Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.50 "Vietvārdu informācijas noteikumi"" izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

 

2.

Dokumenta nosaukums

 

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 50 "Vietvārdu informācijas noteikumi" (turpmāk – projekts).

 

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

 

Valsts valodas politika

 

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projekts attiecas uz vietvārdu piešķīrējinstitūcijām - pašvaldības domi un atbildīgajām ministrijām (Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju). Projektā paredzētais tiesiskais regulējums tieši skar vietvārdu piešķirējinstitūcijas, netieši – visu sabiedrību jeb visus valsts valodas lietotājus.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ir identificēta problēma, ka vietvārdu piešķīrēj­institūcijas reizēm pieņem lēmumu par oficiālo vietvārdu un oficiālo paralēl­nosaukumu piešķiršanu, vietvārdu statusa maiņu un rakstības formas precizēšanu, nenoskaidrojot vai neņemot vērā vietvārdu informācijas jomā kompetentās iestādes – Valsts valodas centra – viedokli. Šādos gadījumos vietvārdu piešķīrēj­institūcijas pieņemtais lēmums neatspoguļo sabiedrības vairākuma viedokli un neatbilst sabiedrības interesēm, ja netiek nodrošināta precīzas un korektas vietvārdu informācijas aprite. Šo problēmu tiek piedāvāts risināt, izsakot jaunā redakcijā attiecīgās MK noteikumu Nr. 50 tiesību normas (21. punkts un 23. punkta ievad­daļa). Projekts paredz noteikt vietvārdu piešķīrēj­institūcijām pienākumu pamatoties uz Valsts valodas centra atzinumu visos gadījumos, kad tās piešķir ciemiem un viensētām, kā arī MK noteikumu Nr.50 23.punktā ietvertajiem ģeogrāfiskajiem objektiem oficiālos vietvārdus un oficiālos paralēlnosaukumus, maina vietvārdu statusu un precizē to rakstības formu.

Ir konstatēts arī, ka pašreizējais tiesiskais regulējums nepietiekami precīzi reglamentē oficiālo vietvārdu un oficiālo paralēl­nosaukumu izvietojumu un samēru publiskajā informācijā, it īpaši gadījumos, kad tā sniegta sabiedrībai pieejamās vietās. Projektā piedāvātais risinājums paredz šo nepilnību novērst, papildinot MK noteikumus Nr. 50 ar jaunu tiesību normu (68.1 punkts), kas noteic, ka gadījumos, kad sabiedrības informēšanai paredzētajā atklātajā informācijā līdzās oficiālajam vietvārdam lieto arī oficiālo paralēlnosaukumu, oficiālajam vietvārdam ierādāma galvenā vieta, un formas ziņā tas nedrīkst būt mazāks vai šaurāks par oficiālo paralēlnosaukumu.

Tā kā ar 2015. gada 11. decembri ir zaudējuši spēku Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumi Nr. 1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" un to vietā ir spēkā Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumi Nr. 698 "Adresācijas noteikumi", projekts kā tehnisku grozījumu piedāvā izteikt jaunā redakcijā MK noteikumu Nr. 50 tiesību normu (24.1. apakš­punkts), kurā bija ietverta atsauce uz spēku zaudējušajiem noteikumiem.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2017.gada 13.aprīlim.

7.

Dokumenti

1. Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 50 "Vietvārdu informācijas noteikumi"" (TMnot_020317_vietvardi);

2. Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 50 "Vietvārdu informācijas noteikumi"" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot­_080317_vietvardi).

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2017.gada 22.martam atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

 

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz Valsts valodas centra e-pasta adresi info@vvc.gov.lv

 

10.

Cita informācija

Nav

 

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts valodas centra direktora vietniece Ingrīda Bērziņa, tālr. 67221258; e-pasts Ingrida.Berzina@vvc.gov.lv

 

 

Pievienotie dokumenti