdzekļus, izstrādāts likumprojekts "Grozījums Notariāta likumā", kas paredz pārcelt Notariāta likuma 67.1 panta (amata darbību izpildei nepieciešamo informāciju valsts iestādes zvērinātam notāram sniedz bez maksas) spēkā stāšanos uz 2022. gada 1. janvāri (TA-1788, likumprojekts izskatīts un atbalstīts Ministru kabineta 2019. gada 1. oktobra sēdē).

2019. gada 18. jūnijā Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr. 266 "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību"", kuru 1.18. apakšpunkts paredz ar 2020. gada 1. janvāri svītrot noteikumu 48. un 49. punktu (zvērinātu notāru atlīdzības takse par amata darbību veikšanai nepieciešamo ieskatīšanos valsts informācijas sistēmā, ja zvērinātam notāram šīs informācijas saņemšana ir par maksu, – 4,27 euro par katru personu vai īpašumu, un, , ja zvērinātam notāram šīs informācijas saņemšana ir bez maksas, – 1,42 euro par katru personu vai īpašumu). Pamatojums šādu grozījumu izdarīšanai bija Notariāta likuma papildināšana ar 67.1 pantu.

Ņemot vērā to, ka likumprojekts "Grozījums Notariāta likumā" paredz pārcelt Notariāta likuma 67.1 panta spēkā stāšanos, nepieciešams noteikt, ka zvērinātu notāru atlīdzības takses, kuras sākotnēji bija plānots svītrot ar 2020. gada 1. janvāri, tiek saglabātas. Tādējādi noteikumu projekts paredz noteikt ar 2020. gada 1. janvāri zvērinātu notāru atlīdzības takses par ieskatīšanos valsts informācijas sistēmās, ņemot vērā spēkā esošajos noteikumos noteikto šo taksu definējumu un apmēru.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt Valsts kancelejā pēc likumprojekta "Grozījums Notariāta likumā" (TA-1788) pieņemšanas Saeimā 1. lasījumā.

7.

Dokumenti

-

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstisku viedokli līdz 2019. gada 16. oktobrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristes K. Alberingas e-pasta adresi: kristine.alberinga@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore I. Ilgaža e-pasts: inita.ilgaza@tm.gov.lv tel.67036814

Pievienotie dokumenti