Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

“Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas kārtību”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu joma.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts ietekmē sertificētus maksātnespējas procesa administratorus.

Saskaņā ar 2015.gada 2.novembrī maksātnespējas reģistrā norādīto informāciju 331 persona ir saņēmusi maksātnespējas procesa administratora sertifikātu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

I. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumiem Nr.1003 „Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas kārtību”” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1003) maksātnespējas procesa administrators (turpmāk – administrators) darbības pārskatus konkrētā maksātnespējas procesā iesniedz, aizpildot noteiktas formas veidlapas un nosūtot tās Maksātnespējas administrācijai un kreditoriem uz elektroniskā pasta adresi.

Ņemot vērā iesniegto darbības pārskatu lielo skaitu, kā arī pārskatos norādītās informācijas formātu, kas neļauj šo informāciju apkopot, ir apgrūtināta ne vien efektīva administratoru uzraudzība, izvērtējot pārskatos norādīto informāciju, bet arī statistikas datu ieguve par būtiskiem maksātnespējas procesa efektivitātes rādītājiem. Tādēļ, lai efektivizētu administratoru pārskatos norādītās informācijas izmantošanu, ir nepieciešams paredzēt, ka administratori darbības pārskatus aizpilda un iesniedz, izmantojot elektronisko sistēmu.

Administratoru darbības pārskatu elektroniska sagatavošana, iesniegšana un tās kontrole, kā arī statistikas apkopošana par maksātnespējas procesa efektivitātes būtiskākajiem rādītājiem (piemēram, maksātnespējas procesā atgūto līdzekļu apmērs, maksātnespējas procesa izmaksas u.c.) tiks nodrošināta Maksātnespējas administrācijas izveidotās elektroniskās administratoru uzraudzības sistēmas ietvaros.

II. Ņemot vērā to, ka plānoto grozījumu apmērs pārsniedz pusi no spēkā esošā normatīvā akta (MK noteikumiem Nr.1003), ir sagatavots jauns Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk – MK noteikumu projekts). Vienlaikus MK noteikumu projektā ir saglabāta šobrīd spēkā esošā pārskatu sistēmā – maksātnespējas procesā atkarībā no tā stadijas tiek sagatavots: sākotnējais darbības pārskats (par trīs mēnešu periodu no maksātnespējas procesa pasludināšanas); kārtējais darbības pārskats (par trīs mēnešu periodu no iepriekšējā darbības pārskata beigu datuma); noslēguma pārskats (procesa pabeigšanas un administratora atcelšanas gadījumā).

III. Ievērojot to, ka turpmāk administratora darbības pārskats Maksātnespējas administrācijai tiks iesniegts, izmantojot administratoru uzraudzības elektronisko sistēmu, MK noteikumu projektā noteikts, ka administratora darbības sākotnējais, kārtējais un noslēguma pārskats gan fiziskās, gan juridiskās personas maksātnespējas procesā tiek aizpildīts un iesniegts tīmekļa vietnē www.mna.gov.lv. Vienlaikus, attiecībā uz informācijas sniegšanas veidu kreditoriem, tiek saglabāta šobrīd spēkā esošā kārtība – elektroniskajā administratoru uzraudzības sistēmā sagatavoto pārskatu, ko attiecīgā sistēma uzģenerē saskaņā ar administratora ievadīto informāciju, administrators nosūta kreditoriem uz kreditoru prasījumā norādīto elektroniskā pasta adresi.

Lai identificētu administratoru, darbības pārskatu iesniegšanai administratoru uzraudzības sistēmā viņam tiks piešķirti administratoru uzraudzības sistēmas izveidotie piekļuves rekvizīti, kas tiks nosūtīti administratoram uz maksātnespējas reģistrā norādīto administratora oficiālo elektroniskā pasta adresi. Ar piešķirtajiem rekvizītiem administrators autorizējas darbam – pārskatu iesniegšanai elektroniskajā administratoru uzraudzības sistēmā. Ja administratora sertifikāta darbība tiek izbeigta vai tas tiek anulēts, piekļuves rekvizīti tiek anulēti viena mēneša laikā no attiecīgā ieraksta izdarīšanas dienas maksātnespējas reģistrā.

Administratoru darbības pārskati (MK noteikumu projekta 1., 2., 3., 4., 5., un 6.pielikums) elektroniskajā administratoru uzraudzības sistēmā tiks aizpildīti, izmantojot darbības pārskatu veidlapām atbilstošas veidnes.

MK noteikumu projektā noteikts, ka sākotnējais un kārtējais administratora darbības pārskats iesniedzams septiņu dienu laikā pēc pārskata perioda beigām. Noslēguma pārskats ir iesniedzams 15 dienu laikā pēc parādnieka mantas pārdošanas plāna izpildes. Vienlaikus, lai nodrošinātu jaunajam administratoram, Maksātnespējas administrācijai un kreditoriem informāciju par darbībām par periodu no iepriekšējā pārskata perioda beigām līdz atcelšanas brīdim, noslēguma pārskats tiek sagatavots arī administratora atcelšanas gadījumā.  Atceltajam administratoram noslēguma pārskats jāsagatavo 15 dienu laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā ir izdarīts ieraksts par viņa atcelšanu no konkrētā procesa, sagatavo un iesniedz noslēguma pārskatu. Pēc attiecīgā termiņa beigām administratora piekļuve šai maksātnespējas procesa lietai tiek bloķēta. Tomēr tas neatceļ administratora pienākumu iesniegt noslēguma darbības pārskatu maksātnespējas procesā, no kura viņš tika atcelts. Ja atceltais administrators ir nokavējis noslēguma pārskata iesnigšanas termiņu, viņam jāvēršas Maksātnespējas administrācijā piekļuves rekvizītu saņemšanai, lai veiktu noteiktās darbības – iesniegtu noslēguma pārskatu.

IV. Ņemot vērā to, ka saskaņā ar šobrīd spēkā esošo regulējumu pārskatu veidlapās iekļautā informācija nav sistematizēta tā, lai nodrošinātu statistikas datu apkopošanu, kā arī, efektīvākas maksātnespējas procesa uzraudzības nodrošināšanai, nepieciešams strukturēt administratora darbības pārskatā iekļaujamo informāciju.

1. MK noteikumu projektā paredzēts sistematizēt maksātnespējas procesa izmaksas (sākotnējā, kārtējā un noslēgumu pārskatā gan fiziskās, gan juridiskās personas maksātnespējas procesā), sadalot tās atkarībā no segšanas avota (ieķīlātā /neieķīlātā parādnieka manta). Vienlaikus, ievērojot minēto principu, MK noteikumu projektā paredzēts sistematizēt maksātnespējas procesā iegūtos līdzekļus. Izmaksu un iegūto līdzekļu sadalīšana grupās ļaus apzināt atsevišķi nodrošināto un nenodrošināto kreditoru prasījumu segumu maksātnespējas procesā, ievērojot šo kreditoru grupu atšķirīgo statusu maksātnespējas procesā. Pārskatu veidlapās iekļautās papildu ailes par rādītāju kopsummām tiks aprēķinātas automātiski.

2. Lai nodrošinātu kreditoriem un Maksātnespējas administrācijai aktuālu informāciju par parādnieka aktīviem maksātnespējas procesā, MK noteikumu projektā paredzēts precizēt sadaļu „Informācija par parādnieka mantu” sākotnējā, kārtējā un noslēgumu pārskatā gan fiziskās, gan juridiskās personas maksātnespējas procesā. MK noteikumu projektā paredzēts, ka attiecīgajā sadaļā tiks atspoguļota informācija par parādnieka mantas kopējo un atlikušo vērtību gan pārskata periodā, gan visā maksātnespējas procesā, kas ļaus izdarīt secinājums par maksātnespējas procesa efektivitāti. Pārskatu veidlapās iekļautās papildu ailes par rādītāju kopsummām tiks aprēķinātas automātiski.

3. MK noteikumu projektā paredzēts papildināt informāciju par administratora profesionālās darbības apdrošināšanu maksātnespējas procesā – turpmāk administratoram būs jānorāda arī apdrošināšanas kompānijas nosaukums.

4. Lai nodrošinātu iespēju aprēķināt maksātnespējas procesa efektivitātes rādītājus, noslēguma pārskats, kā arī sākotnējais pārskats, gadījumā, ja juridiskās personas maksātnespējas process tiek izbeigts pēc ziņojuma par parādnieka mantas neesamību, ir papildināts ar informāciju par maksātnespējas procesā atzīto un apmierināto kreditoru prasījumu apmēru pa kreditoru grupām (nodrošinātie/ nenodrošinātie kreditori).

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Nedēļu pēc sabiedriskās apspriešanas termiņa beigām Ministru kabineta noteikumu projekts tiks virzīts izsludināšanai valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

  1. noteikumu projekts (TMNot_031115_parskati) uz 3 lapām;
  2. noteikumu projekta 1.pielikums (TMNotp1_031115_parskati) uz 5 lapām;
  3. noteikumu projekta 2.pielikums (TMNotp2_031115_parskati) uz 4 lapām;
  4. noteikumu projekta 3.pielikums (TMNotp3_031115_parskati) uz 5 lapām;
  5. noteikumu projekta 4.pielikums (TMNotp4_031115_parskati) uz 4 lapām;
  6. noteikumu projekta 5.pielikums (TMNotp5_031115_parskati) uz 5 lapām;
  7. noteikumu projekta 6.pielikums (TMNotp6_031115_parskati) uz 4 lapām;
  8. noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_031115_parskati) uz 6 lapām.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Ministru kabineta noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, projekts saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 13.punktu ievietots Tieslietu ministrijas mājaslapā. Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli par projektā iekļauto regulējumu, kā arī priekšlikumus projekta uzlabošanai.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Nedēļu pēc likumprojekta ievietošanas Tieslietu ministrijas mājaslapā, rakstiski sniedzot viedokli Tieslietu ministrijai par likumprojektu tā izstrādes stadijā uz e-pasta adresi Agnese.Skele@tm.gov.lv .

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Agnese Šķēle, tel.67046147

 

Pievienotie dokumenti