Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts aģentūras “Latvijas Vēstnesis” nolikums”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir VSIA “Latvijas Vēstnesis”  (turpmāk – Kapitālsabiedrība) darbinieki, valdes locekļi un kreditori, kā arī pašreizējie Kapitālsabiedrības pakalpojumu izmantotāji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis ir noteikt valsts aģentūras “Latvijas Vēstnesis” (turpmāk – Aģentūra) nosaukumu, ministru, kura padotībā Aģentūra nodota, un kārtību, kādā tiek uzraudzīta Aģentūras darbība, Aģentūras izveidošanas mērķi, uzdevumus, administratīvo aktu izdošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. Identificētās problēmas lūdzam skatīt Ministru kabineta noteikumu projekta anotācijā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz š. g. 7. jūlijam.

7.

Dokumenti

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts aģentūras “Latvijas Vēstnesis” nolikums” (TMNot_100616_LVnolik);
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta “Valsts aģentūras “Latvijas Vēstnesis” nolikums” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_100616_LVnolik).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli rakstiski līdz 2016. gada 29. jūnijam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjiem lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas departamenta e-pasta adresi: lietvediba.naknd@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas departamenta direktora p.i. Ilze Brazauska, e-pasts: ilze.brazauska@tm.gov.lv, tālr. 67036933.

Pievienotie dokumenti