Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

  1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu “Tiesu ekspertu sertifikācijas un resertifikācijas kārtība” projekts

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

 Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Tiesu eksperti

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

2016.gada 15.martā stājās spēkā Tiesu ekspertu likums, kura 8. panta trešajā un ceturtajā daļā, kā arī 9. panta otrajā daļā noteikts deleģējums Ministru kabinetam noteikt tiesu ekspertu sertifikācijas un resertifikācijas kārtību, kā arī apstiprināt tiesu eksperta sertifikāta paraugu.

Saskaņā ar minētā likuma pārejas noteikumu 2.punktu līdz Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 31.jūlijam ir spēkā Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumi Nr. 427  “Tiesu eksperta sertifikācijas un resertifikācijas kārtība”, kuri paredz kārtību, kādā notiek tiesu eksperta amata kandidātu sertifikācija un tiesu ekspertu resertifikācija, maksājumu apmēru, tiesu eksperta sertifikāta darbības apturēšanas un sertifikāta atņemšanas kārtību, kā arī ar kuriem apstiprināts tiesu eksperta sertifikāta paraugs.

Tiesību akta projektā tiek saglabāta Tiesu ekspertu padomes (turpmāk – padome) loma tiesu eksperta kandidātu sertifikācijas procesā nodrošināšanā, veicot sagatavošanās darbu eksāmena organizēšanā, nodrošinot tā tehniskā darba norisi, izstrādājot un apstiprinot eksāmena jautājumus tiesu ekspertīžu specialitātes un nodrošinot eksāmena darba glabāšanu, kā arī resertifikācijas procesa nodrošināšanā. Tāpat padomes loma tiek saglabāta galīgā lēmuma pieņemšanā par sertifikāta izsniegšanu sertifikācijas vai resertifikācijas procesā.

Tiek saglabāta sertifikācijas maksa un atvieglojumi, ar nebūtiskām izmaiņām, bet noteikumu projekts tiek papildināts ar resertifikācijas maksu EUR 15, lai segtu ar resertifikācijas organizēšanu saistītos izdevumus.

Projektā tiek saglabāta līdzšinējā eksāmena organizēšanas kārtība.

Projektā tiek paredzēta arī rēķinu par sertifikācijas vai sertifikācijas maksu sagatavošanas kārtība, proti, to sagatavos Tiesu administrācija pēc informācijas par tiesu ekspertu amata kandidātu vai resertificējamo tiesu ekspertu skaita saņemšanas no padomes. Rēķinu apmaksu veic persona piecu dienu laikā, iemaksājot maksu kredītiestādē. Par rēķina apmaksu pārliecinās Tiesu administrācija.

Projektā tiek saglabāta tiesu ekspertu eksaminācijas komisijas institūts, kas pārbauda kandidāta zināšanas izraudzītajā specialitātē, novērtē to, kā viņš pārzina normatīvos aktus, kas regulē tiesu eksperta darbību, viņa prasmi sastādīt eksperta atzinumu un kārtot lietvedību.

Pēc eksāmena norises komisijas sekretārs reģistrācijas žurnālu, kandidātu eksāmena materiālus un protokolu nodod padomei.

Atšķirīgs regulējums tiek paredzēts lēmuma par  tiesu eksperta kvalifikācijas piešķiršanu (vai resertifikāciju) un sertifikāta izsniegšanu paziņošana. Nākamajā darba dienā pēc lēmuma pieņemšanas, padome publicē Tiesu administrācijas mājaslapā informāciju par tiesu eksperta sertifikāciju vai resertifikāciju.  Padome piecu darbdienu laikā pēc informācijas par sertifikāciju vai resertifikāciju un sertifikāta izsniegšanu publicēšanas sagatavo tiesu ekspertu sertifikātu, ko tiesu eksperts personīgi saņem padomē, vienlaikus ar parakstu apliecinot par Tiesu ekspertu likuma 25.pantā noteikto atbildību, proti, ka par nepamatotu atteikšanos veikt ekspertīzi vai apzināti nepatiesa tiesu eksperta atzinuma sniegšanu ir saucams pie atbildības saskaņā ar Krimināllikumu.

Personai nelabvēlīgu lēmumu (par sertifikācijas vai resertifikācijas neveikšanu) nosūta personai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.

Attiecībā uz resertifikāciju tiek saglabāta līdzšinējā kārtība, kad tiesu eksperts vienu mēnesi pirms sertifikāta darbības termiņa beigām iesniedz padomei pieteikumu tiesu eksperta resertifikācijai, pievienojot noteiktus dokumentus, kas apliecina tiesu eksperta kvalifikācijai nepieciešamo papildināto zināšanu apjomu. Lēmumu par tiesu eksperta resertifikāciju padome pieņem 15 dienu laikā no noteiktās resertifikācijas maksas saņemšanas.

Projekts noteic, ka tiesu eksperts vai tiesu eksperta kandidāts mēneša laikā no padomes lēmuma pieņemšanas dienas to var apstrīdēt, iesniedzot pamatotu iesniegumu Tieslietu ministrijā. Tieslietu ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2016. gada maija otrajai pusei.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts un tā pielikums.

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Ministru kabineta noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, Ministru kabineta noteikumu projekts, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” ievietots Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto procesa aprakstu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas (līdz 6.maijam), nosūtot tos uz e-pasta adresi: daina.obuka@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

 -

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Inita Ilgaža, tālr. 67036814, inita.ilgaza@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti:

  1. Ministru kabineta noteikumu “Tiesu ekspertu sertifikācijas un resertifikācijas kārtība” projekts un to pielikumi.
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

Pievienotie dokumenti