1.

Dokumenta veids

Likumprojekti

2.

Dokumenta nosaukums

"Grozījumi Krimināllikumā"

"Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ar likumprojektu preventīvi tiks aizsargāta indivīda un sabiedrības drošība no noziedzīgiem nodarījumiem, savukārt noziedzīga nodarījuma izdarītājs tiks saukts pie kriminālatbildības un tiks pakļauts resocializācijai atbilstoši noziedzīgā nodarījuma kaitīgumam un raksturam.

Ar likumprojektu ir paredzētas izmaiņas attiecībā uz nepilngadīgo kriminālatbildību, samazinot tradicionālajai kriminālatbildības sistēmai pakļauto nepilngadīgo skaitu.

Ar likumprojektu tiks pilnveidota kriminālsodu sistēma, paredzot iespēju kā pamatsodu piemērot arī probācijas uzraudzību. Nepilngadīgai personai kriminālatbildība tiks piemērota tikai noteiktos gadījumos, tādā veidā samazinot jauniešu likumpārkāpēju skaitu, veicinot jauniešu veiksmīgāku integrāciju sabiedrībā, kā arī darba tirgū.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekti izstrādāti atbilstoši:

  1. Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 2 7. §) 5. punktam;
  2. Ministru kabineta 2016. gada 3. maija rīkojuma Nr. 275 "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai" un ar to apstiprinātā Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai (turpmāk – Valdības rīcības plāns) pasākumam Nr. 46.5. Ar Valdības rīcības plānu ir noteikts īstenot nepilngadīgo kriminālatbildības reformu, paredzot, ka nepilngadīgai personai kriminālatbildība tiek piemērota tikai noteiktos gadījumos. Tādā veidā samazinot jauniešu likumpārkāpēju skaitu, veicinot jauniešu veiksmīgāku integrāciju sabiedrībā, kā arī darba tirgū.

Likumprojektos ietverti arī grozījumi, kas vērsti uz kriminālsodu sistēmas pilnveidošanu kopumā, proti, paredz:

  • probācijas uzraudzību noteikt kā pamatsodu;
  • piespiedu darbu aizstāt ar sabiedrisko darbu;
  • veikt grozījumus Krimināllikuma (turpmāk – KL) Sevišķās daļas sankcijās.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektus plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz šā gada novembrī. Likumprojekta spēkā stāšanās ir paredzēta 2021.gada 1.janvārī.

7.

Dokumenti

Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā":

  • Likumprojekts (TMLik_071118_KL_berni);
  • Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_071118_KL_berni).
  • Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) pielikums (TMAnot_pielik_071118_KL_berni)

Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā":

  • Likumprojekts (TMLik_071118_KPL_berni);
  • Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_071118_KPL_berni).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojektu izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli līdz 2018. gada 22. novembrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus, kuri vēlas sniegt viedokli par izstrādātajiem likumprojektiem, lūdzam to līdz 2018. gada 22. novembrim nosūtīt uz Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta jurista U.Zemzara e-pasta adresi: Uldis.Zemzars@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

 -

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore Indra Gratkovska, tālr. 67036961, e-pasts: Indra.Gratkovska@tm.gov.lv.

 

Pievienotie dokumenti