9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" (turpmāk – 9.1.2. SAM) mērķis ir palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū un tā ietvaros ir paredzēta virkne pasākumu, kas palīdzētu bijušajiem ieslodzītājiem vieglāk atgriezties sabiedrībā pēc ieslodzījuma vai soda izciešanas un samazinātu iespēju veikt prettiesiskās darbības atkārtoti, kā arī palīdzētu viņiem efektīvāk integrēties darba tirgū. 9.1.2. SAM atsevišķos pasākumos iesaistīti brīvprātīgie, kā arī pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbinieki. 9.1.2. SAM mērķa grupa, kuru skar 9.1.2. SAM ietvaros īstenotie pasākumi  ir ieslodzītie un bijušie ieslodzītie, kā arī bijušo ieslodzīto ģimenes. Ņemot vērā 9.1.2. SAM specifiku, kā arī apkopoto citu valsts institūciju līdzšinējo pieredzi par līdzīga veida projekta īstenošanu, 9.1.2. SAM ir ieviests ierobežotas projektu iesnieguma atlases veidā vienā projektu atlases kārtā.

Lai efektīvi īstenotu šo projektu un sasniegtu tā mērķus, projekta īstenotāja (finansējuma saņēmēja) funkciju pilda Ieslodzījuma vietu pārvalde, kuras funkcijas atbilstoši Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumam  ir apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšana, t.sk. ieslodzīto resocializācijas nodrošināšana un darbinieku apmācību organizēšana. Par finansējuma saņēmēja sadarbības partneri ir noteikts Valsts probācijas dienests, kas savas kompetences ietvaros ar bijušajiem ieslodzītajiem strādā tad, ja tie tiek nosacīti pirms termiņa atbrīvoti no soda izciešanas un kļūst par Valsts probācijas dienesta klientiem, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūra, kas savas kompetences ietvaros iesaistīta atsevišķu pasākumu bijušo ieslodzīto nodarbināšanas veicināšanai, piemēram, integrēto profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumos ieslodzītajiem, pasākumos ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai jau brīvības atņemšanas iestādē un atbilstoši plānot viņu resocializācijas pasākumus.

2016.gada 31.martā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda prioritārā virziena Nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes, sociālās iekļaušanas un nabadzības apkarošanas prioritārā virziena apakškomitejas sēde izskatīti Tieslietu ministrijas uzstrādātos „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.2. SAM projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji un projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika 9.1.2. SAM īstenošanai,  sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotācija), kā arī  kā informatīvo materiālu Ministru kabineta noteikumu projekts ”9.1.2. SAM īstenošanas noteikumi”.

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi

9.1.2. SAM ietvaros īstenots projekts "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū”.

Projekta mērķis: sniegt atbalstu ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, piedāvājot specifiskus atbalsta pasākumus, kā arī, izstrādājot un īstenojot jaunas atbalsta metodes mērķa grupai, tai skaitā, attīstot brīvprātīgo darbu un aktīvu ģimenes locekļu iesaistīšanu, sekmēt mērķa grupas integrāciju sabiedrībā un veicināt bijušo ieslodzīto iesaistīšanos darba tirgū.

Projekta mērķa grupa: ieslodzītie un bijušie ieslodzītie, kā arī bijušo ieslodzīto ģimenes.

Projekta finansējums: 4 486 638 EUR, tai skaitā 85% ESF līdzfinansējums un 15% valsts budžeta līdzfinansējums.

Projekta darbības: Projekta īstenošanas laikā tiks īstenotas 22 darbības.

 • Integrēti profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumi ieslodzītajiem (Individuālās un/vai grupu karjeras konsultācijas pirms iesaistīšanas profesionālās izglītības programmā ieslodzītajiem 6 ieslodzījuma vietās – Daugavgrīvas, Jēkabpils, Brasas, Iļģuciema un Jelgavas cietumos un Rīgas Centrālcietumā; valsts valodas apmācība 8 ieslodzījuma vietās);
 • Pasākumi ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai (Individuālās un/vai grupu karjeras konsultācijas ieslodzītajiem 6 ieslodzījuma vietās, profesionālās izglītības programmu klāsta izvērtēšana atbilstoši valsts pieprasījumam, ikgadējas NVA darbinieku (karjeras konsultantu) apmācības par ieslodzījuma vietu darba specifiku);
 • Specifiski atbalsta pasākumi bijušo ieslodzīto nodarbināšanai (Atkarību novēršanas iespēju nodrošināšana bijušajiem ieslodzītajiem, kas nav NVA klienti, tos iesaistot Minesotas programmā, speciālistu, t.sk. psihologa, psihoterapeita konsultācijas bijušajiem ieslodzītajiem, lai novērstu problēmas, kuras traucē klienta nodarbinātībai, darba prasmju attīstības programmu ieviešana visās ieslodzījuma vietās);
 • Jaunu atbalsta metožu īstenošana bijušajiem ieslodzītajiem (Starpinstitucionālās sadarbības modeļa (MAPPA) pasākumu sabiedrībā bijušajiem ieslodzītajiem ieviešana, sertificētas atbalsta/ kontroles programmas īstenošana, atbalsta/kontroles pasākumu sabiedrībā bijušajiem ieslodzītajiem, kuri tiesāti par noziegumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību īstenošana);
 • Brīvprātīgo darbs ar ieslodzītajiem ieslodzījuma vietās un bijušajiem ieslodzītajiem sabiedrībā (Brīvprātīgo un līdzgaitnieku atlases sistēmas izveide);
 • Atbalsta pasākumi bijušo ieslodzīto ģimenēm (Speciālistu (tai skaitā psihoterapeita) konsultāciju nodrošināšana notiesāto ģimenēm, lai veicinātu bijušā ieslodzītā atgriešanos ģimenē, vardarbīgo un dzimumnoziedznieku ģimenes locekļiem, jauniešu likumpārkāpēju vecākiem domātu programmu iegūšana un īstenošana);
 • Pasākumi bijušo ieslodzīto pozitīvu sociālo saišu uzturēšanai

Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji

 • Resocializācijas pasākumus un atbalstu saņēmušo ieslodzīto un bijušo ieslodzīto skaits: 10 400
 • Bijušie ieslodzītie, kas pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma un atbalsta saņemšanas sākuši darba meklējumus: 1 000

Projekta sadarbības partneri: Valsts probācijas dienests un Nodarbinātības valsts aģentūra

 

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju projekts:

Darba kārtība nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes un sociālā iekļaušanas prioritārā virziena apakškomitejai (31.03.2016.) (darba kārtības punkts 02_TM_912 "Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanai")

Rakstiskajā procedūrā precizētie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (01.04.2016.)

Rakstiskajā procedūrā precizētie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (15.04.2016.)

Eiropas Savienības fondu Uzraudzības komitejas sēdes protokols ar lēmumu apstiprināt 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus

Apstiprinātā projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju redakcija

-----------

Papildu informācija:

Tieslietu ministrija sestdien, 10. jūnijā, piedalīsies Sarunu festivālā LAMPA, organizējot diskusiju “Savstarpējā cieņa – ko sagaidām?” sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu, Veselības ministriju, Sociālās integrācijas valsts aģentūru un Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centru.

Uzzini vairāk: “Savstarpējā cieņa – ko sagaidām?”

Izlīguma process ir dialogs, kurā brīvprātīgi piedalās cietušais un likumpārkāpējs un, kuru vada neitrāla persona- starpnieks (mediators), palīdzot iesaistītajām pusēm vienoties par savstarpēji pieņemamu un  taisnīgu risinājumu. 

Uzzini vairāk:

Īstenojot probācijas klientu uzraudzības procesu viens no efektīvākajiem darba instrumentiem ir probācijas programmas, kuru piemērošana ir atkarīga no probācijas klienta risku un vajadzību novērtējuma un ir cieši saistīta ar probācijas klienta dzīves aktualitātēm. Dalība probācijas programmā ir viens no pienākumiem, kuru probācijas klientam var noteikt Valsts probācijas dienesta amatpersonas.

Probācijas programmu pamatmērķis ir veicināt probācijas klientu domāšanas, attieksmes un uzvedības maiņu, lai viņi spētu veiksmīgi integrēties sabiedrībā un ievērot sabiedrībā vispārpieņemtās normas un likumus.Uzzini vairāk:

Uzzini vairāk kas ir Atbalsta un atbildīguma aplis un kā tajā iesaistīties:

Valsts probācijas dienests uzrauga nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotas, nosacīti notiesātas, nosacīti pirmstermiņa no brīvības atņemšanas soda izciešanas atbrīvotas personas, t.sk. ar elektronisko uzraudzību un personas, kurām ir piemērota probācijas uzraudzība.

Uzzini vairāk par elektronisko uzraudzību Valsts probācijas dienestā:

Uzzini vairāk par Valsts probācijas dienesta līdzgaitniecības iespējām:

Video Latviešu valodā:
https://youtu.be/JucIKp1yVxY

Video Angļu valodā:
https://youtu.be/Fs9U1_pQjwE

 cilvēks-cilvēkam

Tieslietu ministrija laureātiem pasniedza jau otro ikgadējo apbalvojumu "Cilvēks – Cilvēkam", kura mērķis ir izteikt atzinību kriminālsodu izpildes procesā iesaistītajiem brīvprātīgajiem, kas strādā ar ieslodzītajiem vai probācijas klientiem

Apbalvojumu laureātiem pasniedza Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs, dodoties pie katra no laureāta uz viņa pilsētu un pasniedzot apbalvojumu katram individuāli.  Valsts sekretārs atzīmēja: Fantastiski, ka cilvēks ir tāda būtne, kas grib, var un dara to - ziedo sevi kāda cita līdzcilvēka labā, ziedojot sevi, savu laiku un darbu, dāvinot otru iespēju! Likumsakarīgi – balva arī ir otro gadu pēc tās dibināšanas, pateicoties EK Sociālā fonda atbalstam, šāda balva tika iedibināta pagājušo gadu, bet varu Jums apsolīt – tā būs un tiks pasniegta arī nākamgad  un visus pārējos gadus kamēr būsiet Jūs – brīvprātīgie! Esmu šogad ļoti gandarīts, ka man krita tā loma balvu “Cilvēks Cilvēkam” pasniegt klātienē individuāli “ārkārtējos ” apstākļos, jo emocijas un sirds siltums, kas staroja no balvas laureātiem var tikai sajust klātienē, bet ceru, ka spēsim kopīgi to nodot Jums, kuri piedalīsies ceremonijas attālinātajā pasākumā. Lai mums šajā Adventes laikā tiek atveras sirds siltums, vairāk dodam un piedodam!”

Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece Ilona Spure uzsvēra: “Pasniedzot 2020. gada apbalvojumu “Cilvēks – Cilvēkam”, mūsu brīvprātīgo godināšanas mērķis ir pateikties cilvēkiem, kuri ziedo savu darbu un laiku, lai palīdzētu kādam, lai palīdzētu mums visiem dzīvot labestīgā un drošā vidē. Vienlaikus vēlamies veicināt līdzcilvēku interesi par brīvprātīgo darbu un sekmēt dažādu vecumu un profesionālo jomu pārstāvju iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā.”

Šogad apbalvojumu trīs nominācijās saņēma četri laureāti, kas brīvprātīgi un nesavtīgi atbalsta notiesātos gan ieslodzījuma vietās, gan laikā, kad viņi ir probācijas klienti, tādejādi palīdzot viņiem atgriezties sabiedrība un kopumā veicinot sabiedrības drošību.

Nominācijā par personisku un pašaizliedzīgu ieguldījumu brīvprātīgajā darba kriminālsodu izpildes jomā apbalvojumu ieguva Pāvels Zaharcevs, Krustpils Batistu draudzes evaņģēlists, kurš jau 32 divus gadus uzcītīgi apmeklē cietuma ieslodzīto kapelu, tiekas ar ieslodzītajiem individuāli, piedāvā un iniciē garīgās mūzikas viesu līdzdalību Jēkabpils cietuma ieslodzīto resocializācijas atbalstam. Pāvels ir veicis lielu ieguldījumu Jēkabpils cietuma Kapelāna plānu realizēšanā, guvis lielu cieņu ieslodzīto vidū un pavadījis no ieslodzījuma brīvībā vairāk nekā dažus desmitus ieslodzīto, ar kuriem joprojām cenšas uzturēt atbalstošas attiecības.

Divi apbalvojumi tika pasniegti nominācijā “Par ieguldījumu sabiedrības iesaistīšanā un resocializācijas procesa veicināšanā un popularizēšanā kriminālsodu izpildes jomā. Apbalvojumu šajā nominācijā ieguva Guntis Ivanovskis, kurš sāka tikties ar ieslodzītajiem Liepājas cietumā kopš 2018. gada kā projekta “Proti un dari” mentors. Pēc projekta noslēguma viņš turpināja iesākto darbu ar ieslodzītājiem kā brīvprātīgais, regulāri tiekoties ar ieslodzītajiem. Guntis, kā līdzgaitnieks, ir atbalsta persona ieslodzītajiem arī pēc ieslodzījuma atbrīvošanas, viņš palīdz ar padomu, sapratni, dalās ar savu ne tik vieglo dzīves gājumu un pieredzi, ieklausās cilvēkos un palīdz katram ieslodzītajam meklēt savu ceļu.

Apbalvojumu šajā kategorijā ieguva arī Jeļena Stepule, kura mācības par līdzgaitniecību Valsts probācijas dienestā uzsāka 2013. gadā. Kā līdzgaitniece ir bijusi vairākiem Dienesta probācijas klientiem un jau vairāk nekā gadu ir līdzgaitniece jaunietim, kurš ir atbrīvots no ieslodzījuma par sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu un kurš vēl ilgstoši būs Dienesta probācijas klients. Pateicoties Jeļenas atbalstam, jaunietis ir veiksmīgi iestājies mācību iestādē un turpina apgūt sev tīkamu profesiju. Viņa tic, ka katram cilvēkam ir jādod otra iespēja un ir jānotic, ka cilvēks spēj mainīties. Jeļena iedziļinās notiesāto problēmās, iesaistās to risināšanā, meklē dažādas alternatīvas un māca probācijas klientiem pieņemt atbildīgus lēmumus, kas pozitīvi ietekmēs viņu dzīvi nākotnē.

Savukārt nominācijā “Par ieguldījumu inovāciju un jaunas prakses ieviešanā brīvprātīgo darbā kriminālās justīcijas jomā” apbalvojumu ieguva režisore Kristīne  Klētniece – Sika. Kopš 2001. gada, Iļģuciema cietumā, darbojas kristīgā programma “Mirjama”, atsevišķās kopmītnes, kas ir nošķirtas no visām pārējām, dzīvo 16 personas. Programmā kā resocializācijas metode tiek pielietota praktiskā teoloģija korelācijā ar mākslu, veidojot citādu kultūrvidi, kas tuvinās videi brīvībā. Kristīne Iļģuciema cietumā ir izveidojusi teātra studiju un pielāgojusi to cietuma vajadzībām. Teātra studija viņas vadībā darbojas jau kopš 2002. gada, un katru gadu tiek iestudēta viena luga, kas tiek izrādīta programmas “Mirjama” izlaidumā.

Valsts probācijas dienesta vadītājs Mihails Papsujevičs akcentēja “Cieņa un pateicība – šādas lietas nāk prātā, kad runa ir par cilvēkiem, kuri nesavtīgi ziedo savu brīvo laiku, lai dalītos pieredzē, uzklausītu un piedāvātu saturīgu un jēgpilnu laika pavadīšanu citiem cilvēkiem – gan cietušajiem, gan viņu pāridarītājiem. Es patiesi ticu, ka ar savu darbu katrs no brīvprātīgajiem veido drošāku un iekļaujošāku vidi katram no mums - Latvijas iedzīvotājiem. Katram mūsu brīvprātīgajam piemīt morāle un tikums, kas ļauj sekmīgi funkcionēt sabiedrībā. Tas vien ir milzīgs kapitāls, lai iesaistītos atbalsta sniegšanā citiem mūsu sabiedrības locekļiem. Ikvienam cilvēkam, arī tam, kurš vienu vai vairākas reizes ir paklupis, ir tiesības, pienākums un viņā ir arī spējas un varēšana līdzdarboties mūsu sabiedrībā, izvirzīt sev jaunus sociāli atbalstāmus mērķus, izmainīt gan savu dzīvi, gan ļaut justies drošāk ik vienam. Brīvprātīgie iesaistās līdzgaitniecībā, izlīguma procesa vadīšanā un darbā ar dzimumnoziegumos notiesātām personām jau vairākus gadus. Lepojamies, ka jau otro gadu varam īpaši godināt tos brīvprātīgos, kuri savas zināšanas un enerģiju velta tam, lai Latvijas sabiedrība varētu dzīvot drošāk.”

Ikgadējais apbalvojums "Cilvēks – Cilvēkam" izveidots Tieslietu ministrijas Eiropas Sociālā fonda projektā “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai, kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā (2019-2021)”. Apbalvojuma nosaukums "Cilvēks – Cilvēkam" aizgūts no Valsts probācijas dienesta akcijas ar šādu nosaukumu, kas kopš 2003. gada tiek rīkota Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem. Gan šī akcija, gan apbalvojums pierāda, ka ikviens cilvēks ir spējīgs un var ar savu darbu un iesaistīšanos atbalsta sniegšanā citiem cilvēkiem veidot Latvijas sabiedrību aizvien drošāku.   

