1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts „Grozījumi atsevišķos likumos Eiropas mantošanas apliecības ieviešanai”

Likumprojekts „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Personas, kuras Eiropas mantošanas apliecību vēlas izmantot savu tiesību nostiprināšanai.

Iestādes, kuras veic to kompetencē esošas funkcijas.

Rajona (pilsētas) tiesu zemesgrāmatu nodaļas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojektu mērķis ir ieviest Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija regulu (ES) Nr. 650/2012 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un publisku aktu akceptēšanu un izpildi mantošanas lietās un par Eiropas mantošanas apliecības izveidi (turpmāk – regula Nr. 650/2012) attiecībā par Eiropas mantošanas apliecības ieviešanu.

Regula Nr. 650/2012 paredz Eiropas mantošanas apliecības izveidi, kura būtu spēkā visā Eiropas Savienības teritorijā bez jebkādas nepieciešamības to atzīt izpildes dalībvalstī, tādējādi nodrošinot ievērojami brīvāku mantojuma lietā pieņemtu nolēmumu apriti Eiropas Savienībā. Tā rezultātā dalībvalstu iestādēm, kuras līdz šim lūdza iesniegt Latvijas nacionālo mantojuma apliecību, lai veiktu noteiktas darbības, būs jāpieņem arī Eiropas mantošanas apliecība.

Likumprojekts „Grozījumi atsevišķos likumos Eiropas mantošanas apliecības ieviešanai” attiecas uz vienu regulējamo jautājumu loku, kā arī minētie grozījumi ir tehniska rakstura, kas apvienoti vienā likumprojektā, kā ir arī izstrādāts tikai viens sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums.

Likumprojekts „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” paredz ieviest Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 12. decembra regulas (ES) Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās atsevišķus aspektus.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektus plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2015.gada 23.jūlijā.

 

7.

Dokumenti

1. Likumprojekts „Grozījumi atsevišķos likumos Eiropas mantošanas apliecības ieviešanai” (TMLik_170715_Omnibus) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_170715_Omnibus).

2. Likumprojekts „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” (TMLik_170715_ZG) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_170715_ZG).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Likumprojekti kopā ar sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumiem (anotācijām) tiks ievietoti Tieslietu ministrijas mājas lapā internetā www.tm.gov.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto noteikumu projektu lūdzam iesniegt rakstveidā no noteikumu projekta publicēšanas dienas līdz 2015.gada 3.augustam, nosūtot tos uz e-pasta adresi: Maija.Glazjeva@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Civiltiesību departamenta direktore Dagnija Palčevska, 67036941, Dagnija.Palcevska@tm.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti