Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts kompensāciju cietušajiem””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir cietušie - personas, kuras saskaņā ar likuma “Par valsts kompensāciju cietušajiem” nosacījumiem ir tiesīgas saņemt valsts kompensāciju, un noziedzīga nodarījuma izdarītāji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par valsts kompensāciju cietušajiem”” mērķis ir novērst praksē konstatētās problēmas valsts kompensāciju izmaksas un izmaksātās valsts kompensācijas piedziņas procesos. Tādējādi ir izstrādāti grozījumi, kas attiecas uz tiesībām saņemt valsts kompensāciju un izmaksātās valsts kompensācijas piedziņas uzlabošanu, kā arī, kas paredz uzlabot valsts kompensācijas cietušajiem institūtu, ņemot vērā, ka likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem” konceptuāli grozījumi ar mērķi uzlabot sistēmas efektivitāti un stiprināt cietušo tiesības saņemt adekvātu valsts kompensāciju ilgstoši nav veikti.

Proti, likumprojekts paredz valsts kompensācijas apmēra paaugstināšanu, izmaksātās valsts kompensācijas piedziņas no noziedzīga nodarījuma izdarītāja precizēšanu, valsts kompensācijas izmaksas nepieļaujamību izlīguma noslēgšanas gadījumā, valsts kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas termiņa pagarināšanu, cietušās personas pienākumu stiprināšanu, kā arī gadījumu paplašināšanu cietušajām personām saņemt valsts kompensāciju neaprobežojoties tikai ar tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem, bet ietverot arī noziedzīgos nodarījumus, kas izdarīti aiz neuzmanības pie nosacījuma, ka ir iestājušās attiecīgās sekas. Vienlaicīgi likumprojekts paredz izdarīt redakcionāla rakstura grozījumus atsevišķos likuma “Par valsts kompensāciju cietušajiem” pantos, precizēt termiņu valsts kompensācijas pieprasījuma noformēšanai iesniegšanai citā dalībvalstī, kā arī pagarināt atmaksājamās valsts kompensācijas termiņu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz š.g. 1. martam.

7.

Dokumenti

1. Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts kompensāciju cietušajiem”” uz trīs lapām;

2. Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par valsts kompensāciju cietušajiem”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 13 lapām.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2015. gada 15. janvārim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juriskonsultes L. Šliseres e-pasta adresi: Lelde.Slisere@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore I. Ilgaža e-pasts: Inita.Ilgaza@tm.gov.lv tel.67036814

Pievienotie dokumenti