9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" (turpmāk – 9.1.2. SAM) mērķis ir palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū un tā ietvaros ir paredzēta virkne pasākumu, kas palīdzētu bijušajiem ieslodzītājiem vieglāk atgriezties sabiedrībā pēc ieslodzījuma vai soda izciešanas un samazinātu iespēju veikt prettiesiskās darbības atkārtoti, kā arī palīdzētu viņiem efektīvāk integrēties darba tirgū. 9.1.2. SAM atsevišķos pasākumos iesaistīti brīvprātīgie, kā arī pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbinieki. 9.1.2. SAM mērķa grupa, kuru skar 9.1.2. SAM ietvaros īstenotie pasākumi  ir ieslodzītie un bijušie ieslodzītie, kā arī bijušo ieslodzīto ģimenes. Ņemot vērā 9.1.2. SAM specifiku, kā arī apkopoto citu valsts institūciju līdzšinējo pieredzi par līdzīga veida projekta īstenošanu, 9.1.2. SAM ir ieviests ierobežotas projektu iesnieguma atlases veidā vienā projektu atlases kārtā.

Lai efektīvi īstenotu šo projektu un sasniegtu tā mērķus, projekta īstenotāja (finansējuma saņēmēja) funkciju pilda Ieslodzījuma vietu pārvalde, kuras funkcijas atbilstoši Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumam  ir apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšana, t.sk. ieslodzīto resocializācijas nodrošināšana un darbinieku apmācību organizēšana. Par finansējuma saņēmēja sadarbības partneri ir noteikts Valsts probācijas dienests, kas savas kompetences ietvaros ar bijušajiem ieslodzītajiem strādā tad, ja tie tiek nosacīti pirms termiņa atbrīvoti no soda izciešanas un kļūst par Valsts probācijas dienesta klientiem, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūra, kas savas kompetences ietvaros iesaistīta atsevišķu pasākumu bijušo ieslodzīto nodarbināšanas veicināšanai, piemēram, integrēto profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumos ieslodzītajiem, pasākumos ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai jau brīvības atņemšanas iestādē un atbilstoši plānot viņu resocializācijas pasākumus.

2016.gada 31.martā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda prioritārā virziena Nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes, sociālās iekļaušanas un nabadzības apkarošanas prioritārā virziena apakškomitejas sēde izskatīti Tieslietu ministrijas uzstrādātos „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.2. SAM projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji un projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika 9.1.2. SAM īstenošanai,  sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotācija), kā arī  kā informatīvo materiālu Ministru kabineta noteikumu projekts ”9.1.2. SAM īstenošanas noteikumi”.

9.1.2. SAM ietvaros īstenots projekts "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū”.

Projekta mērķis: sniegt atbalstu ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, piedāvājot specifiskus atbalsta pasākumus, kā arī, izstrādājot un īstenojot jaunas atbalsta metodes mērķa grupai, tai skaitā, attīstot brīvprātīgo darbu un aktīvu ģimenes locekļu iesaistīšanu, sekmēt mērķa grupas integrāciju sabiedrībā un veicināt bijušo ieslodzīto iesaistīšanos darba tirgū.

Projekta mērķa grupa: ieslodzītie un bijušie ieslodzītie, kā arī bijušo ieslodzīto ģimenes.

Projekta finansējums: 4 853 192 EUR, tai skaitā 85% ESF līdzfinansējums un 15% valsts budžeta līdzfinansējums.

Projekta darbības: Projekta īstenošanas laikā tiks īstenotas 22 darbības.

 • Integrēti profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumi ieslodzītajiem (Individuālās un/vai grupu karjeras konsultācijas pirms iesaistīšanas profesionālās izglītības programmā ieslodzītajiem 6 ieslodzījuma vietās – Daugavgrīvas, Jēkabpils, Brasas, Iļģuciema un Jelgavas cietumos un Rīgas Centrālcietumā; valsts valodas apmācība 8 ieslodzījuma vietās);
 • Pasākumi ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai (Individuālās un/vai grupu karjeras konsultācijas ieslodzītajiem 6 ieslodzījuma vietās, profesionālās izglītības programmu klāsta izvērtēšana atbilstoši valsts pieprasījumam, ikgadējas NVA darbinieku (karjeras konsultantu) apmācības par ieslodzījuma vietu darba specifiku);
 • Specifiski atbalsta pasākumi bijušo ieslodzīto nodarbināšanai (Atkarību novēršanas iespēju nodrošināšana bijušajiem ieslodzītajiem, kas nav NVA klienti, tos iesaistot Minesotas programmā, speciālistu, t.sk. psihologa, psihoterapeita konsultācijas bijušajiem ieslodzītajiem, lai novērstu problēmas, kuras traucē klienta nodarbinātībai, darba prasmju attīstības programmu ieviešana visās ieslodzījuma vietās);
 • Jaunu atbalsta metožu īstenošana bijušajiem ieslodzītajiem (Starpinstitucionālās sadarbības modeļa (MAPPA) pasākumu sabiedrībā bijušajiem ieslodzītajiem ieviešana, sertificētas atbalsta/ kontroles programmas īstenošana, atbalsta/kontroles pasākumu sabiedrībā bijušajiem ieslodzītajiem, kuri tiesāti par noziegumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību īstenošana);
 • Brīvprātīgo darbs ar ieslodzītajiem ieslodzījuma vietās un bijušajiem ieslodzītajiem sabiedrībā (Brīvprātīgo un līdzgaitnieku atlases sistēmas izveide);
 • Atbalsta pasākumi bijušo ieslodzīto ģimenēm (Speciālistu (tai skaitā psihoterapeita) konsultāciju nodrošināšana notiesāto ģimenēm, lai veicinātu bijušā ieslodzītā atgriešanos ģimenē, vardarbīgo un dzimumnoziedznieku ģimenes locekļiem, jauniešu likumpārkāpēju vecākiem domātu programmu iegūšana un īstenošana);
 • Pasākumi bijušo ieslodzīto pozitīvu sociālo saišu uzturēšanai

Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji

 • Resocializācijas pasākumus un atbalstu saņēmušo ieslodzīto un bijušo ieslodzīto skaits: 16 000
 • Bijušie ieslodzītie, kas pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma un atbalsta saņemšanas sākuši darba meklējumus: 3 500

Projekta sadarbības partneri: Valsts probācijas dienests un Nodarbinātības valsts aģentūra

 

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju projekts:

Darba kārtība nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes un sociālā iekļaušanas prioritārā virziena apakškomitejai (31.03.2016.) (darba kārtības punkts 02_TM_912 "Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanai")

Rakstiskajā procedūrā precizētie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (01.04.2016.)

Rakstiskajā procedūrā precizētie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (15.04.2016.)

Eiropas Savienības fondu Uzraudzības komitejas sēdes protokols ar lēmumu apstiprināt 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus

Apstiprinātā projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju redakcija

-----------

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi

 

2017. gada 20. jūnijā Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr. 344, ar kuriem tiek grozīti Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumi Nr. 299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – Noteikumi). Noteikumi tika publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 124 (5951), 2017. gada 22. jūnijā un stājās spēkā 2017. gada 23. jūnijā.

Grozījumus Ministru kabineta noteikumos bija nepieciešams izstrādāt, jo tika veikti grozījumi darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība". Izmaiņas skar šādus jautājumus:

 1. precizēta specifiskā atbalsta mērķa grupa, tajā papildus iekļaujot arī ieslodzīto ģimenes;
 2. precizētas atbalstāmās darbības – karjeras plānošanas pasākumus (noteikumu Nr. 299 15.2. apakšpunkts) un pasākumus pozitīvu sociālo saišu uzturēšanai (noteikumu Nr. 299 15.7. apakšpunkts) – attiecināt tās tikai uz ieslodzītajiem, nevis arī uz bijušajiem ieslodzītajiem kā tas bija paredzēts iepriekš.

 

2018. gada 20. februārī Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr. 102, ar kuriem tiek grozīti Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumi Nr. 299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – Noteikumi). Noteikumi tika publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Nr. 38 (6124), 2018. gada 22. februārī un stājās spēkā 2018. gada 23. februārī.

Grozījumus Ministru kabineta noteikumos bija nepieciešams izstrādāt, lai finansējuma saņēmējam (Ieslodzījuma vietu pārvaldei) būtu iespējams pilnvērtīgi īstenot MK noteikumos definētās specifiskā atbalsta ietvaros atbalstāmās darbības.

Izmaiņas paredz:

 • pārdalīt sasniedzamo starpposma finanšu rādītāju 200 000 euro apmērā no SAM 9.1.3. uz SAM 9.1.2, SAM 9.1.2. to palielinot no 469 779 euro uz 669 779 euro;
 • precizēt MK noteikumu attiecināmo izmaksu apakšpunktus un pievienot jaunas attiecināmo izmaksu pozīcijas (apdrošināšanas un materiāltehniskā nodrošinājuma iegādes izmaksas).

 

Projekta aktualitātes