Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektam

Būvju klasifikācija

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

Dokumenta nosaukums

Būvju klasifikācija

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

Dokumenta mērķauditorija

Būvju īpašnieki un tiesiskie valdītāji

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Atbilstoši Statistikas likuma pārejas noteikumu 2.punkta 12.apakšpunktam Ministru kabinetam līdz 2017.gada 31.maijam ir jāpārizdod Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” (turpmāk – noteikumi Nr.1620).

Ar Ministru kabineta noteikumu projektu ir paredzēts apstiprināt divas būvju klasifikācijas.

Pirmā ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim. Tajā nav būtiskas izmaiņas, salīdzinot ar noteikumiem Nr.1620, tikai ir novērstas atsevišķas pretrunas, kas saistītas ar būvju klasifikācijas piemērošanu.

Otrā ir spēkā no 2021.gada 1.janvāra. Ar šo būvju klasifikāciju tās detalizācijas pakāpe tiek samazināta no koda ar astoņām zīmēm līdz kodam ar sešām zīmēm. Izmaiņas minētajā klasifikācijā varētu ietekmēt nekustamā īpašuma nodokli izglītojamo un strādnieku dienesta viesnīcu (uz šo brīdi aptuveni 140 ēkas) un degvielas uzpildes staciju nojumju (uz šo brīdi aptuveni 270 būves) īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem.

Šobrīd dienesta viesnīcas tiek klasificētas kā viesnīcu ēkas (kods 1211), bet no 2021.gada 1.janvāra tās tiks klasificētas kā dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas (kods 1130), attiecīgi nekustamā īpašuma nodoklis to īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem varētu nelielā apmērā samazināties.

Savukārt degvielas uzpildes staciju nojumes šobrīd tiek klasificētas kā palīgēkas (kods 1274), bet no 2021.gada 1.janvāra tās tiks klasificētas kā tirdzniecības ēkas (kods 1230), attiecīgi nekustamā īpašuma nodoklis to īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem varētu ievērojami paaugstināties.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts izsludināt 2016.gada 19.maija Valsts sekretāru sanāksmē

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts;

Ministru kabineta noteikumu projekta 1.pielikums;

Ministru kabineta noteikumu projekta 2.pielikums;

Ministru kabineta noteikumu projekta 3.pielikums;

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Līdz 2016.gada 12.maijam rakstiski sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, to iesniedzot Valsts zemes dienestā vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv

Pieteikšanās līdzdalībai

Iesniedzot viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, lūdzam norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju (juridiskām personām nepieciešams norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju un viedokļa sniegšanas datumu, fiziskām personām vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, viedokļa sniegšanas datumu)

Cita informācija

Nav

Atbildīgā amatpersona

Valsts zemes dienesta Kadastra departamenta Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadītājs Uldis Svilpe, tālrunis 67038468, elektroniskā pasta adrese – uldis.svilpe@vzd.gov.lv

Pievienotie dokumenti