Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekti.

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts „Grozījumi Civillikumā”.

Likumprojekts „Grozījumi Notariāta likumā”.

Likumprojekts „Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Personas, kas vēlēsies noslēgt laulību.

 

Zvērināti notāri.

 

Dzimtsarakstu nodaļas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojektu mērķis ir veicināt pamattiesību stāties laulībā un dibināt ģimeni realizāciju. Likumprojekti satur regulējumu, kas paredz:

1. Papildināt laulāt tiesīgo subjektu loku, iekļaujot tajā zvērinātus notārus. Tādējādi tiek paplašinātas izvēles iespējas personām, kuras vēlas noslēgt laulību, piedāvājot alternatīvu veidu, kādā personas var sakārtot savstarpējās attiecības. Regulējumā piedāvātā iespēja laulāties pie zvērināta notāra saistāma ar iespēju konfidenciālā procesā nodrošināt privātās dzīves neaizskaramību un iegūt paplašinātu juridisku konsultāciju par normatīvo regulējumu, kas attiecas uz laulāto personiskajām un mantiskajām attiecībām.

2. Atteikties no divu liecinieku obligātas klātbūtnes laulības reģistrācijas procesā. Minētais grozījums izstrādāts, ņemot vērā, ka mūsdienās šādai prasībai pēc divu pilngadīgu liecinieku obligātas klātbūtnes vairs nav juridiska pienesuma, tas ir vēsturisku tradīciju jautājums. Vienlaikus liecinieku aicināšana nav aizliegta un tiek atstāta to personu ziņā, kuras vēlas izmantot šo simbolisko iespēju un noslēgt laulību liecinieku klātbūtnē, regulējumā paredzot tiesību tos pieaicināt.

Likumprojekts „Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā” paredz arī citus grozījumus, lai pilnveidotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas regulējumu un novērstu likuma neatbilstības faktiskajai situācijai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektus plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2015. gada jūlija beigās – augusta sākumā.

7.

Dokumenti

1. Likumprojekts „Grozījumi Civillikumā” (TMLik_160715_CL_groz) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_160715_CL_groz).

 

2. Likumprojekts „Grozījumi Notariāta likumā” (TMLik_160715_NotL_groz) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_160715_NotL_groz).

 

3. Likumprojekts „Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā” (TMLik_160715_CARL_groz) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_160715_CARL_groz).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par minētajiem likumprojektiem un dotu iespēju izteikt par tiem viedokli, likumprojekti saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” ievietoti Tieslietu ministrijas interneta mājaslapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādātajiem likumprojektiem lūdzam iesniegt rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas (līdz 30. jūlijam), nosūtot tos uz e-pasta adresi: Inga.Oga@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

 Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Inita Ilgaža, tālr. 67036814, Inita.Ilgaza@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti