Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.799 „Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes nolikums

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

 „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.799 „Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes nolikums””

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Šobrīd Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumi Nr.799 „Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes nolikums” (turpmāk – noteikumi) noteic, ka Maksātnespējas jautājumu konsultatīvā padome (turpmāk - padome) ir konsultatīva un koordinējoša starpnozaru institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt un attīstīt politikas veidošanu un īstenošanu maksātnespējas jautājumos.

Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr.243 „Tieslietu ministrijas nolikums” paredz, ka Tieslietu ministrijas funkcijās ietilpst tai skaitā maksātnespējas politikas izstrāde, savukārt Ministru kabineta noteikumi Nr.751 „Maksātnespējas administrācijas nolikums” paredz, ka Maksātnespējas administrācijas darbības mērķis ir īstenot valsts politiku tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos. Turklāt pēdējo gadu laikā noteikumos paredzētais padomes formāts ir transformējies tādā veidā, ka padome darbojas vairāk kā darba grupa, nenodrošinot noteikumos paredzēto augsto pārstāvības līmeni.

Tādejādi ir nepieciešams nodrošināt, ka padome apvieno augsta līmeņa pārstāvjus ar lēmumu pieņemšanas tiesībām, tādejādi nodrošinot vienotu un kompetentu nozares viedokļa paušanu. Vienlaikus būtu konsekventi jāievēro tas, ka tieslietu ministrs ir atbildīgs par tālākajiem maksātnespējas politikas virzieniem.

Ņemot vērā minēto, nepieciešams precizēt padomes darbības mērķi, nosakot, ka padome ir konsultatīva un koordinējoša starpnozaru institūcija, kuras darbības mērķis ir konsultēt tieslietu ministru maksātnespējas jomas attīstības jautājumos un attiecīgi precizēt padomes funkcijas un uzdevumus.

Ņemot vērā padomes darbības būtību, nepieciešams padomes darbības funkcijas papildināt ar funkciju sekmēt valsts iestāžu, kā arī citu iesaistīto institūciju savstarpējo sadarbību maksātnespējas jomā.

Vērtējot padomes darbību, secināts, ka laika gaitā tā ir zaudējusi savu sākotnēju darbības jēgu – noteikt maksātnespējas jomas prioritātes augstā politiskā līmenī, ņemot vērā nozares viedokli. Šobrīd padomes darbība vairāk līdzinās darba grupai. Tā kā Tieslietu ministrijā tiek formalizēta Maksātnespējas procesa regulējuma pilnveidošanas darba grupa ar atbilstošu pārstāvību no jomā iesaistītajām institūcijām, nav nepieciešams šādu pat darbību dublēt padomē. Ņemot vērā minēto, nepieciešams atjaunot padomes augsto pārstāvības līmeni, tādejādi nodrošinot tajā pieņemto lēmumu politisko nozīmību.

Noteikumos būtu jānosaka padomes sastāvā ietilpstošo organizāciju pārstāvji, proti, vadītāji, tādejādi paaugstinot nepieciešamo lemtspējas līmeni. Ņemot vērā tieslietu ministra iniciatīvu, konsultatīvās padomes sastāvu nepieciešams papildināt ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāju, ņemot vērā to, ka maksātnespējas procesa administratori, maksātnespējas procesa ietvaros pārdodot parādnieka mantu, veic Civilprocesa likumā noteiktās zvērināta tiesu izpildītāja darbības; ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētāju, ņemot vērā būtisko tiesas lomu maksātnespējas procesā, kā arī judikatūras veidošanā; ar Latvijas Kredītņēmēju asociācijas valdes priekšsēdētāju, ņemot vērā to, ka attiecīgā organizācija pārstāv kredītņēmēju intereses.

Tā kā dažādu apsvērumu dēļ padomes locekļiem var rasties apstākļi, kad padomes sēdi nav iespējams apmeklēt, tiek noteikta iespēja pilnvarot citu attiecīgās organizācijas pārstāvi dalībai padomes sēdē, iesniedzot rakstisku pilnvarojumu.

Ņemot vērā to, ka padomes sēdes vienmēr tiek sasauktas, tiklīdz ir ierosināti izskatāmie jautājumi un tas var notikt ar dažādu regularitāti, noteikumu tekstā nav nepieciešama norāde par padomes sasaukšanu reizi ceturksnī.

Tā kā tiek mainīts padomes pārstāvības līmenis un konkrēti definēts, ka padomes sastāvā iekļaujami attiecīgo organizāciju un iestāžu vadītāji, nav nepieciešams papildus Ministru kabinetā apstiprināt padomes personālsastāvu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projekts pirms nosūtīšanas izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2015.gada 23.aprīlī nosūtīts informācijai un viedokļa sniegšanai visām Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes sastāvā esošām organizācijām un padomes sastāvā iekļaujamiem locekļiem.

Noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2015.gada 25.jūnijā.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts (TMAnot_160615_konsult), un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_110615_konsult).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, noteikumu projekts saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 13. punktu ievietots Tieslietu ministrijas mājas lapā. Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2015.gada 30.jūnijam atbilstoši minēto noteikumu 7.4.1 apakšpunktā minētajam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto noteikumu projektu lūdzam iesniegt rakstveidā no noteikumu projekta publicēšanas dienas līdz 2015.gada 30.jūnijam, nosūtot tos uz e-pasta adresi: Agnese.Skele@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Olga Zeile, tālr. 67046131, Olga.Zeile@tm.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti