1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

 

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts "Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas un datu aizsardzības speciālistu saraksta uzturēšanas noteikumi"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Potenciālie un esoši datu aizsardzības speciālisti, kurus Datu valsts inspekcija ir iekļāvusi datu aizsardzības speciālistu sarakstā un izsniegusi apliecību.

Pārzinis vai apstrādātājs, kas par datu aizsardzības speciālistu var norīkot personu, kura Noteikumos noteiktajā kārtībā ir iekļauta inspekcijas datu aizsardzības speciālistu sarakstā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētā problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts “Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas un datu aizsardzības speciālistu saraksta uzturēšanas noteikumi” izstrādāts, lai nodrošinātu kārtību, kādā datu aizsardzības speciālista pretendents piesakās datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenam, eksāmena norises un vērtēšanas kārtību, prasības profesionālās kvalifikācijas uzturēšanai, datu aizsardzības speciālistu saraksta uzturēšanas kārtību.

Sākot ar 2018. gada 25. maiju, tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula). Regulā tiek paredzēts personas datu aizsardzības speciālista institūts, kas būtu attiecināms uz visām dalībvalstīm. Regulas 37. pantā ir paredzēts obligāts pienākums iecelt personas datu aizsardzības speciālistu, ja:

1) apstrādi veic valsts iestāde vai struktūra;

2) apstrādi veic uzņēmums, kas apstrādā īpašo kategoriju datus vai datus par sodāmību un noziedzīgiem nodarījumiem;

3) datu pārziņa vai apstrādātāja pamatdarbība sastāv no apstrādes darbībām, kurām to būtības, apmēra un/vai nolūku dēļ nepieciešama regulāra un sistemātiska datu subjektu novērošana.

Regulas tiešās piemērošanas ietvaros Latvijas Republikā pieņemts un no 2018. gada 5. jūlija ir stājies spēkā Fizisko personu datu apstrādes likums, kura 17. pants nosaka, ka datu aizsardzības speciālista pienākumus drīkst veikt persona, kura atbilst datu regulas 37. panta 5. punktā noteiktajiem kritērijiem. Pārzinis vai apstrādātājs par datu aizsardzības speciālistu var norīkot personu, kura šajā likumā noteiktajā kārtībā ir iekļauta inspekcijas datu aizsardzības speciālistu sarakstā, vai citu personu.

Fizisko personu datu apstrādes likuma 18. panta piektā daļa un 19. panta trešā daļa paredz deleģējumu Ministru kabinetam noteikt datu aizsardzības speciālistu saraksta uzturēšanas kārtību, kā arī pretendentu pieteikšanās kārtību, kvalifikācijas eksāmena saturu, norises un vērtēšanas kārtību, maksu par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu un tās iekasēšanas kārtību, kā arī prasības profesionālās kvalifikācijas uzturēšanai.

Līdz ar jaunā regulējuma spēkā stāšanos, spēku zaudēja Ministru kabineta 2008. gada 5. februāra noteikumi Nr. 80 "Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība", kas iepriekš paredzēja eksāmena kārtību un datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas uzturēšanas prasības.

Ievērojot minēto, šobrīd nav noteikta eksāmena rīkošanas kārtība, kā arī prasības datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas uzturēšanai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. decembrī.

7.

Dokumenti

  1. Ministru kabineta noteikumu projekta "Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas un datu aizsardzības speciālistu saraksta uzturēšanas noteikumi" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_301118_eksamens);
  2. Ministru kabineta noteikumu projekts  "Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas un datu aizsardzības speciālistu saraksta uzturēšanas noteikumi" (TMNot_301118_eksamens);
  3. Ministru kabineta noteikumu projekta "Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas un datu aizsardzības speciālistu saraksta uzturēšanas noteikumi" 1. pielikums "Datu aizsardzības speciālista eksāmena vērtējuma kritēriji" (TMNotp1_281118_eksamens);
  4. Ministru kabineta noteikumu projekta "Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas un datu aizsardzības speciālistu saraksta uzturēšanas noteikumi" 2. pielikums "Datu aizsardzības speciālistu eksāmena otrās daļas vērtējuma lapa" (TMNotp2_281118_eksamens);
  5. Ministru kabineta noteikumu projekta "Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas un datu aizsardzības speciālistu saraksta uzturēšanas noteikumi" 3. pielikums "Iesniegums profesionālās kvalifikācijas uzturēšanas atzīšanai" (TMNotp3_281118_eksamens).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2018. gada 14. decembrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu lūdzam iesniegt rakstveidā no noteikumu projekta publicēšanas dienas līdz 2018. gada 14.decembrim, nosūtot tos uz e-pasta adresi: info@dvi.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Datu valsts inspekcijas direktore D.Avdejanova

e-pasts: Daiga.Avdejanova@dvi.gov.lv; tel.67223131

 

Pievienotie dokumenti