Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta ""Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"; "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"; "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās""; "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās""; "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"" izstrādes procesā (līdz 3. martam)
 

1.

Dokumenta veids

Likumprojektu kopa

2.

Dokumenta nosaukums

“Grozījumi Zemesgrāmatu likumā”, "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"; "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās""; "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās""; "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību""

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Nekustamo īpašumu īpašnieki. Privātpersonas (fiziskās personas un privāto tiesību juridiskās personas), kā arī visas valsts pārvaldes iestādes (valsts un pašvaldību institūcijas), kuras plāno iegūt īpašumā nekustamo īpašumu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojektu kopa izstrādāta Koncepcijas par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas izveidi (apstiprināta ar Ministru kabineta 2015. gada 20. novembra rīkojumu Nr. 734) ieviešanai ar mērķi paplašināt to procedūru klāstu, kuras iespējams nodrošināt pilnveidojot Valsts zemes dienesta (turpmāk – Dienests) un rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļas sadarbības procesu, tādējādi palielinot to datu īpatsvaru, kas abās informācijas sistēmās sakrīt, samazinot administratīvo slogu personām, samazinot iestāžu apmeklējumu skaitu, izslēdzot nepieciešamību iesniegt vienus un tos pašus dokumentus abās institūcijās, kā arī izslēdzot iespēju attiecīgos gadījumos rasties datu nesakritībām. Vienlaikus tiek nodalīta Dienesta un zemesgrāmatu nodaļu kompetence.

Ar likumprojektu kopu tiek ieviestas jaunas procedūras, lai iespēju robežās samazinātu tos gadījumus, kad personai iniciējot izmaiņas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma), nebūtu ar identiska satura lūgumu jāvēršas zemesgrāmatu nodaļā vai arī otrādi, neskatoties uz to, ka persona jau vienreiz ir izteikusi savu gribu un ierosinājusi datu izmaiņas attiecībā uz savu nekustamo īpašumu vai nekustama īpašuma objektu. Likumprojekts paredz, ka tādi nostiprinājuma lūgumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma kā hipotekāras vienības veidošanu vai izmaiņām tā sastāvā saistībā ar zemes vienības pievienošanu, atdalīšanu, vai lietu tiesību nostiprināšanu, ir iesniedzami zemesgrāmatu nodaļā. Savukārt, ja personas lūgums ir vērsts uz kadastra objekta (tas ir, zemes vienības, būves, telpu grupas vai zemes vienības daļas) reģistrāciju, datu aktualizāciju, tās iesniegums, kā to jau paredz t.s. vienkāršotās procedūras, iesniedzams Dienestā. Savukārt attiecīgo datu aktualizācija otrā sistēmā, izstrādājot nosacījumus, ar kādiem izmaiņas, kuras iestāde veikusi savas kompetences datos, informācijas apmaiņas ietvaros aktualizējas otras iestādes informācijas sistēmā, notiek rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļas un Dienesta sadarbības ietvaros.

Likumprojektos iekļautais regulējums paplašina tiešsaistes datu pārraides režīmā no Dienesta nododamo datu apjomu valsts vienotai datorizētai zemesgrāmatai.

Likumprojektos iekļautais regulējums paredz jaunu regulējumu attiecībā uz apgrūtinājumu ierakstīšanu un dzēšanu. Turpmāk zemesgrāmata uzturēs informāciju vienīgi par tiem apgrūtinājumiem, kas radušies līgumiski (līguma, testamenta vai tiesas lēmuma izrietošas lietu tiesības uz nekustamo īpašumu, kuru ierakstīšana zemesgrāmatā izriet no Civillikuma un numerus clausus principa (hipotēka, mantojuma tiesību, izpirkuma tiesība, atpakaļpirkuma tiesība, pirmpirkuma tiesība, uz nekustamo īpašumu nodibinātie servitūtu u.c.)), bet Dienests informāciju par objekta apgrūtinājumiem (aizsargjoslas, apgrūtinātās teritorijas), kas maina objekta kadastrālo vērtību un nekustamā īpašuma nodokli un attiecas uz objektiem nevis uz īpašumiem.  Apgrūtinājums – ēkas kultūras pieminekļa statuss – turpmāk reģistrējams tikai Kadastra informācijas sistēmā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

2 nedēļas pēc sabiedriskās apspriešanas termiņa beigām likumprojekts tiks virzīts izsludināšanai valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts (TMLik_060217_ZGL_NPD)

Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_090217_ZGL_NPD)

Likumprojekts (TMLik_090217_NIVKL_NPD)

Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_100217_NĪVKL_NPD)

Likumprojekts (TMLik_100217_NIZG_NPD)

Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_100217_NIZG_NPD)

Likumprojekts (TMLik_100217_Kult_piem_NPD)

Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_100217_Kult_piemNPD)

Likumprojekts (TMLik_100217_VPZG_NPD)

Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_100217_VPZG_NPD)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par likumprojektu kopu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, likumprojektus saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 13.punktu ievietots Tieslietu ministrijas mājaslapā. Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojektu kopas izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli par likumprojektos iekļauto regulējumu, kā arī priekšlikumus likumprojektu uzlabošanai.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

 Divas nedēļas pēc likumprojektu kopas ievietošanas Tieslietu ministrijas mājaslapā, rakstiski sniedzot viedokli Tieslietu ministrijai par likumprojektiem tā izstrādes stadijā uz e-pasta adresi: Ingrida.Reizina@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Jekaterina Macuka, tālr. 67046134, Jekaterina.Macuka@tm.gov.lv

 

 

Pievienotie dokumenti