Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

  1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu “Tiesu ekspertu specialitāšu klasifikators” projekts

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

 Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Tiesu eksperti

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

 2016.gada 15.martā stājās spēkā Tiesu ekspertu likums, kura 9. panta otro daļu, kurā noteikts deleģējums Ministru kabinetam apstiprināt tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoru.

Saskaņā ar minētā likuma pārejas noteikumu 2.punktu līdz Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 31.jūlijam ir spēkā Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija  noteikumi Nr. 466 “Tiesu ekspertu specialitāšu klasifikators”, ar kuriem apstiprināts sistematizētu saraksts – tiesu ekspertu specialitāšu klasifikators (turpmāk – klasifikators), kurā tiesu ekspertu specialitātes klasificētas grupās pēc kodiem atbilstoši tiesu ekspertīžu jomai.

Ministru kabineta noteikumu projekts „Tiesu ekspertu specialitāšu klasifikators” (turpmāk – noteikumu projekts) precizēs esošo tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoru, vienlaikus precizējot arī specialitāšu skaidrojumu.

Noteikumu projektā noteikts, ka tiesu ekspertu specialitātēs, kas ir savstarpēji apvienotas, tiesu ekspertu sertifikātus izsniedz tiem tiesu ekspertiem, kam līdz šī normatīvā akta spēkā stāšanās brīdim ir piešķirti sertifikāti kādā no savienotājām specialitātēm

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2016. gada maija otrajai pusei.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts un tā pielikums.

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Ministru kabineta noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, Ministru kabineta noteikumu projekts, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” ievietots Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto procesa aprakstu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas (līdz 6.maijam), nosūtot tos uz e-pasta adresi: daina.obuka@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

 -

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Inita Ilgaža, tālr. 67036814, inita.ilgaza@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti:

  1. Ministru kabineta noteikumu “Tiesu ekspertu specialitāšu klasifikators” projekts un to pielikums;
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

Pievienotie dokumenti