Papildu informācija: Kopš 2016. gada Ieslodzījuma vietu pārvalde, īsteno ESF līdzfinansētu projektu "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū". Kopējais projekta budžets ir 4 764 536 eiro no tiem 85 % ir Eiropas Sociālā fonda finansējums, un 15 % līdzfinansē valsts. Projekta partneris ir Valsts probācijas dienests un Nodarbinātības valsts aģentūra. Projekta mērķis ir sniegt atbalstu ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, piedāvājot specifiskus atbalsta pasākumus, kā arī, izstrādājot un īstenojot jaunas atbalsta metodes mērķa grupai, tai skaitā, attīstot brīvprātīgo darbu un aktīvu ģimenes locekļu iesaistīšanu, sekmēt mērķa grupas integrāciju sabiedrībā un veicināt bijušo ieslodzīto iesaistīšanos darba tirgū.  

Informāciju sagatavoja: Arita Pečaka Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Eiropas Savienības fondu nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste ES fondu jautājumos Tālrunis: 67036837 E-pasts: Arita.Pecaka@tm.gov.lv

 Tieslietu ministrija pasniedz pirmo ikgadējo apbalvojumu "Cilvēks - cilvēkam"

2019. gada 6. decembrī Tieslietu ministrija pasniedza pirmo ikgadējo apbalvojumu "Cilvēks – cilvēkam", kura mērķis ir izteikt atzinību kriminālsodu izpildes procesā iesaistītajiem brīvprātīgajiem, kas strādā ar ieslodzītajiem vai probācijas klientiem. Apbalvojumu laureātiem pasniedza Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs. Valsts sekretārs atzīmēja: "Pasaulē ir labi zināma brīvprātīgā darba nozīme, un arī mēs Latvijā aizvien vairāk novērtējam brīvprātīgo darbu, kas vērsts uz ieslodzītajiem un probācijas klientiem, sniedzot tiem atbalstu un palīdzot viņu integrācijai sabiedrībā. Latvijā kopš 2016.gada ar Eiropas Sociālā fonda finansējuma atbalstu tiek pilnveidota brīvprātīgā darba sistēma kriminālsoda izpildē. Ir svarīgi, lai cilvēkam pēc soda izciešanas ir darbs un mājas, lai viņš tiktu pieņemts ģimenē un plašākā sabiedrībā, jo katrs no šiem faktoriem būtiski samazina recidīva risku. Šī mērķa sasniegšanā milzīga nozīme ir brīvprātīgo darbam, kuri ar savu nesavtīgo ieguldījumu palīdz bijušajam notiesātajam vieglāk iekļauties sabiedrībā un izprast tajā notiekošos procesus." Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece Ilona Spure"Man tiešām ir liels prieks, ka trīsdesmit gadu pieredze brīvprātīgo darbam ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, kas sākotnēji attīstījās garīgās aprūpes ietvaros, nu jau ir ieguvusi krietnu plašāku tvērumu. Iespējas nākt iekšā cietumos ir tik daudzveidīgas, cik daudzveidīgi, drosmīgi, atvērti un radoši ir mūsu draugi, kaimiņi, kolēģi, mūsu sabiedrība kopumā. Pateicoties Tieslietu ministrijas iedibinātajam apbalvojumam ir radīta iespēja pateikt šiem cilvēkiem paldies. Eiropas struktūrfondu projekts, kuru Ieslodzījuma vietu pārvalde ciešā sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu īsteno jau vairākus gadus, kalpo kā tilts tam, lai mēs pakāpeniski spētu brīvprātīgo iedzīvināto līdzatbildību un sirds atvērtību ietvert arī normatīvajā regulējumā." Valsts probācijas dienesta vadītājs Mihails Papsujevičs: “Esmu lepns par to, ka Latvijā ir cilvēki, kuri nesavtīgi ziedo savu brīvo laiku, lai to saturīgi pavadītu ar personām, kuras pārkāpušas likumu, tādējādi ap sevi un mums visiem Latvijas iedzīvotājiem veidojot drošāku un iekļaujošu sabiedrību. Tie ir mūsu brīvprātīgie - ar augstiem morāles standartiem un pārliecību par to, ka ikviens var pieļaut kļūdas un tas nenozīmē, ka šādas personas nevar līdzdarboties mūsu sabiedrībā, izvirzīt sev jaunus sociāli atbalstāmus mērķus un izmainīt savu dzīvi. Tas ir liels pagodinājums Latvijai, ka no šī gada varam godināt brīvprātīgos, kuri savas zināšanas un enerģiju velta tam, lai mēs savā zemē varētu dzīvot drošāk.” Šogad apbalvojumu trīs nominācijās saņēma četri laureāti, kas brīvprātīgi un nesavtīgi atbalsta notiesātos gan ieslodzījuma vietās, gan laikā, kad viņi ir probācijas klienti, tādejādi palīdzot viņiem atgriezties sabiedrība un kopumā veicinot sabiedrības drošību. Divi apbalvojumi tika pasniegti nominācijā “Par personisku un pašaizliedzīgu ieguldījumu brīvprātīgā darbā kriminālās justīcijas jomā”. Apbalvojumu šajā nominācijā ieguva Uva Segliņa, ilggadēja Valsts probācijas dienesta klientu līdzgaitniece, kas palīdz probācijas uzraudzībā esošajiem jauniešiem un pieaugušajiem saskatīt jaunas iespējas, nevis padoties un atgriezties pie nozieguma. Uva arī pilda izlīguma procesa starpnieces lomu kriminālprocesos, palīdzot abām konfliktā iesaistītajām pusēm par notikušo noziedzīgo nodarījumu rast pieņemamu un taisnīgu risinājumu. Apbalvojumu šajā kategorijā ieguva arī Daina Strelēvica, kas kā brīvprātīgs darbinieks Iļģuciema cietumā darbojas jau no 1995. gada, atbalstot notiesātās sievietes gan ieslodzījumā, gan pēc atbrīvošanās no tā. Daina ir  dibinājusi biedrību "Iļģuciema sievietes", kurā ieslodzītās tiek iesaistītas labdarības projektos, piemērām, ada zeķes trūcīgajiem, bezpajumtniekiem, priekšlaikus dzimušiem mazuļiem. Nominācijā “Par ieguldījumu inovāciju un jaunas prakses ieviešanā brīvprātīgo darbā kriminālās justīcijas jomā” apbalvojumu ieguva aktieris un režisors Zigurds Neimanis, kurš kopš 2004. gada aktiermākslā apmāca Iļģuciema cietumā esošās sievietes. Izmantojot pašizgudroto alternatīvo resocializācijas metodi, Zigurds Neimanis ieslodzījumā veido aktieru trupu, iestudē vairākas lugas un mūziklus, procesā apmācot trupas dalībnieces ne tikai aktiermākslā, bet arī personības veidošanā, saskarsmē un savstarpējo attiecību veidošanā un uzturēšanā. Savukārt nominācijā “Par ieguldījumu sabiedrības iesaistīšanā un resocializācijas procesa veicināšanā un popularizēšanā kriminālās justīcijas jomā” apbalvojumu ieguva māksliniece Marta Jurjāne. Viņa Iļģuciema cietumā izveidojusi tēlotājmākslas studiju, kur pēdējo 15 gadu laikā apmācījusi ap 80 notiesāto sieviešu, katrai piemeklējot individuālu pieeju. Marta Jurjāne katru gadu sagatavo izstādi ar studijas audzēkņu darbiem sieviešu cietumā, kā arī ir sagatavojusi 6 izstādes ar notiesāto darbiem ārpus cietuma, lai veicinātu sabiedrības izpratni par sievietēm ieslodzījuma vietā un viņu integrēšanos sabiedrībā pēc soda izciešanas. Ikgadējais apbalvojums "Cilvēks – cilvēkam" izveidots Tieslietu ministrijas Eiropas Sociālā fonda projektā “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā (2019-2021)”. Apbalvojuma nosaukums "Cilvēks – cilvēkam" aizgūts no Valsts probācijas dienesta akcijas ar šādu nosaukumu, kas kopš 2003. gada tiek rīkota Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem. Gan šī akcija, gan apbalvojums pierāda, ka ikviens cilvēks ir spējīgs un var ar savu darbu un iesaistīšanos atbalsta sniegšanā citiem cilvēkiem veidot Latvijas sabiedrību aizvien drošāku.   Papildu informācija: Kopš 2016. gada Ieslodzījuma vietu pārvalde īsteno ESF līdzfinansētu projektu "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū". Kopējais projekta budžets ir 4 853 192 eiro no tiem 85 % ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 15 % līdzfinansē valsts. Projekta partneris ir Valsts probācijas dienests un Nodarbinātības valsts aģentūra. Projekta mērķis ir sniegt atbalstu ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, piedāvājot specifiskus atbalsta pasākumus, kā arī, izstrādājot un īstenojot jaunas atbalsta metodes mērķa grupai, tai skaitā, attīstot brīvprātīgo darbu un aktīvu ģimenes locekļu iesaistīšanu, sekmēt mērķa grupas integrāciju sabiedrībā un veicināt bijušo ieslodzīto iesaistīšanos darba tirgū.   Informāciju sagatavoja: Ksenija Lučko Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Eiropas Savienības fondu nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste (ES fondu jautājumos) Tālrunis: 67036837 E-pasts: Ksenija.Lucko@tm.gov.lv

 Aicinām medijus uz Tieslietu ministrijas apbalvojuma "Cilvēks - cilvēkam" pasniegšanu

Aicinām uz Tieslietu ministrijas apbalvojuma "Cilvēks ‑ cilvēkam" pasniegšanu   Piektdien, 6. decembrī, plkst. 9.00 Viesnīcā Bellevue Park Hotel Slokas iela 1, Rīgā   2019. gada 6. decembrī Tieslietu ministrija pasniegs pirmo ikgadējo apbalvojumu "Cilvēks – cilvēkam", kura mērķis ir izteikt atzinību kriminālsodu izpildes procesā iesaistītajiem brīvprātīgajiem, kas strādā ar ieslodzītajiem vai probācijas klientiem. Aicinām apmeklēt apbalvojuma pasniegšanu, kas notiks Ieslodzījuma vietu pārvaldes organizētas konferences "Brīvprātīgi par drošāku sabiedrību - soli pa solim" ietvaros. Pasākuma programma: 9.00 Konferences atklāšana. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra Raivja Kronberga, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieces Ilonas Spures un Valsts probācijas dienesta vadītāja Mihaila Papsujeviča uzrunas. 9.20 Konferences goda viesu panelis 10.00 Aarne Kinnunen, Somijas Tieslietu ministrijas vecākā ministra padomnieka kriminālpolitikas un krimināltiesību jautājumos, uzruna. Eiropas foruma taisnīguma atjaunošanai (European Forum for Restorative Justice) pārstāvja video uzruna. 10.20 Apbalvojuma pasniegšana 11.10 Pārtraukums ! Mediju ievērībai:

 • Aicinām brīvi izvēlēties ierašanās laiku - uz konferences sākumu plksten 9.00 vai uz apbalvojuma pasniegšanu pulksten 10.20;
 • Mediju iespējas pulksten 9.00-11.10: foto, video, mediju līdzdalība konferencē;
 • Mediju iespējas pulksten 11.10: intervijas ar laureātiem, Raivi Kronbergu, Ilonu Spuri un Mihailu Papsujeviču.

Apbalvojums "Cilvēks – cilvēkam" izveidots Tieslietu ministrijas Eiropas Sociālā fonda projektā “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā (2019-2021)”. Kopš 2016. gada Ieslodzījuma vietu pārvalde īsteno ESF līdzfinansētu projektu "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū". Kopējais projekta budžets ir 4 853 192 eiro no tiem 85 % ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 15 % līdzfinansē valsts. Projekta partneris ir Valsts probācijas dienests un Nodarbinātības valsts aģentūra. Projekta mērķis ir sniegt atbalstu ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, piedāvājot specifiskus atbalsta pasākumus, kā arī, izstrādājot un īstenojot jaunas atbalsta metodes mērķa grupai, tai skaitā, attīstot brīvprātīgo darbu un aktīvu ģimenes locekļu iesaistīšanu, sekmēt mērķa grupas integrāciju sabiedrībā un veicināt bijušo ieslodzīto iesaistīšanos darba tirgū.   Papildu informācija par pasākumu un mediju iespējām: Ksenija Lučko Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Eiropas Savienības fondu nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste (ES fondu jautājumos) Tālrunis: 67036837 E-pasts: Ksenija.Lucko@tm.gov.lv  

Materiāls sagatavots šī projekta ietvaros.

Animācija: Pirms. CIETUMS

Materiāls sagatavots šī projekta ietvaros.

Infografika: Cilvēks un noziegums

Materiāls sagatavots šī projekta ietvaros

VIDEO: Kā ir strādāt kriminālsoda izpildē?

 Aicinām uz preses konferenci par sabiedriskās domas pētījuma rezultātiem par bijušo ieslodzīto iespējām iekļauties sabiedrībā

                               

Informācija plašsaziņas līdzekļiem 2019. gada 18. martā   Aicinām uz preses konferenci par sabiedriskās domas pētījuma rezultātiem par bijušo ieslodzīto iespējām iekļauties sabiedrībā   Trešdien, 20. martā, plkst. 11.00 Ministru kabineta Preses konferenču zālē (319. telpā) Brīvības bulvārī 36, Rīgā   Vairāk nekā pusei aptaujāto Latvijas iedzīvotāju nav iebildumu, ja uzņēmumi nodarbinātu bijušos ieslodzītos, tajā skaitā, ja šie cilvēki strādātu mazāk kvalificētu darbu valsts un pašvaldību iestādēs. Taču katrs ceturtais bijušais ieslodzītais atzīst, ka darbā vai potenciālajā darba vietā juties diskriminēts savas pagātnes dēļ. Kriminālsoda izpildes sistēmā ilgstoši ieguldīts mērķtiecīgs darbs ieslodzīto un bijušo ieslodzīto noziedzīgās uzvedības risku mazināšanai. Laikā, kad valstī joprojām aktuāla darbaspēka pieejamības problēma, īpaši jāveicina ieslodzīto veiksmīga atgriešanās sabiedrībā un darba tirgū. 20.martā, plkst. 11.00, aicinām apmeklēt preses konferenci, kurā informēsim par Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) un Valsts probācijas dienesta (VPD) paveikto resocializācijas jomā un prezentēsim IeVP sabiedriskās domas pētījumu par sabiedrības un darba devēju priekšstatiem par bijušo ieslodzīto nodarbinātību un iespējām iekļauties sabiedrībā. Preses konferencē piedalīsies: Jānis Bordāns, tieslietu ministrs; Tatjana Trocka, IeVP priekšnieka vietniece; Mihails Papsujevičs, VPD vadītājs; Gunta Misāne, SIA Comperio valdes priekšsēdētāja, sabiedriskās domas pētījuma līdzautore. Dalību preses konferencē lūdzam apstiprināt, nosūtot informāciju uz e-pastu Ksenija.Lucko@tm.gov.lv,vai zvanot pa tālruni 67036837 līdz 19. marta plkst. 14.00. Uz preses konferenci līdzi nepieciešams ņemt personu apliecinošo dokumentu - pasi vai ID karti. "Sabiedriskās domas pētījums par labās prakses popularizēšanas pasākumiem stereotipu mainīšanai par bijušajiem ieslodzītajiem" īstenots IeVP Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 9.1.3.0/16/I/001 "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana". Pētījumu īstenoja SIA Comperio un nodibinājums Baltic Institute of Social Sciences. Preses konference tiek organizēta Tieslietu ministrijas Eiropas Sociālā fonda projektā “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā (2019-2021)”.   Informāciju sagatavoja: Ksenija Lučko Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Eiropas Savienības fondu nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste (ES fondu jautājumos) Tālrunis: 67036837 E-pasts: Ksenija.Lucko@tm.gov.lv

 

Eiropas un pasaules pieredze liecina – brīvprātīgais darbs ar likumpārkāpējiem ir efektīvs resocializācijas līdzeklis, kas mazina atkārtotu noziedzīgu nodarījumu risku un veicina sabiedrības drošību, tāpēc Tieslietu ministrija aicina Jūs uz semināru "Sabiedrības iesaiste likumpārkāpēju resocializācijā”. 

Pasākuma mērķis – sniegt informāciju par brīvprātīgā darba iespējām likumpārkāpēju resocializācijā, ka arī rosināt diskusiju par cilvēcīgas, drošas un uz attīstību orientētas sabiedrības veidošanu, ar brīvprātīgā darba palīdzību sniedzot atbalstu cilvēkiem ieslodzījumā un pēc atgriešanās sabiedrībā. Lai dalība seminārā būtu interesanta un noderīga, nav jābūt gatavam pašam iesaistīties brīvprātīgajā darbā cietumā – priecāsimies redzēt cilvēkus, kas ir gatavi klausīties, diskutēt, nebaidās izteikt un argumentēt savu viedokli, ir radoši un idejām pilni un nebaidās no izaicinājumiem.

Pasākums notiks: 2018. gada 16. novembrī no plkst. 11:30 līdz 15:30 Hotel Gutenbergs Doma laukumā 1, Rīgā.

Programma:
11.30 - Reģistrācija un kafija
12.00 - Plānotā brīvprātīgā darba attīstība (IeVP ESF projekta 9.1.2. "Bijušo ieslodzīto integrācijas sabiedrībā un darba tirgū" bloka vadītājs Jānis Nicmanis)
12.25 - Brīvprātīgais darbs profesionālajā pilnveidē (VPD brīvprātīgā līdzgaitniece, IeVP ESF projekta 9.1.3 "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" vadošā pētniece Krista Skara)
12.50 - Biedrības Bona fide Latvia līdzgaitnieka stāsts (Biedrības Bona fide Latvia līdzgaitniece Lolita Strode)
13.10 - Dzīve pēc atbrīvošanas: gaidītais un realitāte (Bijušā ieslodzītā stāsts)
13.30 - Kafijas pauze
14.00 - Diskusija: stereotipi, viedokļi
14.50 - Diskusijas kopsavilkums un pasākuma noslēgums
 

Vietu skaits ierobežots. Piesakies dalībai diskusijā līdz 14.novembrim, atsūtot savu vārdu un uzvārdu uz e-pastu: ksenija.lucko@tm.gov.lv . 


Pasākums tiek organizēts Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”. Projektu 85% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un 15% ir valsts budžeta finansējums.

 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

2018. gada 10. aprīlī

Eksperti spriež, kā sekmēt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū

 

2018. gada 9. aprīlī, Tieslietu ministrijas (TM) sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi (IeVP) un Valsts probācijas dienestu (VPD) organizētajā diskusijā “Cik efektīvi notiek bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū?” ieslodzījuma vietu, VPD, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un Labklājības ministrijas eksperti runāja par ciešāka sadarbības tīkla veidošanu atbalsta sniegšanai personām, kas atbrīvojušies no ieslodzījuma.

TM Valsts sekretārs Raivis Kronbergs pasākuma atklāšanā atzina: “Kritiski nepieciešams aktivizēt sabiedrībā esošos resursus, kam ir nozīmīga loma personas resocializācijas uzturēšanai pēc soda beigām. Katram no sabiedrības sektoriem ir milzīgi resursi šo personas pozitīvo pārmaiņu uzturēšanā – pašvaldībām, komersantiem, nevalstiskajām organizācijām un citiem sektoriem. Bieži vien šie sektori pat neapzinās par savu lomu un nozīmīgumu, tāpēc par to ir jāatgādina un jāizskaidro. Svarīgi ir stiprināt šo sektoru sadarbības tīklu, lai sekmētu ar kriminālsodu notiesāto cilvēku atgriešanos sabiedrībā pēc soda izciešanas un novērstu atkārtotu noziedzību.”

Pērn no ieslodzījuma vietām pēc pilna soda termiņa izciešanas atbrīvotas ap 1350 personām, 320 bijušie notiesātie brīvībā devušies bez noteiktas dzīves vietas. Kā atzīst IeVP priekšniece Ilona Spure: “Praksē novērojam, ka tieši šiem cilvēkiem ir lielāks atkārtotu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas risks, nestabilās sociālās situācijas dēļ. Tādēļ gan pašvaldībām, gan cietumiem jāstiprina sadarbība, lai nodrošinātu šiem cilvēkiem pietiekamu atbalstu resocializācijas procesa turpināšanai arī pēc ieslodzījuma”.

Kopš 2016. gada decembra IeVP īsteno divus Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētus projektus “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” un “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšna”.

Sadarbībā ar IeVP, TM šogad plāno organizēt vēl trīs diskusijas par resocializācijas nozīmi un ieguvumiem, piesaistot vairāku institūciju ekspertus un pārrunājot starpinstitūciju efektīvo sadarbību, lai sekmētu bijušo ieslodzīto integrāciju darba tirgū.

IeVP projekts “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” paredz veicināt ieslodzīto un bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un to iesaisti darba tirgū, kā arī atbalsta pasākumu īstenošanu bijušo ieslodzīto ģimenēm. Projekta īstenošanas gaitā plānots ieviest brīvprātīgo darbu kā soda izpildes procesa sastāvdaļu, tai skaitā iedzīvināt brīvprātīgo darbu ieslodzījuma vietās. Tiek īstenoti pasākumi ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai (karjeras konsultācijas, valsts valodas apmācība u.c.). Tāpat tiek īstenotas dažādas aktivitātes, kas saistītas ar atbalsta sniegšanu ieslodzīto un bijušo ieslodzīto ģimenēm, piemēram, speciālistu konsultācijas, pasākumi ieslodzīto tuviniekiem (ģimenes dienas ieslodzījuma vietās) u.c.

Savukārt projekts "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" ir vērsts uz ieslodzījuma vietu un probācijas darbinieku profesionālās kapacitātes celšanu un mācību sistēmas pilnveidi. Projektā plānots nodrošināt apjomīgu apmācību, atbalsta un motivācijas pasākumu ieviešanu, kā arī darbinieku atlases sistēmas pilnveidi.  Projektā tiks izvērtēta esošā resocializācijas sistēma un izstrādāts mehānisms tās efektivitātes paaugstināšanai, apzinot un praksē ieviešot jaunus instrumentus (resocializācijas programmas, atbalsta programmas u.c.), kam būs tieša ietekme uz ieslodzīto un bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū. Tāpat projektā tiks veikta virkne pētījumu, uz kuru rezultātiem tiks balstīta rekomendāciju izstrāde un metodes esošās resocializācijas sistēmas pilnveidei.

 

Diskusija notika TM ESF projekta Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā” ietvaros. Projektu 85% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un 15% ir valsts budžeta finansējums.

 

Papildu informācija:

Ksenija Lučko

Tieslietu ministrijas

Projektu departamenta
Eiropas Savienības fondu nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste (ES fondu jautājumos)

Tel.: 67036837
E-pasts: Ksenija.Lucko@tm.gov.lv

Bijušo ieslodzīto atbalsta trūkums veicina atkārtotu noziegumu izdarīšanu

 

Efektīvai bijušo ieslodzīto integrācijai sabiedrībā un darba tirgū būtiska ir arī sabiedrības iesaistīšanās korekcijas dienestu īstenotajā resocializācijas procesā gan ieslodzījuma vietās, gan izciešot sodu sabiedrībā.

Šī gada 20. februārī Tieslietu ministrijas rīkotajā preses konferencē par sabiedrības iesaisti kriminālsodu izpildē “Drošākai sabiedrībai”, Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) priekšniece Ilona Spure un Valsts probācijas dienesta (VPD) vadītājs Mihails Papsujevičs, kopā ar biedrības Dr. Klauns medicīnas klaunu Raimondu Jirgensonu (Dr.Ra) un Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktora vietnieci Kristīni Stašāni pārrunāja bijušo ieslodzīto iespējas iekļauties sabiedrībā un atrast darbu.

Kopš 2016. gada decembra IeVP īsteno divus Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektus, kuri paredz veikt būtiskas pārmaiņas korekcijas dienestu darbībā, paverot Latvijai mūsdienīgu, Eiropas standartiem atbilstošu prakšu pārņemšanu un ieviešanu gan resocializācijas sistēmas sakārtošanā, gan darbinieku profesionālajā pilnveidē darbā ar esošajiem un bijušajiem ieslodzītajiem.

IeVP priekšniece I. Spure atklāj: “Vieni no galvenajiem faktoriem, kas cilvēkus mudina uz atkārtotu noziegumu veikšanu, ir atbalsta trūkums no ģimenes un apkārtējās sabiedrības, kā arī nestabila finanšu situācija un zems izglītības līmenis. ESF projekti mums paver iespējas izstrādāt un ieviest ieslodzīto vajadzībām un noziedzīgās uzvedības riskiem atbilstošus resocializācijas līdzekļus, sniedzot šiem cilvēkiem iespēju uzlabot savu un tuvinieku dzīves kvalitāti. Darbam ar notiesātajiem un bijušajiem notiesātajiem esam uzsākuši arī personāla apmācības un profesionālo atbalstu.”

Ar ESF atbalstu paredzēts turpināt un attīstīt arī VPD uzsākto brīvprātīgo piesaisti probācijas klientiem – jauniešiem. Šo praksi attīstīs arī ieslodzījuma vietās, nodrošinot iespēju dažāda vecuma notiesātajiem saņemt brīvprātīgo atbalstu esot ieslodzījumā.

VPD vadītājs M. Papsujevičs par brīvprātīgā darba pieejām un praksi darbā ar VPD klientiem atklāj: Plašākas sabiedrības - brīvprātīgo - iesaistīšana sodu izpildes procesā ir svarīgs papildus mehānisms valsts iestāžu īstenotajām resocializācijas funkcijām sabiedrības drošības uzlabošanā. Veidojas noteikta sinerģija - no vienas puses valsts iestādes efektīvi īsteno resocializācijas funkcijas, bet no otras puses to papildina brīvprātīgie, kas līdzdarbojas šajā procesā, turklāt var darīt to arī daudz plašāk par formāliem resocializācijas pasākumiem atvēlētajiem laika rāmjiem. Piemēram, saturīgi pavadot laiku ar notiesāto, ar savu piemēru brīvprātīgais palīdz un pozitīvi ietekmē viņa vērtību sistēmu, paplašina redzesloku un iedrošina gan ieraudzīt, gan īstenot vairākas iespējas noderīgai laika un prasmju izmantošanai, lai pašrealizētos, nenodarot pāri citiem līdzcilvēkiem.

Brīvprātīgo atbalsts ļoti noder arī atjaunojot un stiprinot notiesāto ģimenes saites, kā arī mudinot šos cilvēkus cīnīties ar atkarībām un attīstīt sociālās iemaņas. Šim nolūkam aizvadītajā gadā ieslodzījuma vietās aizsākta Ģimenes dienu organizēšanas tradīcija. Līdz šim jau vairāk nekā 200 notiesātie iesaistīti 17 šādos pasākumos.

Brīvprātīgais Raimonds Jirgensons par motivāciju būt brīvprātīgajam un palīdzēt ieslodzītajiem atzīst: “Nav jābūt nekādai motivācijai, lai palīdzētu otram cilvēkam. Viss nāk no sirds, un tu tam vienkārši seko. Mana motivācija darboties par brīvprātīgo cietumā ir parādījusies līdz ar Ģimenes dienas pasākumu ieviešanu. Kopā ar kolēģiem Dr. Klauniem apmeklēju cietumus kopš pirmā Ģimenes dienas pasākuma. Jau pirmās vizītes laikā es sapratu, ka varu palīdzēt ieslodzīto ģimenēm, īpaši bērniem, justies brīvāk un drošāk cietuma sienās. Visspilgtākais mirklis katrā šādā pasākumā ir ieslodzīto ienākšana zālē un satikšanās ar savām sen neredzētajām ģimenēm. Tad es saprotu, ka atrodos pareizajā vietā un laikā. Šie cilvēki ļoti novērtē mūsu komandas veltīto laiku viņiem un viņu ģimenēm.”

Lielākā daļa ieslodzīto ir darbspējīgā vecumā, tādēļ būtiskas ir bijušo ieslodzīto iespējas pēc soda izciešanas termiņa iekļauties darba tirgū. Sadarbībā ar NVA kopumā 750 notiesātie visā Latvijas teritorijā ESF projekta ietvaros pērn saņēmuši karjeras konsultācijas, un daļa no viņiem uzsākusi darba meklējumus pēc atbrīvošanās.

 

NVA direktora vietniece K. Stašāne par notiesāto karjeras konsultācijām stāsta: “Nodarbinātība ir viens no būtiskākajiem faktoriem, lai bijušie ieslodzītie varētu iekļauties sabiedrībā un pārtrauktu sakarus ar kriminālo vidi. Lai ieslodzītās personas sagatavotu darba tirgum, NVA sniedz individuālās un grupu karjeras konsultācijas ieslodzītajiem. Karjeras konsultants palīdz noskaidrot konkrētā cilvēka pašrealizācijas iespējas un piemērotās profesijas, palīdz apgūt darba meklēšanas metodes un sagatavoties darba intervijai, kā arī izvēlēties piemērotāko mācību programmu. 2017. gadā NVA karjeras konsultanti ieslodzīto konsultēšanu veikuši sešās ieslodzījuma vietās Rīgā, Daugavpilī, Jēkabpilī un Jelgavā. Karjeras konsultācijas tika sniegtas gan pirms ieslodzīto iesaistīšanas profesionālās izglītības programmās, nosakot profesionālo piemērotību, tai skaitā ieslodzījuma vietā piedāvātajām programmām, gan pirms ieslodzīto atbrīvošanas, informējot par aktuālo situāciju darba tirgū un attīstot darba meklēšanai nepieciešamās iemaņas. Arī pēc atbrīvošanas NVA turpina darbu ar bijušajiem ieslodzītajiem, kuri reģistrējas kā bezdarbnieki vai darba meklētāji. 2017. gadā 79 bijušie ieslodzītie ieguva bezdarbnieka statusu, 27 jau ir iekārtojušies pastāvīgā darbā.”

               

Infografika ir apskātama šeit.

IeVP projekts “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” paredz veicināt ieslodzīto un bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un to iesaisti darba tirgū, kā arī atbalsta pasākumu īstenošanu bijušo ieslodzīto ģimenēm. Projekta īstenošanas gaitā plānots ieviest brīvprātīgo darbu kā soda izpildes procesa sastāvdaļu, tai skaitā iedzīvināt brīvprātīgo darbu ieslodzījuma vietās. Tiek īstenoti pasākumi ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai (karjeras konsultācijas, valsts valodas apmācība u.c.). Tāpat tiek īstenotas dažādas aktivitātes, kas saistītas ar atbalsta sniegšanu ieslodzīto un bijušo ieslodzīto ģimenēm, piemēram, speciālistu konsultācijas, pasākumi ieslodzīto tuviniekiem (ģimenes dienas ieslodzījuma vietās) u.c.

Savukārt projekts "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" ir vērsts uz ieslodzījuma vietu un probācijas darbinieku profesionālās kapacitātes celšanu un mācību sistēmas pilnveidi. Projektā plānots nodrošināt apjomīgu apmācību, atbalsta un motivācijas pasākumu ieviešanu, kā arī darbinieku atlases sistēmas pilnveidi.  Projektā tiks izvērtēta esošā resocializācijas sistēma un izstrādāts mehānisms tās efektivitātes paaugstināšanai, apzinot un praksē ieviešot jaunus instrumentus (resocializācijas programmas, atbalsta programmas u.c.), kam būs tieša ietekme uz ieslodzīto un bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū. Tāpat projektā tiks veikta virkne pētījumu, uz kuru rezultātiem tiks balstīta rekomendāciju izstrāde un metodes esošās resocializācijas sistēmas pilnveidei.

 

Preses konference notika Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā” ietvaros. Projektu 85% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un 15% ir valsts budžeta finansējums.

 

Papildu informācija:

Ksenija Lučko

Tieslietu ministrijas
Projektu departamenta
Eiropas Savienības fondu nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste (ES fondu jautājumos)

Tel.: 67036837
E-pasts: Ksenija.Lucko@tm.gov.lv

Laipni aicinām piedalīties preses konferencē par sabiedrības iesaisti kriminālsodu izpildē “Drošākai sabiedrībai”

2018. gada 20. februārī plkst. 10.00

Valsts probācijas dienesta 2. stāva zālē, Dzirnavu iela 91, Rīgā

 

Soda izciešanas laikā ieslodzījumā vai sabiedrībā, cilvēkam tiek doto iespēja uzlabot savu un tuvinieku dzīves kvalitāti. Kādi jauninājumi tiek ieviesti, lai veicinātu bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū? Kāda ir brīvprātīgo loma šajā procesā un cik liela nozīme ir sabiedrības iesaistei? Ko mēs visi varam darīt, lai uzlabotu sabiedrības drošību?

Lai veicinātu bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū, kā arī paaugstinātu esošās resocializācijas sistēmas efektivitāti darbā ar likumpārkāpējiem, Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP), sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu (VPD) un Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) kopš 2016. gada decembra īsteno divus Eiropas Sociālā fonda projektus “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” (partneris VPD) un “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (partneri NVA un VPD).

Šī gada 20. februārī, plkst. 10.00, aicinām apmeklēt preses konferenci, kurā pārrunāsim notiekošās izmaiņas kriminālsodu izpildes sistēmā, sabiedrības lomu drošības veicināšanā, kā arī bijušo ieslodzīto nodarbinātību.

Preses konferencē piedalīsies:

Ilona Spure, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece;

Mihails Papsujevičs, Valsts probācijas dienesta vadītājs;

Raimonds Jirgensons (Dr.Ra), biedrības Dr.Klauns medicīnas klauns, kurš dalīsies pieredzē un motivācijā būt par brīvprātīgo kriminālsodu izpildes jomā un apmeklēt ieslodzījuma vietas, palīdzot veidot ieslodzīto bērniem draudzīgu vidi cietuma apmeklējuma laikā;

Kristīne Stašāne, Nodarbinātības valsts aģentūras direktora vietniece.

Pasākums tiek organizēts Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”. Projektu 85% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un 15% ir valsts budžeta finansējums.

Dalību preses konferencē, lūdzam apstiprināt, nosūtot informāciju uz e-pastu  Ksenija.Lucko@tm.gov.lv, vai zvanot pa tālruni 67036837 līdz 20. februāra plkst. 09.00.

 

Ksenija Lučko

Tieslietu ministrijas
Projektu departamenta
Eiropas Savienības fondu nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste (ES fondu jautājumos)

tālr.: 67036837
e-pasts: Ksenija.Lucko@tm.gov.lv

Atvērt

Cēsu Audzināšanas iestādes jaunieši aizvadītajā sestdienā iepazinās ar brīvprātīgajiem līdzgaitniekiem, kuri sniedza jauniešiem informāciju par iespējām saturīgai brīvā laika pavadīšanai, kā arī jaunu prasmju un zināšanu apguvei atrodoties ieslodzījuma vietā.

Šī bija pirmā brīvprātīgo līdzgaitnieku vizīte ieslodzījuma vietā. 14 brīvprātīgie līdzgaitnieki apmeklēja Cēsu Audzināšanas iestādi nepilngadīgajiem, lai izprastu ieslodzījuma vietu specifiku un darbu tajās, kā arī savu lomu un sadarbības iespējas ar ieslodzītajiem jauniešiem. Liela daļa brīvprātīgo līdzgaitnieku jau iepriekš darbojušies līdzgaitniecībā ar jauniešiem, kuri nonākuši Valsts probācijas dienesta (VPD) redzeslokā.

Brīvprātīgā Alise Artamonova par vizīti Cēsu audzināšanas iestādē stāsta: “Manuprāt šiem jauniešiem mainīt savus uzskatus un uzvedību ir daudz vieglāk kā cilvēkiem ar lielāku dzīves pieredzi. Un, ja vienīgais, kas viņiem nepieciešams attieksmes maiņai ir cilvēks – no manis tas nav daudz prasīts! Es eju un iesaistos. Ja viņi nostājas uz kājām un pārskata dzīves vērtības, iegūstam mēs visi!”

“Pasākumā mēs ieguvām ļoti vērtīgu informāciju par jauniešu vajadzībām un vēlmēm atrodoties ieslodzījuma vietā, kas ļoti noderēs turpmākajā sadarbībā ar viņiem. Puiši, kas gatavojas brīvībai, jau nāca klāt un interesējās par atbalstu. Tāpat ļoti vērtīgi bija dalīties pieredzē brīvprātīgo līdzgaitnieku lokā un pabūt reālā ieslodzījuma vietā, uzzinot vairāk par jauniešu dzīvi šeit,” atzīst brīvprātīgais Agris Steps, kurš līdz šim aktīvi darbojies VPD līdzgaitniecībā.

Tā kā tikšanās mērķis bija arī motivēt jauniešus iesaistīties līdzgaitniecībā, tad ne tikai brīvprātīgie līdzgaitnieki dalījās savā pieredzē, bet arī jaunieši iepazīstināja ar sevi un dzīvi ieslodzījuma vietā, savām vēlmēm un vajadzībām lietderīgai brīvā laika pavadīšanai, gatavojoties brīvībai.

Ainārs, Cēsu Audzināšanas iestādes audzēknis: “Es drīz atbrīvošos no Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem un esmu gatavs iesaistīties līdzgaitniecībā, šis pasākums mani pārliecināja. Pārējiem jauniešiem iesaku beigt skatīties apkārt – sāciet dzīvot savu dzīvi!”

Tikšanās starp brīvprātīgajiem līdzgaitniekiem un jauniešiem Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem tika organizēta ar VPD atbalstu Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” ietvaros.

Kas ir līdzgaitnieks?

Līdzgaitnieks ir VPD apmācīts sabiedrības pārstāvis, kurš motivēts strādāt bezatlīdzības darbu, lai mainītu jauniešu uzvedību un domāšanu. Būt par brīvprātīgo līdzgaitnieku nozīmē – ar savu atrašanos līdzās sniegt atbalstu bērnam vai jaunietim, iedrošināt viņu uzlabot sociālās prasmes, pieņemt atbildīgus lēmumus, veicināt pozitīvu brīvā laika pavadīšanu un jaunu dzīves perspektīvu saskatīšanu.

VPD ir līdzgaitniecības modeļa ieviesējs Latvijā darbā ar bērniem un jauniešiem vecumā no 14 līdz 25 gadiem, kuri ir nonākuši VPD redzeslokā. Kļūt par brīvprātīgo līdzgaitnieku var ikviens. Plašāka informācija par projektu un pieteikuma anketa ir atrodama VPD un Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) tīmekļa vietnēs, kā arī Facebook lapā “Esi līdzgaitnieks jauniešiem”.

ESF projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (identifikācijas Nr.9.1.2.0/16/I/001) ieviesējs, sadarbībā ar VPD un Nodarbinātības valsts aģentūru, ir IeVP. Projekta mērķis ir sniegt atbalstu esošajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, sekmējot viņu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū. Projekta aktivitātes 85 % apmērā finansē ESF, un 15 % ir valsts budžeta finansējums.

Projekta partneri: Valsts probācijas dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra 

 

Papildu informācija:

Dace Puriņa

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

ESF projekta vadītāja

dace.purina@ievp.gov.lv

Tel.: 6729026

Atvērt konfigurācijas opcijas

Jau šajā pavasarī ieslodzītie varēs pieteikties karjeras konsultācijām ieslodzījuma vietās. To laikā iegūt informāciju par savu profesionālo spēju un vajadzību, kā arī profesijas un izglītības pilnveidi, atbilstoši Latvijas darba tirgus aktualitātēm.

Šī uzdevuma īstenošanai Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) Mācību centra darbinieki Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” ietvaros 17. februārī Rīgas Centrālcietumā organizēja pirmās NVA karjeras konsultantu apmācības darbā ar ieslodzītajiem.

Ieslodzījuma vietās jau šobrīd ir pieejams daudzveidīgs darba prasmju attīstības piedāvājums, tajā skaitā arī profesionālās izglītības programmas un valsts valodas apmācības. Gatavojoties dzīvei brīvībā, ieslodzītajiem sniegta iespēja pilnveidot jau esošo izglītību, kā arī iegūt jaunu profesiju.

Projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (identifikācijas Nr.9.1.2.0/16/I/001) finansējuma saņēmējs ir IeVP, tas tiek īstenots sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu un NVA. Projektu 85% apmērā finansē ESF, un 15 % ir valsts budžeta finansējums.

 

 

 

Papildu informācija:

Dace Puriņa

Ieslodzījuma vietu pārvaldes ESF projekta vadītāja

dace.purina@ievp.gov.lv

Tel.: 67290265 

2016. gada novembrī Ieslodzījuma vietu pārvalde slēgs līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projektu "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” un “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” īstenošanas uzsākšanu. Projektu mērķi ir paaugstināt ieslodzījumu un probācijas darbinieku kvalifikāciju, kā arī veicināt ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un iekļaušanu darba tirgū.

Resocializācijas sistēmu sagaida būtiskas izmaiņas, kas nesīs pozitīvus rezultātus ne tikai Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta darbinieku ikdienā, bet arī visas sistēmas pilnveidē. Projektu īstenošana nozīmē mūsdienīgu, Eiropas standartiem atbilstošu pieeju gan resocializācijas sistēmas problēmjautājumu risināšanā, gan darbinieku profesionālu pilnveidi.

Projekts “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” ir vērsts uz ieslodzījuma vietu un probācijas darbinieku profesionālās kapacitātes celšanu un mācību sistēmas pilnveidi. Projektā plānots nodrošināt apjomīgu apmācību, atbalsta un motivācijas pasākumu ieviešanu, kā arī darbinieku atlases sistēmas pilnveidi.  Projektā tiks izvērtēta esošā resocializācijas sistēma un izstrādāts mehānisms tās efektivitātes paaugstināšanai, apzinot un praksē ieviešot jaunus instrumentus (resocializācijas programmas, atbalsta programmas u.c.), kam būs tieša ietekme uz ieslodzīto un bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū. Tāpat projektā tiks veikta virkne pētījumu, uz kuru rezultātiem tiks balstīta rekomendāciju izstrāde un metodes esošās resocializācijas sistēmas pilnveidei.

Projekts “Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” paredz veicināt ieslodzīto un bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un to iesaisti darba tirgū, kā arī atbalsta pasākumu īstenošanu bijušo ieslodzīto ģimenēm. Projekta īstenošanas gaitā plānots ieviest brīvprātīgo darbu kā soda izpildes procesa sastāvdaļu, tai skaitā iedzīvināt brīvprātīgo darbu ieslodzījuma vietās. Tiks īstenoti pasākumi ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai (karjeras konsultācijas, valsts valodas apmācība u.c.). Tāpat Projektā tiks īstenotas dažādas aktivitātes, kas saistītas ar atbalsta sniegšanu ieslodzīto un bijušo ieslodzīto ģimenēm, piemēram, speciālistu konsultācijas, pasākumi ieslodzīto tuviniekiem (ģimenes dienas ieslodzījuma vietās) u.c.

Turpmāko sešu gadu laikā minētajos projektos dažādos pasākumos plānots iesaistīt vismaz 16 000 ieslodzīto un bijušo ieslodzīto, kā arī apmācīt vismaz 1650 Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta darbiniekus. Projektus īstenos Ieslodzījuma vietu pārvalde sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Pasākuma programmā

 • Plkst. 10.00 Projektu īstenošanas pamatojums un resocializācijas sistēmas attīstības vīzija. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
 • Sabiedrības ieguvumi projektu īstenošanas rezultātā. Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece Ilona Spure
 • Valsts probācijas dienesta loma projektu īstenošanā. Valsts probācijas dienesta vadītājs Mihails Papsujevičs
 • Nodarbinātības valsts aģentūras pieredze darbā ar bijušajiem ieslodzītajiem, iestādes loma projekta „Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” īstenošanā un turpmākais darbs ar esošajiem ieslodzītajiem. Nodarbinātības valsts aģentūras direktora vietniece Inese Šteina
 • Plkst. 10.30 Atbildes uz mediju jautājumiem, individuālu komentāru sniegšana.

Mediju ievērībai!

Informatīvais pasākums notiks piektdien, 21. oktobrī, plkst. 10.00 Ministru kabineta preses konferenču zālē (Brīvības bulvārī 36, 3.stāvā). Aicinām mediju pārstāvjus pieteikt dalību pasākumā Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciālistei ES fondu jautājumos Līvai Rancānei (Liva.Rancane@tm.gov.lv, 28748349).

Papildu informācija

Projekts "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū" tiks īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 9.1.2. " Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" ietvaros. Projektam plānotais finansējums ir 4 853 192 EUR, tai skaitā 4 125 213 EUR Eiropas Sociālā fonda finansējums un 727 979 EUR valsts budžeta finansējums.

Projekts “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” tiks īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 9.1.3. „Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti” ietvaros. Projektam plānotais finansējums ir 3 969 482 EUR, tai skaitā 3 374 060 EUR Eiropas Sociālā fonda finansējums 595 422 EUR valsts budžeta finansējums.

Informācija sagatavota Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”.

 

Līva Rancāne

Tieslietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste ES fondu jautājumos
Tālrunis: 67036712, 28748349
E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv

2016. gada 21. oktobrī Tieslietu ministrija iepazīstināja medijus ar diviem jauniem resocializācijas sistēmai nozīmīgiem projektiem: “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” un “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana”. Projektos paredzēts paaugstināt ieslodzījuma vietu un probācijas darbinieku kvalifikāciju, kā arī veicināt ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un iekļaušanu darba tirgū.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, uzsverot abu projektu nozīmīgumu, atzīmēja, ka tie  ir vērsti uz Latvijas iekšējās drošības stiprināšanu, un skars ikvienu mūsu sabiedrībā. Projektu mērķis ir efektīvi novērst apstākļus un cēloņus jaunu noziegumu izdarīšanai. Ministrs pauž gandarījumu, ka projektos paredzētā valsts valodas zināšanu apguve astoņās ieslodzījuma vietās būs prioritāte visā turpmākajā resocializācijas darbā.

Turpmāko sešu gadu laikā minētajos projektos dažādos pasākumos plānots iesaistīt vismaz 16 000 ieslodzīto un bijušo ieslodzīto, kā arī apmācīt vismaz 1650 Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta darbiniekus. Projektus īstenos Ieslodzījuma vietu pārvalde sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Šī gada novembrī Ieslodzījuma vietu pārvalde slēgs līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par abu projektu īstenošanas uzsākšanu, kas nozīmē reālu darbu pie projektu aktivitāšu ieviešanas ieslodzījuma un probācijas jomās.  

Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece Ilona Spure komentējot projektu vīziju, uzsvēra, ka tieši atbalsta trūkums no ģimenes un līdzcilvēkiem ieslodzītajam, kā arī niecīgas karjeras un darba iespējas, ir galvenie faktori, kas veicina atkārtota nozieguma izdarīšanu. Turklāt lielākā daļa ieslodzīto ir darbspējīgā vecumā. Šie ir jautājumi, kas tiks risināti projektu īstenošanas gaitā.

Pasākuma laikā Nodarbinātības valsts aģentūras direktores vietniece Inese Šteina ieskicēja esošo iestādes darbu ar bijušajiem ieslodzītajiem un nākotnes vīziju saistībā ar darbu ar esošajiem ieslodzītajiem projekta “Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” kontekstā. Pašlaik Nodarbinātības valsts aģentūrā darba meklētāju statusā reģistrētas 178 personas pēc soda izciešanas  ieslodzījuma vietās. 40% šo personu ir ar pamatizglītību, 25% ieguvuši vidējo izglītību, un tikai 1% bijušo ieslodzīto darba meklētāju statusā ir ar augstāko izglītību. Kā esošos problēmjautājumus darbā ar bijušajiem ieslodzītajiem Inese Šteina iezīmēja profesionālo prasmju trūkumu un informācijas trūkumu par profesionālo ievirzi, piemērotību jau brīvības atņemšanas iestādēs. Tāpēc nozīmīga ir karjeras konsultāciju loma ieslodzījuma vietās, strādājot ar ieslodzītajiem individuāli. Nodarbinātības valsts aģentūra projekta ietvaros sniegs atbalstu ieslodzītajiem darbības virzienu un profesijas izvēlē, darba un profesionālās piemērotības meklēšanā, sniedzot arī praktisku palīdzību un informāciju, piemēram, kā sastādīt CV, kā meklēt darba piedāvājumus u.c. Projektā plānots sniegt aptuveni 583 individuālas karjeras konsultācijas ik gadu, kopumā ap 3500 konsultācijas visa projekta īstenošanas laikā. Konsultācijas tiks sniegtas visā Latvijas teritorijā, un tās paredzētas ieslodzītajiem vecumā no 29 gadiem.

Valsts probācijas dienesta vadītājs Mihails Papsujevičs savā uzrunā minēja, ka ir jābūt gataviem pārmaiņām darbā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, kā arī jaunu, mūsdienīgu metožu pielietošanā, lai sasniegtu maksimālu rezultātu. Mihails Papsujevičs uzsvēra, ka ieslodzījuma vietās un Valsts probācijas dienestā darbinieki strādā vienotā sistēmā, un ir vērsti uz kopīgu mērķi – nodrošināt iespējami efektīvāku darbu ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, lai palīdzētu tiem atgriezties sabiedrībā un turpināt pilnvērtīgu dzīvi brīvībā.

Projekts “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” ir vērsts uz ieslodzījuma vietu un probācijas darbinieku profesionālās kapacitātes celšanu un mācību sistēmas pilnveidi. Projektā plānots nodrošināt apjomīgu apmācību, atbalsta un motivācijas pasākumu ieviešanu, kā arī darbinieku atlases sistēmas pilnveidi.  Projektā tiks izvērtēta esošā resocializācijas sistēma un izstrādāts mehānisms tās efektivitātes paaugstināšanai, apzinot un praksē ieviešot jaunus instrumentus (resocializācijas programmas, atbalsta programmas u.c.), kam būs tieša ietekme uz ieslodzīto un bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū. Tāpat projektā tiks veikta virkne pētījumu, uz kuru rezultātiem tiks balstīta rekomendāciju izstrāde un metodes esošās resocializācijas sistēmas pilnveidei.

Projekts “Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” paredz veicināt ieslodzīto un bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un to iesaisti darba tirgū, kā arī atbalsta pasākumu īstenošanu bijušo ieslodzīto ģimenēm. Projekta īstenošanas gaitā plānots ieviest brīvprātīgo darbu kā soda izpildes procesa sastāvdaļu, tai skaitā iedzīvināt brīvprātīgo darbu ieslodzījuma vietās. Tiks īstenoti pasākumi ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai (karjeras konsultācijas, valsts valodas apmācība u.c.). Tāpat Projektā tiks īstenotas dažādas aktivitātes, kas saistītas ar atbalsta sniegšanu ieslodzīto un bijušo ieslodzīto ģimenēm, piemēram, speciālistu konsultācijas, pasākumi ieslodzīto tuviniekiem (ģimenes dienas ieslodzījuma vietās) u.c.

Papildu informācija

Mediju pasākuma ieraksts 

PREZENTĀCIJA: Eiropas Sociālā fonda projekti “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” un “Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū”

Vispārīga informācija: projekti “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” un “Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū”

Statistika: Personas pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs

--------------------------

Projekts "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū" tiks īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 9.1.2. " Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" ietvaros. Projektam plānotais finansējums ir 4 853 192 EUR, tai skaitā 4 125 213 EUR Eiropas Sociālā fonda finansējums un 727 979 EUR valsts budžeta finansējums.

Projekts “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” tiks īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 9.1.3. „Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti” ietvaros. Projektam plānotais finansējums ir 3 969 482 EUR, tai skaitā 3 374 060 EUR Eiropas Sociālā fonda finansējums 595 422 EUR valsts budžeta finansējums.

Informācija sagatavota Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”.

Līva Rancāne

Tieslietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste ES fondu jautājumos
Tālrunis: 67036712, 28748349
E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv