Paziņojums par līdzdalības iespējām noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250"Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" izstrādes procesā (līdz 2017. gada 2. jūnijam)
 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250"Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā".

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir daudzbērnu ģimenes un personas, kas nekustamo īpašumu iegūst, slēdzot uztura līgumus.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Kopš 2015.gada novembra personām, kuras nekustamo īpašumu iegādājas t.s. pirmā mājokļa programmas ietvaros noteikta samazināta valsts nodevas likme par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. Valsts nodeva tika noteikta 0,5% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības, līdz tam laikam esošās 2% likmes vietā. Minētais atbrīvojums pamatā ir vērsts uz to ģimeņu atbalstu, kuru ienākumi ir tādi, kas ļauj ņemt aizdevumu. Minētais atbrīvojums ļoti ierobežotā apmērā ir attiecināms uz daudzbērnu ģimenēm.

Mājokļa iegāde, jo īpaši daudzbērnu ģimenēm, ir finansiāli apgrūtināta, tādejādi, lai samazinātu ar to iegādi saistītos izdevumus, izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā", kas paredz, ka gadījumā, ja nekustamo īpašumu iegūst daudzbērnu ģimene, valsts nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā nosaka 0,5% apmērā. Līdzīgi kā t.s. pirmā mājokļa programmas ietvaros, samazinātā valsts nodevas likme ir piemērojama pirmajam nekustamam īpašumam. Paredzēts, ka vecāka atbilstību daudzbērnu ģimenes statusam apliecinās uz nostiprinājuma lūguma iesniegšanas brīdi derīga Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte" par ko nostiprinājuma lūguma papildnosacījumos būs izdarīta atzīme.

[2] Tieslietu ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības 2016. gada sarunās tika panākta vienošanās par nepieciešamību rast risinājumu vienotas pienākumu vērtības noteikšanā. Sanāksmes rezultātā, kurā piedalījās atbildīgās ministrijas un pašvaldību pārstāvji, tika atzīts par iespējamu pienākumu vērtību pielīdzināt trūcīgas personas ienākumu līmenim pielīdzinātam ienākumiem. Tādejādi Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" paredz, ka pienākuma vērtība ir pielīdzināma trūcīgas personas ienākumu līmenim pielīdzinātiem ienākumiem. Vienlaikus, ņemot vērā, ka pašvaldības vislabāk ir informētas par tās administratīvajā teritorijā esošo ekonomisko situāciju, kā arī pašvaldību iesaisti iedzīvotājiem labvēlīgākas sociālās palīdzības politikas veidošanā, tostarp ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības izteikto viedokli, saglabātas pašvaldību tiesības noteikt atšķirīgu – lielāku – pienākuma vērtību. Gadījumā, ja pašvaldība izmantos tai noteiktās tiesības un noteiks pienākuma vērtību, pašvaldībai būs pienākums par tās apmēru informēt zemesgrāmatu nodaļu, ko zemesgrāmatu nodaļa izmantos nosakot valsts nodevas apmēru. Administratīvā sloga mazināšanas nolūkos paredzēts, ka nekustamā īpašuma ieguvējiem nostiprinājuma lūgumam nebūs atsevišķi pievienojama pašvaldības izziņa par pienākuma vērtību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250"Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" ir plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2017.gada 13.jūnijam.

7.

Dokumenti

1. Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250"Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" uz 1 lapas.

 2. Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250"Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 8 lapām.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2017. gada 2. jūnijam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktores vietnieces K.Miļevskas e-pasta adresi: Kristine.Milevska@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore I.Ilgaža e-pasts: Inita.Ilgaza@tm.gov.lv tel.67036814.

 

Pievienotie dokumenti