Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu likums” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts „Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu likums”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Eiropas politiskās partijas un Eiropas politiskie fondi, ja tie Latvijas Republikā darbosies vai vēlēsies reģistrēt  savu mītnes vietu

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

No 2017.gada 1.janvāra jāsāk piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, EURATOM) Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (turpmāk – Regula).

Ar likumprojektu paredzēts veikt Regulas ieviešanu nacionālajā tiesību sistēmā, lai radītu iespējas Latvijā darboties vai reģistrēt savu mītnes vietu Eiropas politiskajām partijām un Eiropas politiskajiem fondiem.

Eiropas politiskās partijas un Eiropas politiskie fondi iegūs tiesībspēju visās ES dalībvalstīs, ja tos reģistrēs speciāli ar Regulu nodibinātā Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde. Pārsvarā tiesiskos jautājumus attiecībā uz Eiropas politiskajām partijām un Eiropas politiskajiem fondiem nosaka Regula, bet  dalībvalstīm ir atstāta iespēja paredzēt tiesisko regulējumu tajos aspektos, kas Regulā nav atrunāti.

Jāatzīmē, ka Regulas mērķis nav vienādot dalībvalstu regulējumu attiecībā uz politiskajām organizācijām, un Regula neskar nacionālo politisko organizāciju darbību, jo Regula un tātad pakārtoti tai arī likumprojekts attiecas uz cita tiesiskā subjekta, Eiropas politiskās partijas un Eiropas politiskā fonda, regulējumu.  Eiropas politiskās partijas ir pārnacionāli tiesību subjekti, kas apvieno vairāku dalībvalstu politiskās organizācijas vai personas, kas ir tikušas ievēlētas, ar mērķi darboties Eiropas Parlamenta līmenī.

Likumprojekts paredz pēc iespējas attiecināt nacionālo politisko partiju regulējumu uz Eiropas politiskajām partijām, bet attiecībā uz Eiropas politiskajiem fondiem piemērot biedrību un nodibinājumu tiesisko statusu un regulējumu.

Likumprojekts nosaka iesaistīto iestāžu kompetenci (kontroli un sadarbību) attiecībā uz šiem jaunajiem subjektiem (finanšu pārskatu iesniegšanu, informācijas apmaiņu, utt.).

Likumprojekts paredz priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumus, kā arī to, ka Uzņēmumu reģistrs izvērtē to Eiropas politisko partiju un  Eiropas politisko fondu statūtu, kam mītnes valsts būs Latvija, atbilstību nacionālajām prasībām.

Tā kā Regula paredz, ka dalībvalsts par nopietniem nacionālo tiesību pārkāpumiem var lūgt izslēgt Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu no Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes, likumprojekts paredz kārtību, kādā iesniedzams šāds lūgums.   

Pievienotie dokumenti