Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

Dokumenta nosaukums

Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

Dokumenta mērķauditorija

Visas fiziskās un juridiskās personas, kuras ir nekustamā īpašuma (zemes) īpašnieki vai, ja tāda nav, – tiesiskie valdītāji, vai, ja tāda nav, – lietotāji, kā arī zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētās personas (turpmāk – mērnieks), kurām ir spēkā esošs sertifikāts zemes kadastrālajā uzmērīšanā,.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts, lai atvieglotu mērnieka darba izpildi, novērstu praksē konstatētos ierobežojumus mērniekam atsevišķos gadījumos veikt zemes kadastrālo uzmērīšanu, ko paredz esošais regulējums, kā arī, lai novērstu zemes vienību raksturojošo terminu neviennozīmīgo izpratni mērnieka gatavotajos dokumentos.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts izsludināt 2019. gada 19. decembra Valsts sekretāru sanāksmē.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts un tā pielikumi;

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Līdz 2019. gada 6. decembrim rakstiski sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, to iesniedzot Valsts zemes dienestā vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv

Pieteikšanās līdzdalībai

Iesniedzot viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, lūdzam norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju (juridiskām personām nepieciešams norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju un viedokļa sniegšanas datumu, fiziskām personām vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, viedokļa sniegšanas datumu).

Cita informācija

Nav

Atbildīgā amatpersona

Valsts zemes dienesta Kadastra departamenta Mērniecības daļas vadītājs Viesturs Aigars, tālrunis 67038678, elektroniskā pasta adrese – viesturs.aigars@vzd.gov.lv

Pievienotie dokumenti