Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojektam “Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” un likumprojekta “Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli””

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā

Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Fiziskas personas, kuru īpašumā ir  dzīvojamā māja vai dzīvoklis un tās tajā ir deklarējušās savu dzīvesvietu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ieviest speciālo vērtību nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam, lai stājoties spēkā jaunai kadastrālo vērtību bāzei nodrošinātu mehānismu samērīgam nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam un stiprināt ikviena iedzīvotāja tiesības uz privātīpašumā esošu mājokli.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektus plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. februārī

7.

Dokumenti

  • Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"  (datne: TMLik_140120_KL)
  • Likumprojekta "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (datne:TMAnot_140120_KL)
  • Likumprojekts “Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”” (datne: TMLik_140120_NIN)
  • Likumprojekta “Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli””sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (datne:TMAnot_140120_NIN)
  • Tieslietu ministrijas piedāvājums – speciālā vērtība nekustama īpašuma nodoklim par primāro* mājokli no 2022.gada (datne:TM_piedāvājums_dzīvokļi_13.01.20.)
  • Tieslietu ministrijas piedāvājums – speciālā vērtība nekustama īpašuma nodoklim par primāro* mājokli no 2022.gada (datne:TM_piedāvājums_ēkas_13.01.20.)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Informācija par projektiem ievietota Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas mājaslapā, lai sabiedrības pārstāvji saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1apakšpunktu varētu sniegt viedokli par projektiem to izstrādes stadijā. Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties likumprojekta "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" un likumprojekta “Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli””  izstrādē saskaņā ar minēto noteikumu 7.4.apakšpunktu, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2020.gada 29. janvārim.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvji var iesniegt rakstisku viedokli par likumprojektu "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) līdz 2020.gada 29.janvārim, nosūtot uz Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Politikas izstrādes un reliģijas lietu nodaļas juristes Jevgenijas Kučānes e-pasta adresi – Jevgenija.Kucane@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Olga Zeile, tālr. 67046134, Olga.Zeile@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti