1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

 Ministru kabineta noteikumu projekts “Preču zīmju reģistrācijas pieteikumu un pēcreģistrācijas procedūru noteikumi”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir rūpnieciskā īpašuma tiesību pieteicēji, īpašnieki (Patentu valdes pakalpojumu lietotāji), šo personu pārstāvji. Noteikumu projekts attiecas uz Patentu valdes pakalpojumu lietotājiem gan Latvijā, gan citās valstīs.

Tās ir gan juridiskas, gan fiziskas personas, pamatā tie ir komersanti, tehnisko un eksakto zinātņu speciālisti, inženieri, rūpniecības uzņēmumu pārstāvji un patentpilnvarnieki.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

 

Projekts “Preču zīmju reģistrācijas pieteikumu un pēcreģistrācijas procedūru noteikumi” (turpmāk – Noteikumu projekts) izstrādāts, pamatojoties uz Preču zīmju likuma 28. panta astoto daļu, 29. panta vienpadsmito daļu un 30. panta sesto daļu, nacionālajos normatīvajos aktos ieviestu Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 16. decembra Direktīvu (ES) 2015/2436, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (turpmāk – Preču zīmju direktīva), kā arī 2006. gada 27. marta Singapūras līgumu par preču zīmēm (Singapore Treaty on the Law of Trademarks; turpmāk – Singapūras līgums), kas regulē preču zīmju reģistrācijas administratīvo procedūru elementus šā līguma dalībvalstīs.

Kā viena no galvenajām izmaiņām, kas ieviesta ar Preču zīmju direktīvu, ir preču zīmes grafiskā atveidojuma prasības atcelšana. Šīs prasības atcelšana dod iespēju reģistrēt jaunu veidu preču zīmes un pieņemt preču zīmju atveidojumus formātos, kas valstu vai reģionālajās sistēmās agrāk nebija paredzēti, piemēram, audio un videofailus. Turklāt tas atvieglos dažu jau atzītu preču zīmju veidu atveidošanu un uzlabos atveidojumu precizitāti. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir nepieciešams izstrādāt normatīvo aktu, kurā būtu precizēta preču zīmes atveidošanas kārtība atkarībā no tās veida.

Singapūras līgums regulē preču zīmju reģistrācijas administratīvās procedūras līguma dalībvalstīs. Singapūras līguma mērķis ir šādas procedūras iespējami vienkāršot un starptautiski saskaņot, tādējādi atvieglojot preču zīmju pieteicējiem un īpašniekiem veikt tās darbības, kas saistītas ar preču zīmju tiesību iegūšanu un uzturēšanu spēkā dažādās valstīs. Singapūras līgumā ir ietverti nosacījumi, ka katra līgumslēdzēju puse šo līgumu piemēro visiem tiem apzīmējumu veidiem, kurus tā ļauj reģistrēt kā preču zīmes, ieskaitot netradicionālos preču zīmju veidus, piemēram, hologrammas, skaņu un kustību zīmes, turklāt puses brīvi varēs izvēlēties pieteicēja komunikācijas formas ar tās preču zīmju iestādi, ieskaitot elektroniskos saziņas veidus.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. 10.oktobrī.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts;

 

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2019. gada 26.septembrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta juristes I.Krastiņa e-pasta adresi: Ivita.Krastina@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

 

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore O.Zeile e-pasts: Olga.Zeile@tm.gov.lv, tel.67046134.

Pievienotie dokumenti