1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

“Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumos Nr.770 "Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Tiesiskais regulējums attieksies uz fiziskām personām, kas Tieslietu ministrijai pieprasa sniegt maksas pakalpojumu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta 2011. gada 3. maija noteikumu Nr. 333 "Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība" 18.1. apakšpunkts paredz, ka grozījumi noteikumos par maksas pakalpojumu cenrādi izdara, ja veikti grozījumi normatīvajos aktos vai mainījušies apstākļi, kas ietekmē iestādes vai valsts aģentūras sniedzamo maksas pakalpojumu klāstu.

2016. gada 6. jūlijā Eiropas Savienības (ES) Padomē tika pieņemta regula (ES) 2016/1191 par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/201(turpmāk – Regula). Saskaņā ar Regulas 27. panta 2. punktu Regulu piemēros no 2019. gada 16. februāra, izņemot atsevišķus ar informācijas paziņošanu un publiskošanu saistītus pantus.

Regula paredz, ka iestādei, pēc personas pieprasījuma, papildus publiskajam dokumentam būs jāizsniedz daudzvalodu standarta veidlapa. Līdz ar to nepieciešams papildināt sniedzamo maksas pakalpojumu klāstu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2019. gada 31. janvārī.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts TMnot_140119_groz_cenradis_preciz

Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) TMAnot_140119_groz_cenradis_preciz_4

Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins TMAnotp1_1118_izcenojums

Detalizēts ieņēmumu aprēķins TMAnotp2_1118_cenradis_ienemumi_preciz.2

Detalizēts izdevumu aprēķins TMAnotp3_1118_cenradis_izdevumi_2

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2019. gada 28. janvārim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto noteikumu projektu lūdzam iesniegt rakstveidā, nosūtot tos uz e-pasta adresi: Kristine.Hibnere@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kristīne Hibnere, tālr. 67830681, Kristine.Hibnere@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti