Paziņojums par līdzdalības iespējām MK noteikumu projekta "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts probācijas dienests līdzfinansē probācijas klientiem uzraudzības ietvaros paredzētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un līdzfinansēšanas apmēru " izstrādes procesā (2017.gada 4.decembra plkst.14:00)

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

"Noteikumi par kārtību, kādā Valsts probācijas dienests līdzfinansē probācijas klientiem uzraudzības ietvaros paredzētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un līdzfinansēšanas apmēru " (turpmāk – noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Nosacīti notiesātās personas, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās personas, personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, personas, kurām piemērots papildsods – probācijas uzraudzība; sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēji; Valsts probācijas dienesta nodarbinātie.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Saeima 2015. gada 28. maijā pieņēma likumu "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā", uz kura pamata Valsts probācijas dienesta likums (turpmāk – likums) papildināts ar 10.1 pantu. Likuma 10.1 panta pirmā daļa Valsts probācijas dienestam uzliek par pienākumu atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirtajai apropriācijai līdzfinansēt probācijas klientiem uzraudzības ietvaros paredzētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Likuma 10.1 panta otrajā daļā ietverts deleģējums Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā Valsts probācijas dienests līdzfinansē probācijas klientiem uzraudzības ietvaros paredzētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un līdzfinansēšanas apmēru.

Noteikumu projekts paredz prasības sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējam, ar kuru varētu tikt noslēgts līdzfinansējuma līgums. Atbilstoši noteikumu projektam uz līguma noslēgšanu par līdzfinansējuma saņemšanu var pretendēt jebkurš pakalpojumu sniedzējs, kas ir reģistrēts valsts informācijas sistēmā "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēma" sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un spēj nodrošināt tādus pakalpojumus kā - probācijas klienta uzturēšanās (izmitināšana un ēdināšana) sociālās rehabilitācijas iestādē; atbalsts darba iemaņu apgūšanā vai nostiprināšanā; sociālās funkcionēšanas prasmju uzturēšana un attīstība; psihosociālā palīdzība un atbalsts; speciālistu konsultācijas (piemēram, sociālā darba speciālista, psihologa vai ārsta psihoterapeita u.c); izglītojošus un informējošus pasākumus, kas vērsti uz sociālās funkcionēšanas spēju un sociālā statusa atjaunošanu, iekļaušanos darba tirgū un sabiedrībā; lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.

 

Noteikumu projekts nosaka līguma saturu ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju, kā arī norēķinu kārtību ar pakalpojumu sniedzēju.

 

Noteikumu projekts paredz, ka Valsts probācijas dienests līdzfinansē probācijas klientam sniegtos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 70 % apmērā par vienu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas dienu, bet ne vairāk kā 15  euro.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projekts nosūtīts saskaņošanai Tieslietu ministrijai 2017.gada 02.novembrī.

Pēc sabiedriskās līdzdalības procesa noslēgšanas projektu ir plānots virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā atbilstoši 2009.gada 7.aprīļa noteikumu "Ministru kabineta kārtības rullis" 117.punktam, bez izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Projekts – TMNot_01112017_soc_rehabilit

Anotācija – TMAnot_01112017_soc_rehabilit

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības līdzdalības veids, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.punktam – Sabiedriskā apspriede (sanāksme).

Sabiedriskā apspriede (sanāksme) norisināsies 2017.gada 05.decembrī plkst.10:00 Valsts probācijas dienesta telpās Dzirnavu ielā 91, Rīgā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Pieteikumus līdzdalībai sabiedriskajā apspriedē (sanāksmē) sūtīt uz e-pastu maija.smeltere@vpd.gov.lv līdz 2017.gada 4.decembra plkst.14:00, norādot sabiedriskās apspriedes (sanāksmes) dalībnieka vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Maija Smeltere 67021103, maija.smeltere@vpd.gov.lv

 

12. Sabiedriskās apspriedes (sanāksmes) rezultāti

Dalībnieki

Priekšlikumi

 

Pievienotie dokumenti