Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

  1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu “Tiesu ekspertīžu iestāžu saraksts un katras iestādes tiesu ekspertu specialitātes” projekts

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

 Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Tiesu eksperti un iestādes, kuras nosakāmas par tiesu ekspertīžu iestādēm.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

 2016.gada 15.martā stājās spēkā Tiesu ekspertu likums, kura 11. panta otrajā daļā noteikts deleģējums Ministru kabinetam apstiprināt tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu.

Saskaņā ar minētā likuma pārejas noteikumu 2.punktu līdz Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 31.jūlijam ir spēkā Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumi Nr.753 “Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu”, kuri paredz, ka šobrīd valstī ir piecas tiesu ekspertīžu iestādes Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde; Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienests; Valsts tiesu ekspertīžu birojs; Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs; valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs.

Savukārt Tiesu ekspertu likuma 11.panta pirmā daļa noteic, ka tiesu ekspertīžu iestāde ir valsts institūcija vai tās struktūrvienība, valsts kapitālsabiedrība vai tās struktūrvienība, kuras pamatdarbība ir tiesu ekspertīžu veikšana. Valsts institūcijas vai kapitālsabiedrības struktūrvienība var būt tiesu ekspertīžu iestāde, ja tās sastāvā ir ne mazāk kā septiņi tiesu eksperti.

Ievērojot minēto, par tiesu ekspertīžu iestādēm nosakāmas:

  1. Valsts tiesu ekspertīžu birojs;
  2. Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde;
  3. Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienests
  4. Valsts tiesu medicīnas ekspertīžu centrs;
  5. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”;
  6. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas  centrs”  ;
  7. Valsts sabiedrība ar ierobežotu  atbildību  “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2016. gada maija otrajai pusei.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts un tā pielikums.

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Ministru kabineta noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, Ministru kabineta noteikumu projekts, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” ievietots Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto procesa aprakstu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas (līdz 6.maijam), nosūtot tos uz e-pasta adresi: daina.obuka@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

 -

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Inita Ilgaža, tālr. 67036814, inita.ilgaza@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti:

  1. Ministru kabineta noteikumu “Tiesu ekspertīžu iestāžu saraksts un katras iestādes tiesu ekspertu specialitātes” projekts un to pielikums.
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

Pievienotie dokumenti