1.

Dokumenta veids

Likumprojekti

2.

Dokumenta nosaukums

"Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā";

"Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā";

"Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekti attiecas uz ieslodzītajām personām un ieslodzījuma vietu amatpersonām.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojektu izstrādes mērķis ir nodrošināt administratīvo pārkāpumu kodifikāciju attiecībā uz administratīvajiem pārkāpumiem kriminālsodu un apcietinājuma izpildes jomā un noteiktu kompetenci administratīvo sodu piemērošanā, kā arī noteiktu ieslodzījuma vietu amatpersonu tiesības un pienākumus.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu saskaņošana ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pastāvīgo darba grupu tika uzsākta 2018. gadā.

Likumprojektus nepieciešams steidzami virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē, ņemot vērā to, ka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss zaudēs spēku 2020. gada 1. janvārī, kad spēkā stāsies Administratīvās atbildības likums.

7.

Dokumenti

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" (TMLik_300419_LSIK_admin_atbild), tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_300419_LSIK_admin_atbild); Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" (TMLik_300419_ATKL_admin_atbild), tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (TMAnot_300419_ATKL_admin_atbild); Likumprojekts "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā" (TMLik_300419_IeVP_admin_atbild), tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (TMAnot_300419_IeVP_admin_atbild).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par likumprojektiem un dotu iespēju izteikt par tiem viedokļus, likumprojekti saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 13. punktu ievietoti Tieslietu ministrijas mājas lapā.

 Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojektu izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli, līdz 2019. gada 14. maijam atbilstoši minēto noteikumu 7.4.apakšpunktā minētajam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādātajiem likumprojektiem lūdzam iesniegt rakstveidā no likumprojektu publicēšanas dienas līdz 2019. gada 14. maijam, nosūtot tos uz e-pasta adresi: Keta.France-Bamblovska@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Olga Zeile, tālr. 67046134, Olga.Zeile@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti