1.

Dokumenta veids

Politikas plānošanas dokuments.

2.

Dokumenta nosaukums

Plāns nepilngadīgo aizsardzībai no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību no 2018.gada līdz 2021.gadam (turpmāk – Plāna projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Nepilngadīgās personas, viņu ģimenes locekļi, speciālisti, kas strādā attiecīgajās jomās.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Plāna projekts izstrādāts atbilstoši 2016.gada 22.jūnija Noziedzības novēršanas padomes sēdē (prot. Nr.2, 1.§, 1.p.) nolemtajam.

Ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta rīkojumu Nr.581 tika apstiprināts "Rīcības plāns nepilngadīgo aizsardzībai no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību 2010.-2013.gadam". Izvērtējot Rīcības plāna ieviešanas rezultātus secināms, ka tajā ietvertie pasākumi nav bijuši pietiekami, lai aptvertu visus attiecīgā apdraudējuma mazināšanas aspektus, vai arī konkrēto problēmu novēršanai ir nepieciešams ilgāks laiks (ilgtermiņa rīcība).

Ņemot vērā iepriekš minēto, Tieslietu ministrija kopā ar iesaistīto institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem ir izstrādājusi Plāna projektu, kurā ir ietverti dažāda veida pasākumi:

1) preventīvo pasākumu veikšana, sabiedrības izglītošana un iesaistīšana noziedzīgu nodarījumu pret tikumību un dzimumneaizskaramību ierobežošanā, speciālistu apmācība bērnu tiesību aizsardzības jomā;

2) sodu politikas pilnveidošana, t.sk. atbilstoši Eiropas Padomes Ministru komitejas rekomendācijai CM/Rec(2014)3 par bīstamiem likumpārkāpējiem;

3) to personu, kuras izdarījušas noziedzīgus nodarījumus pret tikumību un dzimumneaizskaramību, resocializācijas un ārstēšanas prakses uzlabošana;

4) atbalsta pasākumu nodrošināšana noziedzīgos nodarījumos pret tikumību un dzimumneaizskaramību cietušajiem nepilngadīgajiem;

  1. starpinstitucionālās sadarbības attīstīšana.

Minētie pasākumi sagrupēti pa prevencijas līmeņiem dažādām mērķa grupām, lai nodrošinātu, ka katrai mērķa grupai tiek paredzēti pasākumi visos prevencijas līmeņos. Šāda veida pieeja politikas dokumentu izstrādē ļauj gūt pārliecību par to, ka Plāna projektā ir paredzētas aktivitātes visām mērķa grupām un prognozēt šo aktivitāšu kopējo ietekmi uz problēmas risināšanu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plāna projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2018.gada septembrī.

7.

Dokumenti

Plāna projekts;

1.pielikums;

2.pielikums;

Ministru kabineta rīkojuma projekts.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Plāna projekta izstrādē, rakstveidā sniedzot viedokli līdz 2018.gada 6.augustam atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Plāna projektu jāiesniedz rakstveidā līdz 6.augustam, nosūtot tos uz e-pasta adresi: Diana.Skavronska@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

 Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore Olga Zeile, tālr. 67046134, e-pasts: Olga.Zeile@tm.gov.lv.

 

Pievienotie dokumenti:

Plāna projekts;

1.pielikums;

2.pielikums;

Ministru kabineta rīkojuma projekts

Pievienotie dokumenti