Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts "Tieslietu ministrijas nolikums"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir ikviena persona, Tieslietu ministrijas darbinieki.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis ir precizēt Tieslietu ministrijas nolikumu.

Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 243 "Tieslietu ministrijas nolikums" (turpmāk – nolikums) iekļautais regulējums šobrīd ir pretrunā ar vairākiem ārējiem normatīvajiem aktiem un dublē virkni ārējos normatīvos aktus, kā arī nolikuma terminoloģija nav saskaņota ar vairākiem likumiem. Tieslietu ministrija šobrīd īsteno nolikumā nenodefinētas kompetences, kuras izriet no ārējiem normatīvajiem aktiem un attīstības plānošanas dokumentiem (t.sk. Tieslietu ministrijas stratēģijas).

Projekts aktualizē spēkā esošo nolikumu atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem. Projektā papildinātā Tieslietu ministrijas kompetence nav jauna, bet gan jau noteikta citos tiesību aktos vai  attīstības plānošanas dokumentos. Arī svītrotā kompetence ar šo projektu netiek atcelta, bet gan tikai konstatētas Tieslietu ministrijas kompetences izmaiņas citos tiesību aktos vai attīstības plānošanas dokumentos.

Iestādes nolikuma regulējums veidots tā, lai sabiedrībai būtu vieglāk orientēties iestādes kompetencē (it īpaši jomās, kur ir grūti nošķirt kompetenci salīdzinājumā ar citām iestādēm). Projektā nodefinētās politikas jomas pamatā nozīmē to, ka ministrija valsts pārvaldē pilnībā atbild par šīm jomām. Savukārt uzdevumi funkciju izpildei noteikti (atspoguļoti) būtiskākie sabiedrībai un darba un finansējuma aspektā  apjomīgākie, kā arī pārliecībai, ka visa nozare būtiskajos procesos ir aptverta un tiek kontrolēta. Projektā Tieslietu ministrijas tiesības, nosakāmas par jaunu tikai tās, kuras jau nav noteiktas citos ārējos normatīvajos aktos.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz š. g. 22. jūnijam.

7.

Dokumenti

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts "Tieslietu ministrijas nolikums" (TMNot_300517_nolikums);
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta "Tieslietu ministrijas nolikums"  sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_300517_nolikums).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli rakstiski līdz 2017. gada 16. jūnijam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjiem lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas departamenta e-pasta adresi: lietvediba.naknd@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas departamenta direktora p.i. Ilze Brazauska, e-pasts: ilze.brazauska@tm.gov.lv, tālr. 67036933.

 

 

 

 

Pievienotie dokumenti