Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ieslodzījuma vietu ārstniecības personu izdienas pensiju likums

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ieslodzījuma vietu ārstniecības personas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta 2015. gada 8. septembra sēdē tika atbalstīts (prot. Nr. 45, 96. §) Tieslietu ministrijas izstrādātais ziņojums par iespējamiem ieslodzīto veselības aprūpes attīstības risinājumiem Latvijas Republikā. Minētajā ziņojumā Tieslietu ministrija sniedza informāciju par esošo situāciju ieslodzīto veselības aprūpes jomā, kā arī informēja par izveidojušos kritisko situāciju ar ieslodzījuma vietu ārstu nokomplektēšanu, kas negatīvi ietekmē veselības aprūpes nodrošināšanas iespējas ieslodzītajiem. Atbilstoši Ministru kabineta sēdē nolemtajam, tika atbalstīts Tieslietu ministrijas priekšlikums izstrādāt ieslodzījuma vietu ārstniecības personu izdienas pensijas likumprojektu.

Tāpat Eiropas Komiteja spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai pēc vizītēm Latvijas ieslodzījuma vietās ilgstoši norāda uz nepietiekamo veselības aprūpes personālu daudzumu, norādot uz steidzamu jautājuma risināšanu.

Ņemot vērā minēto, Tieslietu ministrija kā vienu no iespējamiem risinājumiem ieslodzījuma vietu ārstniecības personāla komplektācijas uzlabošanai ir noteikusi sociālo garantiju papildināšanu, paredzot ieslodzījuma vietās strādājošajām ārstniecības personām pievilcīgākas sociālās garantijas, sasniedzot izdienas pensijas vecumu.

 Minēto problēmu risināšanai Tieslietu ministrija ir izstrādājusi Ieslodzījuma vietu ārstniecības personu izdienas pensiju likumprojektu (turpmāk – Likumprojekts) ar mērķi nodrošināt ieslodzījuma vietu ārstniecības personu tiesības uz izdienas pensiju un noteikt tās piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtību, garantējot sociālo interešu aizsardzību, kompensējot viņiem darbspēju priekšlaicīgu zudumu.

Izvērtējot esošo situāciju ieslodzīto veselības aprūpē ieslodzījuma vietās, Tieslietu ministrija secina, ka ir izveidojusies kritiska situācija ar ieslodzījuma vietu ārstniecības personu nokomplektēšanu. Šobrīd ieslodzīto veselības aprūpes funkcijas nodrošināšana ir apgrūtināta vairākās ieslodzījuma vietās, jo ārstniecības personām ārpus ieslodzījuma vietu ārstniecības iestādēs ir nodrošināta iespēja saņemt lielāku atalgojumu (gan papildus slodzes likmes, gan maksas pakalpojumu sniegšana, gan citas iespējas). Tas kopumā rada situāciju, ka darbs ieslodzījuma vietu ārstniecības iestādēs nav pievilcīgs, jo jāņem vērā arī pacientu ieslodzīto personu specifika.

Tieslietu ministrijas ieskatā minētais risinājums atrisinās ieslodzījuma vietu nodrošināšanu ar nepieciešamajām ārstniecības personām.

Likumprojekts paredz noteikt ieslodzījuma vietu ārstniecības personām, kuras strādā ieslodzījuma vietās un atrodas tiešā saskarsmē ar ieslodzītām personām, tiesības uz izdienas pensiju, un reglamentē kārtību, kādā tā tiek piešķirta, aprēķināta un izmaksāta.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2017. gada 9. martā.

7.

Dokumenti

Likumprojekts (TMLik_010317_arst_pers_izdiena), tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_010317_arst_pers_izdiena) un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts (TMProt_010317_arst_pers_izdiena).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Likumprojektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, Likumprojekts saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 13. punktu ievietots Tieslietu ministrijas mājas lapā. Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2017. gada 23. martam atbilstoši minēto noteikumu 7.4.1 apakšpunktā minētajam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto Likumprojektu lūdzam iesniegt rakstveidā no Likumprojekta publicēšanas dienas līdz 2017. gada 23. martam, nosūtot tos uz e-pasta adresi: Keta.France-Bamblovska@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Jekaterina Macuka, tālr. 67046134, Jekaterina.Macuka@tm.gov.lv

 

 

Pievienotie dokumenti