Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekti.

2.

Dokumenta nosaukums

1) Likumprojekts „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”;

2) likumprojekts „Grozījumi Apcietinājuma turēšanas kārtības likumā”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika. Krimināltiesību politika.
Kriminālprocesa un kriminālsodu izpildes tiesības.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Personas, kurām ir tiesības uz aizstāvību.
Personas, kuras tiek pakļautas izdošanai ārvalstij.
Personas, kuras īsteno kriminālprocesu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

 1. Ieviest 2013.gada 22.oktobrī pieņemto Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2013/48/ES par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešajām personām un konsulārajām iestādēm.
 2. Izpildīt 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta sēdes protokola Nr.51 78.§ 5.punktu – līdz 2014.gada 1.decembrim sagatavot grozījumus Kriminālprocesa likumā, lai pilnveidotu tiesisko regulējumu attiecībā uz izdošanas apcietinājuma piemērošanu un kontroli, ievērojot Eiropas Cilvēktiesību tiesas secinājumus 2014.gada 24.jūlija spriedumā lietā "Čalovskis pret Latviju".
 3. Novērst pastāvīgās darba grupas Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādei praksē konstatētās problēmas:
  1. Novērst nepilnības izmeklēšanas grupas darbības regulējumā, paredzot izmeklēšanas grupas dalībniekam tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumus un rīkoties sava izmeklēšanas virziena ietvaros;
  2. Savstarpēji saskaņot jaunākos grozījumus Krimināllikumā ar Kriminālprocesa likumu saistībā ar dubultās sodīšanas nepieļaujamības principu un starptautiskajām saistībām šajā jautājumā;
  3.  Nodrošināt personu, kuras sniegušas ziņas par iespējamu noziedzīgu nodarījumu, privātās dzīves un interešu aizsardzību;
  4. Pilnveidot kārtību kādā persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību, tiek iepazīstināta ar lēmumu par konkrētā procesa izdalīšanu, vienlaikus nepārkāpjot izmeklēšanas noslēpumu sākotnējā pamata kriminālprocesā;
  5.  Pilnveidot procesuālo regulējumu gadījumos, kad, pieņemot lēmumu par personas saukšanu pie kriminālatbildības, spēku zaudē administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtais nolēmums;
  6. Īstenot 1997.gada 21.novembra Konvencijas par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos un 1957.gada Eiropas Padomes Konvencijas par izdošanu prasības attiecībā uz gadījumiem, kad konvencijas dalībvalsts noraida pieprasījumu izdot personu par ārvalstu amatpersonas kukuļošanu tikai pamatojoties uz faktu, ka šī persona ir attiecīgās valsts pilsonis, lai šajos gadījumos tai ir pienākums iesniegt lietu kriminālvajāšanas uzsākšanai kompetentajām iestādēm;
  7. Pilnveidot citā ES dalībvalstī piespriesta soda izpildes regulējumu Latvijā gadījumā, ja Latvija atsaka sava pilsoņa izdošanu soda izpildei citā ES dalībvalstī;
  8. Pilnveidot mantas konfiskācijas regulējumu atbilstoši Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumu ekspertu komitejas (MONEYVAL) rekomendācijām.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektus plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2014. gada 18. decembrim.

7.

Dokumenti

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par likumprojektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, likumprojekti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” ievietoti Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lūdzam pieteikties divu nedēļu laikā no likumprojektu publicēšanas dienas (līdz 8.decembrim), informāciju nosūtot uz e-pasta adresi Juris.Janums@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

-

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore Indra Gratkovska, tālr. 67036961, e-pasts: Indra.Gratkovska@tm.gov.lv.