Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumos Nr. 108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir jebkuras institūcijas nodarbinātie, kas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kompetenci sagatavo normatīvo aktu projektus, piedalās to saskaņošanā vai pieņem lēmumus par tiem.

Netieši ietekmētā sabiedrības grupa ir arī ikviens sabiedrības loceklis, kas vēlēsies iepazīties ar grozījumiem normatīvajos aktos, kuri ir izstrādāti vai pieņemti noteiktas problēmas risināšanai.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis ir optimizēt normatīvo aktu jaunrades procesu un padarīt to pārskatāmāku, kā arī pārtraukt praksi izdot no jauna Ministru kabineta noteikumus, ja pilnvarojums likumā pēc būtības ir saglabājies.

Identificētās problēmas lūdzam skatīt Ministru kabineta noteikumu projekta anotācijā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz š. g. 16. jūnijam.

7.

Dokumenti

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumos Nr. 108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi”” (TMNot_120516_MK_Nr.108);
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumos Nr. 108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_120516_MK_Nr.108).
  3. Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumos Nr. 108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 1. pielikums (TMAnotp1_120516_MK_Nr.108).
  4. Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumos Nr. 108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 2. pielikums (TMAnotp1_120516_MK_Nr.108).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli rakstiski līdz 2016. gada 31. maijam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1. apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjiem lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas departamenta juriskonsultes M. Baumanes e-pasta adresi: margarita.baumane@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas departamenta direktore Kristīne Kuprijanova, e-pasts: kristine.kuprijanova@tm.gov.lv, tālr. 67036922.

 

 

Pievienotie dokumenti