Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekti.

2.

Dokumenta nosaukums

1) Likumprojekts „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”;

2) likumprojekts „Grozījumi Krimināllikumā”;

3) likumprojekts „Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā”;

4) likumprojekta „Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija);

5) likumprojekts „Grozījumi Civilprocesa likumā”;

6) likumprojekts „Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā”;

7) likumprojekts „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli””

8) likumprojekts „Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika. Krimināltiesību politika. Kriminālprocesa un kriminālsodu izpildes tiesības. Civilprocesa tiesības. Budžeta un finanšu politika. Nodokļu politika. Valsts un pašvaldību budžeta politika.

4.

Dokumentu mērķgrupas

Cietušie, zvērināti tiesu izpildītāji, pašvaldības, advokāti, procesa virzītāji, tiesneši, Valsts ieņēmumu dienests.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekti izstrādāti ar mērķi:

1) Ieviest Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2014. gada 3. aprīļa direktīva 2014/42/ES par nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā;

2) novērst aktuālās problēmas un trūkumus noziedzīgi iegūtas mantas krimināltiesiskajā, kriminālprocesuālajā un izpildes regulējumā, atbilstoši arī prof. Ā. Meikališas un prof. K. Stradas – Rozenbergas veiktajā pētījumā „Mantas konfiskācijas tiesiskais regulējums Latvijā un Eiropas Savienībā, tās izpildes mehānisma efektivitātes nodrošināšana” izdarītajiem secinājumiem (pieejams Tieslietu ministrijas mājas lapā (http://www.tm.gov.lv/lv/ ministrija/imateriali/MantKonf.pdf);

3) pilnveidot tiesisko regulējumu attiecībā uz mantas konfiskāciju kā sodu.

Būtiskākās likumprojektos paredzētās izmaiņas:

-) noziedzīgi iegūtas mantas, noziedzīga nodarījuma izdarīšanas priekšmeta un ar noziedzīgu nodarījumu saistītās mantas konfiskācijas definīcijas, krimināltiesiskais pamats tiks ietverts Krimināllikumā, Kriminālprocesa likumā paredzot procesuālās normas konfiskācijai un rīcību ar konfiscēto mantu;

-) paredzētas plašākas iespējas konfiscēt noziedzīgi iegūtu mantu pirmstiesas kriminālprocesā, kā arī iespēja noteiktos gadījumos konfiscēt noziedzīgi iegūtu mantu ar prokurora lēmumu;

-) pilnveidots regulējums attiecībā uz aresta uzlikšanu mantai;

-) ievērojami paplašināts kriminālprocesā aizskarto mantas īpašnieku procesuālo tiesību apjoms;

-) pilnveidots regulējums attiecībā uz mantas konfiskācijas kā soda izpildi;

-) pilnveidots regulējumu attiecībā uz tiesas nolēmumu un prokurora priekšrakstu nodošanu izpildei, kā arī cietušā kaitējuma kompensācijas piedziņu;

-) izstrādāts īpašs regulējums noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas valsts labā izpildei, nodrošinot cietušā, kā arī mantas konfiskācijas izpildes rezultātā jaunā īpašnieka aizsardzību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektus plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2015. gada 15. maijam.

7.

Dokumenti

  •  

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par likumprojektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, likumprojekti saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” ievietoti Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lūdzam pieteikties divu nedēļu laikā no likumprojektu publicēšanas dienas (līdz 8. maijam), informāciju nosūtot uz e-pasta adresi Inese.Rudzite@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

-

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore Indra Gratkovska, tālr. 67036961, e-pasts: Indra.Gratkovska@tm.gov.lv.

 

Pievienotie dokumenti