Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektam

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

Dokumenta nosaukums

Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

Dokumenta mērķauditorija

Zemes ierīcības projekta ierosinātāji (zemes vienību īpašnieki, vai, ja tādu nav, tiesiskie valdītāji, vai, ja tādu nav, lietotāji), zemes ierīkotāji, vietējās pašvaldības un institūcijas, kas sniedz zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus un saskaņo zemes ierīcības projektu

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likuma „Grozījumi Zemes ierīcības likumā”, kurā ietvertais regulējums stājās spēkā 2016.gada 1.janvārī, pārejas noteikumu 10.punkts paredz Ministru kabinetam līdz 2016.gada 1.jūnijam izdot noteikumus par kārtību, kādā izstrādā un apstiprina zemes ierīcības projektu un tā grozījumus, to saturu, prasībām paskaidrojuma rakstam un grafiskajai daļai, kā arī par datu un dokumentu aprites kārtību.

Ierosinātājiem un zemes ierīkotājiem samazināsies zemes ierīcības projekta izstrādes termiņi, kā arī izmaksas, gan tādēļ, ka tiek mazināts zemes ierīcības projekta saskaņotāju loks, gan tādēļ, ka tiek radīta iespēja zemes ierīcības projektu sagatavot elektroniskā formā.

Ministru kabineta noteikumu projektā noteiktos gadījumos, izstrādājot grozījumus zemes ierīcības projektā, nevis jaunu zemes ierīcības projektu, kā arī izstrādājot zemes ierīcības projektus vienkāršotā kārtībā, samazināsies administratīvais slogs vietējām pašvaldībām

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts izsludināt 2016.gada 10.marta Valsts sekretāru sanāksmē

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts;

Ministru kabineta noteikumu projekta 1. pielikums;

Ministru kabineta noteikumu projekta 2. pielikums;

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Līdz 2016.gada 3.martam rakstiski sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, to iesniedzot Valsts zemes dienestā vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv

Pieteikšanās līdzdalībai

Iesniedzot viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, lūdzam norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju (juridiskām personām nepieciešams norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju un viedokļa sniegšanas datumu, fiziskām personām vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, viedokļa sniegšanas datumu)

Cita informācija

Nav

Atbildīgā amatpersona

Valsts zemes dienesta Zemes pārvaldības procesu daļas vadītāja Judīte Mierkalne, tālrunis 67038681, elektroniskā pasta adrese – judite.mierkalne@vzd.gov.lv

Pievienotie dokumenti