Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 346 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ministru kabineta noteikumu projekts attiecas uz personām, kuras kā solītāji piedalās vai nākotnē plāno piedalīties spriedumu izpildes procesa un maksātnespējas procesa ietvaros rīkotās nekustamā īpašuma izsolēs.

Vienlaikus Ministru kabineta noteikumu projekts attiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem un maksātnespējas procesa administratoriem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts, izpildot Ministru kabineta sēdē Tieslietu ministrijai doto uzdevumu līdz 2016. gada 1. septembrim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 346 „Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis”, nosakot konkrētus gadījumus, kuros sakarā ar sprieduma izpildes vai maksātnespējas procesa ietvaros rīkotas elektroniskas izsoles atcelšanu izsoles dalībniekiem tiek atgriezta maksa par dalību izsolē (Ministru kabineta 2016. gada 17. maija sēdes prot. Nr. 23 19.§ 2. punkts).

Ņemot vērā mērķi, ar kādu personas veic Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 346 „Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” noteikto maksu par dalību izsolē, proti, izmantot konkrētu Tiesu administrācijas piedāvātu pakalpojumu, pakalpojuma nenodrošināšanas gadījumā personai veiktā maksa atmaksājama. Ar noteikumu projektu tiek noteikti gadījumi, kad reģistrētam elektronisko izsoļu vietnes lietotājam tās veiktā maksa par dalību konkrētā izsolē, kā arī maksa par papildus pakalpojuma – elektronisko izsoļu vietnes automātiskais izsoles soli – tiek atmaksāta. Plānots noteikt, ka veiktā maksa par minētajiem pakalpojumiem personai atmaksājama, ja:

1) izsole, kas organizēta elektronisko izsoļu vietnē, saskaņā ar Civilprocesa likumā noteikto atzīta par nenotikušu sakarā ar elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka sniegtu paziņojumu par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu;

2) izsole, kas organizēta elektronisko izsoļu vietnē, pārtraukta sakarā ar zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora pieļautu kļūdu izsoles sludinājuma tekstā vai izsoles uzstādījumos elektronisko izsoļu vietnē;

3) elektronisko izsoļu vietnes lietotājs nav apstiprināts dalībai konkrētā izsolē.

Vienlaikus Ministru kabineta noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā personai ir iespēja saņemt veiktās maksas atmaksu. Elektronisko izsoļu vietnes lietotājam Tiesu administrācijā jāiesniedz iesniegums par naudas līdzekļu atmaksu, kurā norādīti dati par personu, bankas rekvizīti un konta numurs.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2016. gada 30. jūnijam.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts.

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Ministru kabineta noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, Ministru kabineta noteikumu projekts, saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” ievietots Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas (līdz 20. jūnijam), nosūtot tos uz e-pasta adresi: evija.timpare@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Inita Ilgaža, tālr. 67036814, inita.ilgaza@tm.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti:

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 346 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis”;
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 346 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums.

Pievienotie dokumenti