1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi likumā „Par tiesu varu”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Tiesneši, tiesneša amata kandidāti. Attiecībā uz tiesu nolēmumu anonimizāciju ikviens sabiedrības loceklis, attiecībā uz drošības pamatprasību tiesās nodrošināšanu ikviens tiesas darbinieks un apmeklētājs.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta 2015.gada 16.februāra rīkojumā Nr.78 „Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanu” Deklarācijas sadaļā un rīcības jomā „Tiesiskuma stiprināšana” dotais uzdevums Nr.141 - turpināt tiesu sistēmas reformu un tiesu darba efektivizāciju, apvienojot tiesu teritorijas, noslēdzot pāreju uz tīro tiesu instanču sistēmu civillietās un turpinot procesuālo normu pilnveidi tiesvedības termiņu saīsināšanai un tiesvedības procesa kvalitātes celšanai.

 

Lai stiprinātu tiesu varas iestāžu neatkarību, tādējādi mazinot politisko ietekmi attiecībā uz tiesnešu karjeras jautājumiem, kā arī, ņemot vērā Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) Latvijas IV kārtas novērtēšanas ziņojumā saistībā ar korupcijas novērtēšanu tiesās ietvertās rekomendācijas.

 

Likumprojekts paredz:

  1. Paplašināt Tieslietu padomes kompetenci rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja un apgabaltiesas priekšsēdētāja iecelšanā un atbrīvošanā no amata, tiesneša pārcelšanā uz vakanto tiesneša amatu augstāka, vai zemāka līmeņa tiesā, rajona (pilsētas) tiesas, apgabaltiesas un Augstākās tiesas tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtības noteikšanā. Tādējādi, ņemot vērā Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) Latvijas IV kārtas novērtēšanas ziņojumā saistībā ar korupcijas novērtēšanu tiesās ietvertās rekomendācijas. Kā arī paplašināt Tieslietu padomes kompetenci tiesnešu, tiesas un zemesgrāmatu nodaļas darbinieku mācību programmas satura apstiprināšanā.
  2. Atjaunot Latvijas Republikas augstākajai tiesu instancei tās vēsturisko nosaukumu „Senāts”, kas ar 2013. gada 13. jūnija grozījumiem likumā „Par tiesu varu” no kasācijas instances tiesas nosaukuma tika izslēgts.
  3. Precizēt un strukturēt tiesnesim, rajona (pilsētas) tiesas, apgabaltiesas un Augstākās tiesas tiesneša amata kandidātam izvirzāmās prasības, kā arī ierobežojumus pretendēšanai uz tiesneša amatu.
  4. Paplašināt Disciplinārtiesas kompetenci, attiecinot to arī uz Tieslietu padomes lēmumu, kuriem ir individuāla tiesību akta raksturs, tiesiskuma izvērtēšanu.
  5. Precizēt nolēmumu publicēšanas kārtību, paredzot, ka, publicējot tiesas nolēmumus, izņemot atklātās tiesas sēdēs pieņemtus tiesu spriedumus administratīvajās lietās, aizsedz to informācijas daļu, kas atklāj fiziskās personas identitāti. Publicējot spriedumus krimināllietās par noziedzīgu nodarījumu pret cilvēci, mieru, kara noziegumiem, genocīdu vai pret valsti, kā arī par noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā aizsedz to informācijas daļu, kas atklāj liecinieku, cietušo, kā arī personu, kas noziedzīgā nodarījuma rezultātā ir gājušas bojā, identitāti.
  6. Atcelt ierobežojumu rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētājam un apgabaltiesas priekšsēdētājam tikt ieceltam amatā vairāk kā divus termiņu pēc kārtas, tādējādi nodrošinot, ka vakantajā tiesas priekšsēdētāja amatā var iecelt objektīvi spēcīgāko un piemērotāko amata kandidātu, kā arī atcelt vecuma ierobežojumu pretendēšanai uz augstākās tiesas tiesneša amatu.
  7. Precizēt apgabaltiesas tiesu kolēģijas apstiprināšanas kārtību.
  8. Precizēt goda tiesneša nosaukuma piešķiršanas kārtību, kā arī goda tiesneša pilnvaras.
  9. Paredzēt pienākumu Tiesu administrācijai nodrošināt drošu piekļuvi rajona (pilsētas) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu telpām un teritorijai, vienlaikus paredzot Ministru kabineta kompetenci noteikt drošības pamatprasības piekļuvei rajona (pilsētas) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu telpām un teritorijai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2015.gada 28.maijā.

7.

Dokumenti

Likumprojekts (TMLik_250515_Tiesuvara) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_250515_Tiesuvara).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par likumprojektu un dotu iespēju izteikt par to viedokli, likumprojekts saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” ievietots Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par izstrādāto likumprojektu lūdzam iesniegt rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas (līdz 9.jūnijam), nosūtot to uz e-pasta adresi: Kintija.Bajare-Grinberga@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

 Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Inita Ilgaža, tālr. 67036814, inita.ilgaza@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti